S ile başlayan ilaçlar » Tripharma » SENNALAX 20 MG 30 ENT. TABLET

SENNALAX 20 MG 30 ENT. TABLET

 • İlaç Firması :
  TRIPHARMA
 • Barkod :
  8699772040073
 • Fiyatı :
  5,84TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A06AB06
 • Etkin madde :
  sennosid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A06 LAKSATİFLER
  A06A LAKSATİFLER
  A06AB Contakt laksatifler
  A06AB06 sennosid

sennosid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Laksatif.
Yetişkinlerde gece yatmadan önce 1-3 tablet veya ölçek.
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; spastik konstipasyon, GİS obstrüksiyonları,hipopotasemi.

Etkileşim; kardiak glikozidler.

Yan etkiler; abdominal ağrı, diyare, elektrolit kaybı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

SENNALAX ENTERİK TABLET
FORMÜLÜ:
Bir enterik tablet; etkin madde olarak; 20 mg Sennosid B’ye e de er Senna ekstresi,
tatland olarak eker ve boyar madde olarak Titan dioksit içerir.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikler:
Senna antrakinon türevi, kolon spesifik bir laksatiftir. Kal n barsa a kadar de ime
ramadan gider; kal n barsakta bakteriyel etki ile eker ve aglikon aras ndaki ba
aç r, etkili olan aglikon serbest hale geçer.
Barsak mukozas na direkt etki ile barsak motilitesini ve transportunu artt r, su ve
elektrolit sekresyonunu inhibe eder. Ayr ca intramural sinirler ve kolonik pleksusa da
etki gösterdi ini dü ündüren bulgular mevcuttur. Bu etkileri ile d n
yumu at lmas ve at lmas sa lan r.
Farmakokinetik Özellikler:
Bir antrakinon laksatifi olan senna, oral yolla al nd ktan sonra etkisini genellikle 6-12
saat içerisinde gösterir. Önerilen dozlarda kullan ld nda kar n a görülmez.
Kolondan minimal düzeyde emildi i için, idrar, safra ve anne sütünde de ihmal
edilebilecek miktarlarda bulunur.
END KASYONLARI:
• Konstipasyon
• Atonik durumlar ve do um sonras kab zl k durumlar
• Radyolojik tetkiklerden önce kullan r.
KONTREND KASYONLARI:
Bile imindeki maddelerden herhangi birine kar a duyarl bilinenlerde
kullan lmamal r.
Bulant , kusma veya apandisit dü ündüren di er bulgular n varl nda, akut abdomen,
ileus, kronik inflamasyonlu ba rsak hastal (crohn hastal , ülseratif kolit) nedeni
belirlenememi kar n a lar , su ve tuz kayb na ba ciddi dehidratasyon
durumlar nda ve 12 ya alt çocuklarda kullan lmamal r.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
Uzun süreli kullan n barsak tembelli i ve su-elektrolit dengesi bozuklu u
yapabilece i göz önünde bulundurulmal r. Konstipasyon diyet de ikli i ile
düzelmezse Sennalax’a ba vurulmal r.
laç alan inkontinans olan eri kin hastalar feçesin uzun süreli cilt ile temas
azaltmak için temizliklerine dikkat etmelidir.
1 haftadan daha uzun süreyle devaml kullan lmamal r.
Gebelik ve Laktasyonda Kullan m:
Gebelik kategorisi B’dir. Minimal düzeyde emilmesine kar n hamileler ve süt veren
annelerde yeterli düzeyde çal ma bulunmad için yaln zca doktor önerisi ile
kullan lmal r.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
Bildirilmemi tir.
YAN ETK LER/ADVERS ETK LER:
Çok nadiren spazmodik gastrointestinal rahats zl klar olu abilir. Bu durumda dozu
azaltmak gereklidir. Çok nadiren hipersensitivite reaksiyonlar (ka nt , ürtiker, lokal
veya jeneralize ekzantemler) gözlenebilir. Tedavi s ras nda idrarda renk de ikli i
gözlenebilir, bu durum zarars zd r. lac n kronik kullan su dengesi ve elektrolit
metabolizma bozukluklar na yol açabilir. Diyare olu abilir ve bu durum özellikle
potasyum kayb na yol açabilir. Kardiyak glikozidler, diüretikler ve adrenal
kortikosteroidler ile birlikte al nd nda potasyum kayb kardiyak fonksiyon
bozukluklar na ve kas zay fl na neden olabilir. Kronik kullan m albuminüri ve
hematüriye neden olabilir. Ayr ca, intestinal mukoza pigmentasyonu (psödomelanosis
coli) olu abilir; bu durum zarars z olup ilac n b rak lmas takiben genellikle
kaybolur.
Hipersensitivite reaksiyonu gözlendi inde ilaç kesilmeli ve gerekirse doktora
ba vurulmal r.
Özellikle uzun süre ve yüksek dozda kullan lmas sonucu gastrointestinal
rahats zl klar, kar n a , nadiren flatulans ve hipotansiyon, ba dönmesi görülebilir.
BEKLENMEYEN BR ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA
BA VURUNUZ.
LAÇ ETK LE MELER VE D ER ETK LE MELER:
Potasyum eksilmesine ba olarak, kardiyak glikozidlerinin etkisini artt rabilir.
Diüretikler, adrenal kortikosteroidler ve meyan kökü ile birlikte kullan ld nda
potasyum kayb artabilir.
Antiasitler ve simetidin ile birlikte al nmamal r. Bu ilaçlar, Sennalax Enterik Tablet
kullan lmadan 2 saat önce al nabilir.
Laboratuar testleri ile etkile me: Antrokinon laksatifleri, fenol sülfon fitalein’in
(PSP) idrarla at artt r. Ayn zamanda idrarda ürobilinojen ve Kober
yöntemiyle ölçülen östrojen tayinlerini yan ltabilir.
KULLANIM EKL VE DOZU:
Hekim taraf ndan ba ka türlü önerilmedi i takdirde;
• Yeti kinlere, yatmadan önce 1-2 tablet,
• 27 kg üzerindeki çocuklara (12 ya üzeri), yatmadan önce 1 tablet verilir.
DOZ A IMI:
Doza durumunda ba rsaklarda a spazm ve iddetli diyare olu abilir ve bu
durum su ve tuz kayb n yan ra gastrointestinal ikayetlere neden olabilir. Doz
durumunda hemen doktora ba vurulmal ve gerekirse su ve tuz infüzyonu
yap lmal r.
SAKLAMA KO ULLARI:
30oC’nin alt nda, oda s cakl nda saklay z.
CAR TAKD M EKL VE AMBALAJ MUHTEVASI:
30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
RUHSAT SAH :
TR PHARMA LAÇ SAN. VE T C. A. .
Maslak- STANBUL
RUHSAT TAR :
18.10.1999
RUHSAT NO :
106/72
ÜRET M YER :
ROHA ARZNEIMITTEL GmbH (Almanya)da üretilip,
ABD BRAH M LAÇ SAN. VE T C. A. . (Had mköy- STANBUL)’da
ambalajlanm r.
Reçete ile sat r.
Prospektüs onay tarihi: 14.12.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.