S ile başlayan ilaçlar » Sanofi Ilac San. » SARVAS 50 MG 28 FİLM TABLET

SARVAS 50 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI ILAC SAN.
 • Barkod :
  8699502091702
 • Fiyatı :
  17,23TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09CA01
 • Etkin madde :
  losartan potasyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09C ANJİYOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
  C09CA Anjiyotensin II antagonistleri
  C09CA01 losartan potasyum

losartan potasyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Anjiyotensin II antagonisti antihipertansif.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg.

Gebelik kategorisi; birinci trimestre C, ikinci ve üçüncü trimestre D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, laktasyon.

Etkileşim; fenobarbital, ketokonazol, troleandomisin, gestoden, sulfafenazol.

Yan etkiler; diare, dispepsi, kas krampı, miyalji, baş dönmesi, insomni, nazal konjesyon, öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

Sarvas® 50 mg Film Tablet
FORMÜLÜ
Her film tablette 50 mg losartan potasyum bulunur.
Boyar madde: Titanyum dioksit
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Losartan, AT1-reseptörüne yüksek afinitesi olan selektif bir angiotensin II reseptör
antagonistidir. Angiotensin II’nin AT1-reseptörüne bağlanmasını engelleyerek,
angiotensin II’nin vazokonstriktör ve aldosteron salgısını uyarıcı etkilerini inhibe
eder. Dolayısıyla kan basıncında belirgin bir düşüş sağlanır. Araştırmalar, tek dozun
sağladığı antihipertansif etkinin ortalama 24 saat sürdüğünü göstermiştir.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim: Oral yoldan uygulanan losartan iyi emilir. Karaciğerde ilk geçiş
metabolizasyonuna uğradığından, sistemik biyoyararlanım oranı yaklaşık %33’tür.
Besinlerle birlikte alınması, losartanın serum konsantrasyon değerlerinde anlamlı bir
değişime neden olmaz. Losartan, doruk serum konsantrasyonuna yaklaşık 1 saat
içinde ulaşırken, en önemli metaboliti olan karboksilik asit türevi yaklaşık (3-4) saat
içinde ulaşır.
Dağılım: Losartanın dağılım hacmi yaklaşık 34 litredir. Serum proteinlerine ortalama
%98-99 oranında bağlanır. Karboksilik asit metabolitinin proteinlere bağlanma
oranıysa %99.8’dir.
Metabolizma: Losartanın biyotransformasyonu sitokrom P450 enzim sistemi
(CYP450 3A4 ve CYP450 2C9) aracılığıyla olur. Oral olarak alınan losartanın
yaklaşık %14’ü aktif metabolite dönüşür. Metabolitlerinden biri olan karboksilik asit
metaboliti, losartandan 10-40 kez daha güçlü bir etkiye sahiptir ve farmakolojik
etkiden esas olarak bu metabolit sorumludur. Diğer metabolitlerin aktivitesi
losartandan daha düşüktür.
Atılım: Oral yoldan alınan losartanın %35’i idrarla, %58'i feçesle atılır. İdrarda,
losartanın %4'ü değişmemiş olarak, %6'sı ise aktif metabolit olarak saptanır.
Yarılanma süreleri losartan için ortalama 2 saat, karboksilik asit metaboliti içinse 6.9
saattir. Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda, losartanın serum
konsantrasyonunda 5 kat, aktif metabolitinde ise 1.7 kat artış gözlenmiştir.
Hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği, losartan ve aktif metabolitinin serum
konsantrasyonlarında anlamlı bir değişime yol açmaz. Losartan veya aktif metaboliti
hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.
Losartanın çocuklardaki farmakokinetiği ile ilgili veri bulunmamaktadır.
ENDİKASYONLARI
Sarvas, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Gerekli durumlarda, diğer antihipertansif
ilaçlarla kombine edilebilir.
Sarvas tip II diyabetli ve hipertansiyonu olan hastalarda, proteinüriyi azaltma ve
ölüm, (diyaliz ve renal transplantasyon gerektiren) son dönem böbrek hastalığı veya
serum kreatinin seviyesinin iki katına çıkma süresi, insidansları ile ölçülebilen
diyabetik nefropatinin ilerlemesini geciktirmede endikedir.
Sarvas sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada
endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Bileşiminde bulunan maddelere karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Losartan, seyrek olarak karaciğer transaminazlarının (AST, ALT) ve serum bilirubin
düzeylerinin yükselmesine yol açabilir.
Losartan, aldosteron konsantrasyonunu düşürdüğü için, serum potasyum düzeylerinde
bir miktar artış görülebilir.
Losartan, ürikozürik etkiye sahip bir bileşiktir. Bu yüzden losartan tedavisi sırasında
ürik asitin serum düzeyi düşebilir, idrarda ürik asit konsantrasyonu yükselebilir.
Karaciğer yetmezliği
Losartan, karaciğerde yoğun olarak biyotransformasyona uğradığından, karaciğer
yetmezliği olan hastalarda ilacın biyoyararlanım oranı yaklaşık 2 kat artar ve serum
konsantrasyonlarında yükselme görülebilir. Bu nedenle karaciğer yetmezliği olan
hastalarda, tedaviye düşük dozla başlanması önerilir.
Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, losartanın Eğri Altında Kalan Alan (EAA, AUC)
değeri yaklaşık %50 oranında artabilir. Ancak araştırmalar, hastada ek olarak
hipovolemi yoksa, doz ayarlamasına gerek olmadığını göstermiştir.
Hastalara verilmesi gereken bilgiler
Renin-angiotensin sistemini etkileyen ilaçlar, fetus üzerine olumsuz etkilere
neden olabileceğinden, doğurganlık çağındaki kadınlara, bu sistemi etkileyen
ilaçları kullanmamaları veya gebe kaldıklarında derhal hekimi uyarmaları
gerektiği bildirilmelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik Kategorisi C (ilk 3-aylık dönem) ve D (ikinci ve üçüncü 3-aylık dönem)
Renin-angiotensin sistemini etkileyen ilaçlar, gebelere verildiklerinde fetal ve
neonatal morbiditeyi ve mortaliteyi artırabilir. Bu nedenle, losartan gebelerde
kullanılmamalıdır.
Toksikoloji çalışmaları, losartanın karsinojenik, mutajenik, teratojenik etkilerinin
olmadığını ve fertiliteyi bozmadığını göstermiştir.
Emzirme döneminde kullanım
Losartan ve metabolitlerinin, insanlarda anne sütüne geçip geçmediği
bilinmemektedir. Annenin yararlanımı veya bebeğe yapabileceği olası zararlar göz
önünde bulundurularak, ilacın veya emzirmenin kesilmesine karar verilmelidir.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Losartanın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren
veri yoktur. Ancak, tüm antihipertansif ilaçlarda olduğu gibi, kan basıncı düşüşü araç
ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Losartan genellikle iyi tolere edilen bir bileşiktir.
En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, göz kararması, diyare, mide yakınmaları ve üst
solunum yolu enfeksiyonudur.
Daha seyrek olarak halsizlik, yorgunluk, bulantı, uykusuzluk, burun tıkanıklığı, kuru
öksürük, uykusuzluk, sırt ağrısı, karın ağrısı, bacaklarda ağrı ve kas ağrıları
bildirilmiştir.
Ender olarak, yüzde ödem, ateş, angina pektoris, ikinci derecede atriyo-ventriküler
blok, aritmi, taşikardi, kusma ve eklem ağrıları bildirilmiştir.
Her ilaç gibi losartan da aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir. Dudak ve göz
kapaklarında ödem ve yüzde döküntü ile seyredebilen anjiyo-ödem, losartan
kullanımında en sık görülebilecek aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Anjiyo-ödem ve deri
döküntüleri gibi aşırı duyarlılık bulguları görüldüğünde, ilaç kesilmeli ve gerekli
önlemler alınmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Losartan, diğer antihipertansif ilaçlarla aditif etki gösterir. Bu nedenle, diüretik
kullanan hastaların tedavisine losartan eklendiğinde, hipotansiyon görülebilir. Bu
yüzden, diüretik kullanan hastalarda losartan tedavisine düşük dozlarla başlanmalıdır.
Losartan, potasyum tutucu diüretik (spironolakton, triamteren, amilorid vb.) veya
potasyum süplemanları ile birlikte kullanıldığında, kan potasyum düzeyi yükselebilir
ve kardiyak yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, Sarvas serum potasyum düzeyini
artırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Sempatomimetikler, losartanın
antihipertansif etkisini azaltabilir.
İn vitro çalışmalarda sitokrom P450 3A4 sistemini baskılayan ilaçların (itrokonazol,
troleandomisin, gestoden vb), losartanın serum konsantrasyonunda yükselmeye neden
olduğu gösterilmiştir, ancak insanlarla yapılan çalışmalarda bu ilaçlar losartanın
farmakokinetik profilini etkilememiştir.
Yapılan araştırmalarda losartan ile hidroklorotiyazid, digoksin, varfarin, simetidin ve
fenobarbital arasında anlamlı bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sarvas aç karına veya tok tok karına alınabilir. Tedavi dozu, hastanın bireysel
durumuna göre düzenlenmelidir.
Hipertansiyon:
Önerilen başlangıç tedavi dozu, günde tek doz olmak üzere 50 mg’dır.
İntravasküler volüm kaybı olasılığı bulunan hastalar (diüretik kullananlar) ve
karaciğer yetmezliği olanlarda tedaviye günde 25 mg ile başlanabilir.
Tedaviye, hastadan alınan yanıta göre günde 25-100 mg ile devam edilir. Sarvas diğer
antihipertansif ilaçlarla kombine kullanılabilir. Hidroklorotiyazidin ek bir kan basıncı
düşüşü sağladığı gösterilmiştir.
Günlük doz, tek doz olarak verilebileceği gibi, ikiye bölünerek 12 saatte bir de
verilebilir.
Tip II diyabetik nefropati:
Önerilen başlangıç tedavi dozu, günde tek doz olmak üzere 50 mg’dır. Kan basıncı
yanıtına dayanarak, günlük doz tek seferde 100 mg’a yükseltilmelidir. Sarvas, insülin
veya diğer hipoglisemik ilaçlarla (sülfonilüre, glitazonlar ve glukozidaz inhibitörleri)
ile birlikte kullanılabilir.
Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalar:
Önerilen başlangıç tedavi dozu, günde tek doz olmak üzere 50 mg’dır. Kan basıncı
yanıtına dayanarak, günde 12.5 mg hidroklorotiyazid eklenmeli veya tek dozda 100
mg’a çıkılması düşünülmelidir. Gereğinde, 100 mg’lık doza 25 mg hidroklorotiyazid
eklenebilir.
DOZ AŞIMI
Losartanın aşırı dozda kullanımıyla ilgili deneyim yoktur. Şiddetli hipotansiyon,
taşikardi ya da vagal stimülasyona bağlı bradikardi beklenebilir. Belirtilere yönelik
genel destekleyici tedavi verilmelidir.
Losartan ve karboksilik asit metaboliti, serum proteinlerine yüksek oranda
bağlandığından, hemodiyalizle uzaklaştırılamazlar.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her film tablette 50 mg losartan potasyum bulunan 28 tabletlik ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
RUHSAT TARİHİ: 22.05.2007
RUHSAT NO: 211/52
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 23.05.2007

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.