S ile başlayan ilaçlar » Zentiva » SETRON 3 MG/ 3 ML 1 AMPUL

SETRON 3 MG/ 3 ML 1 AMPUL

 • İlaç Firması :
  ZENTIVA
 • Barkod :
  8699502752177
 • Fiyatı :
  41,84TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A04AA02
 • Etkin madde :
  granisetron
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A04 BULANTI VE KUSMADA KULLANILAN İLAÇLAR
  A04AA Serotonin (5HT3) antagonistleri
  A04AA02 granisetron

granisetron etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Radyoterapi ve kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmada, antiemetik.
1-3mg bir veya iki doz halinde, maksimum 9mg/gün.
Çocuklarda 10-40mcg/Kg.
Kontrendiksyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; baş ağrısı, konstipasyon, cilt reaksiyonları, karaciğer enzimlerinde geçici yükselmeler...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Prospektüs
Setron® 1 mg/ml ampul

FORMÜLÜ
Her ampulde (3 ml),
Granisetron (granisetron hidroklorür olarak)…………………………….3 mg
Sodyum klorür…………………………………………………………… 27 mg
Enjeksiyonluk su……………………………………………………………..q.s.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik
Granisetron selektif 5-HT3 reseptör antagonistidir. Granisetronun 5-HT1,
5-HT1A, 5-HT1B/C ve 5-HT2 de dahil olmak üzere diğer serotonin reseptörlerine, alfa1, alfa2 ve beta adrenoseptörlere, histamin (H1) dopamin (D2), benzodiyazepin, pikrotoksin ya da opiyat reseptörlerine karşı etkisi çok düşük ya da yoktur.

5-HT3 tipi serotonin reseptörleri periferik olarak vagal sinir terminallerinde, merkezi olarak ise kemoreseptör trigerzonda area postrema’da bulunmaktadır. Kemoterapi sırasında mukozal enterokromafin hücreler serotonin salgılamakta ve bunun sonucunda da 5-HT3 reseptörleri uyarılmaktadır. Böylelikle vagal uyarımla kusma indüklenmektedir. Granisetronun 5-HT3 reseptörlerine bağlanarak serotonin uyarısını engellediği ve kusmayı önlediği gösterilmiştir.

İnsanlarda yapılan çalışmaların bir çoğunda granisetronun kan basıncı, kalp hızı ve EKG üzerinde etkisinin hafif olduğu görülmüştür. Granisetronun plazma prolaktin ve aldosteron konsantrasyonları üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda oral granisetron uygulamasının kolonda transit süresini yavaşlattığı saptanmıştır.

Farmakokinetik
Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında tek doz 40 mcg/kg granisetron uygulamasından sonra ortalama serum zirve konsantrasyonu 63.8 ng/ml olmuştur. Bu hastalarda granisetronun serum yarılanma süresi ortalama 8.95 saat olarak saptanmıştır.


Granisetronun biyotransformasyonu, N-demetilasyon ve aromatik oksidasyonu izleyen konjugasyon ile gerçekleşir. Hayvan çalışmaları granisetronun bazı metabolitlerinin 5-HT3 reseptör antagonisti etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir.

Sağlıklı gönüllülerde 48 saat içinde granisetronun yaklaşık % 12’si idrarla değişmeksizin atılmaktadır. Kalan bölüm metabolitler halinde % 49 oranında idrarla ve % 34 oranında feçesle atılmaktadır.

Yaşlı hastalarda farmakokinetik parametreler genel olarak erişkinlere benzerdir. 2-16 yaş arası hastalarda yapılan çalışmalarda dağılım hacmi ve total klirensin yaşla birlikte arttığı görülmüştür. Bu hastalarda plazma zirve konsantrasyonu ve yarılanma süresi ile yaş arasında bir ilişki saptanmamıştır.

İntravenöz tek doz 40 mcg/kg uygulamasından sonra şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda granisetronun klirensinde değişiklik olmadığı görülmüştür.

Neoplastik karaciğer hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği olan hastalarda yapılan bir farmakokinetik çalışmada granisetronun total klirensinin yaklaşık olarak yarıya düştüğü saptanmıştır. Ancak, granisetronun iyi tolerabilitesi ve bireyler arasında farmakokinetik parametrelerde önemli farklılıkların olabileceği göz önüne alındığında, karaciğer yetmezliği olası hastalarda doz ayarlaması gerekli görülmemiştir.

Granisetron plazma proteinlerine % 65 oranında bağlanmaktadır.

ENDİKASYONLARI
Emetojen kanser tedavisi ve sitostatik tedavinin yol açtığı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Setron ampul, granisetrona ya da ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Granisetron barsak hareketlerini azaltabileceğinden, Setron uygulamasından sonra subakut intestinal obstrüksiyon belirtisi görülen hastalar izlenmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Granisetron gebelikte kategori B olarak sınıflandırılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hiçbir teratojenik etki ya da fertilite üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Bununla birlikte, granisetronun insanlarda gebelik döneminde kullanımına ilişkin yeterli iyi kontrollü çalışma bulunmadığından Setron gebelerde kesinlikle gerekli değilse kullanılmamalıdır.

Granisetronun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiği için emzirenlerde granisetron kullanımı durumunda dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda kullanım
İntravenöz granisetronun 2 yaş altı pediyatrik hastalarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım
Granisetronun etkinliği ve güvenilirliği yaşlı hastalarda da erişkinlere benzerdir.


YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
40 mcg/kg dozunda granisetron uygulamasınan sonra 7 günlük sürede gözlenen yan etkilerin incelendiği 1268 hastayı kapsayan bir çalışmada baş ağrısı % 14, asteni % 5, sersemlik % 4, diyare % 4 ve konstipasyon % 3 oranında saptanmıştır.

2-160 mcg/kg dozunda granisetron uygulanan 3000’den fazla hastanın değerlendirildiği çalışmaların sonucu olarak çeşitli organ sistemlerine göre aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
Karaciğer: Karşılaştırmalı çalışmalarda hastaların % 2.8’inde AST ve
% 3.3’ünde ALT düzeyinin normal değerlerin 2 kat üstüne çıktığı bildirilmiştir
Kardiyovasküler sistem: % 2 oranında hipertansiyon saptanmıştır. Hipotansiyon, sinüs bradikardisi gibi aritmi, atriyal fibrilasyon, farklı derecelerde AV blok, kontrolsüz taşikardi dahil olmak üzere ektopi ve EKG bozuklukları nadir olarak görülmüştür.
Santral sinir sistemi: Ajitasyon, anksiyete, SSS stimülasyonu ve uykusuzluk hastaların% 2’sinden azında görülmüştür.
Diğer yan etkiler: Ateş % 3, tat bozuklukları % 2, cilt döküntüleri % 1 oranında görülmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Granisetron sitokrom P 450 enzim sistemini indüklemez ya da inhibe etmez. Granisetronun diğer ilaçlarla farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimini incelemeye yönelik spesifik çalışmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, granisetron antiemetik tedavide sıklıkla kullanılan benzodiyazepinler, nöroleptikler ve antiülser preparatlarla birlikte güvenli bir şekilde kullanılmıştır. Granisetron karaciğerde sitokrom P 450 sistemi tarafından metabolize edildiğinden bu sistem üzerinde inhibisyon ya da indüksiyon yapan ilaçlar granisetronun klirensini ve dolayısıyla yarılanma süresini değiştirebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Erişkinler
Setron ampulün 10 mcg/kg dozunda kemoterapi başlamadan önceki 30 dakikalık zaman diliminde uygulanması önerilir. Setron ampul seyreltilmeksizin 30 saniyede İV bolus şeklinde ya da % 0.9 sodyum klorür veya % 5 dekstroz ile toplam hacim 20-50 ml olacak şekilde seyreltilerek 5 dakikada infüzyon şeklinde uygulanabilir.
Seyreltilerek oluşturulan solüsyonun uygulamadan hemen önce hazırlanması önerilir. Bununla birlikte, % 0.9 sodyum klorür veya % 5 dekstroz ile seyreltilerek hazırlanan solüsyon oda sıcaklığında normal ışık koşullarında 24 saat süreyle stabildir.

Çocuklar
2-16 yaş arası çocuklarda 10 mcg/kg dozunda önerilir. Granisetron kullanımı 2 yaş altındaki çocuklarda araştırılmamıştır.

Yaşlılar
Yaşlılar için özel bir pozoloji gerekli değildir. Erişkinlerde belirtildiği şekilde kullanılır.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar
Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir pozolojiye gerek yoktur.

DOZ AŞIMI
Granisetronun aşırı doz durumunda spesifik bir tedavisi yoktur. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır. 38.5 mg’a kadar olan aşırı doz granisetron kullanımlarında herhangi bir semptom olmadığı ya da hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmiştir.


SAKLAMA KOŞULLARI
300 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Ambalajından çıkarılan ampuller doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Dondurmayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her ampulde granisetron hidroklorür olarak 3 mg granisetron içeren 1 ve 5 ampulük ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Setron 1 mg film tablet: 10 tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Alikaya sok. No:7
80640

ÜRETİM YERİ
Agis Industries (1983) Ltd.
İsrail

Ruhsat tarihi: 20.05.2002
Ruhsat no: 112/50


Reçete ile satılır.

Prospektüs onay tarihi: 09.07.2002

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (granisetron etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.