R ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » RULID 150 MG 10 FİLM TABLET

RULID 150 MG 10 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809096608
 • Fiyatı :
  20,56TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01FA06
 • Etkin madde :
  roksitromisin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  J01FA Makrolidler
  J01FA06 roksitromisin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.3g Oral

roksitromisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 1x300 veya 2x150mg.

Kontrendikasyon; makrolid allerjisi, Ergot türevleri ile birlikte kullanımı.

Etkileşim; sisaprid, terfenadin, astemizol, teofilin, bromokriptin, oral kontraseptifler, siklosporin, midazolam.

Yan etkiler; bulantı, kusma, mide ağrısı, diyare, baş dönmesi, alerjik reaksiyonlar, transaminazlarda geçici yükselmeler, karaciğer yetmezliği, kolestatik hepatit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Rulid® 150 mg
Filmtablet
FORMÜLÜ
Bir filmtablet 150 mg roksitromisin ve boyar madde titanyum dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler:
Rulid 150, makrolid grubu semisentetik antibakteriyel bir antibiyotik olup, bakteri
hücresinde ribozomlara bağlanır ve protein sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.
Etki spektrumuna aşağıdaki bakteriler dahildir.
Genellikle duyarlı olan bakteriler:
Streptococcus spp, Streptococcus pneumoniae, metisiline duyarlı stafilokoklar,
Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis,
Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Clostridium, Mycoplasma
pneumoniae, Pasteurella multocida, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci ve
Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Gardnerella
vaginalis, Enterokoklar, Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes,
Campylobacter jejuni ve Camylobacter coli, Clostridium perfringens,
Peptostreptococcus, Rhodococcus equi, Porphyromonas, Mobiluncus.
Orta derecede duyarlı bakteriler:
Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Ureaplasma urealyticum.
Aşağıdaki bakteriler çok defa dirençlidir:
Enterobacteriacea, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, metisiline dirençli
stafilokoklar (S. aureus ve koagülaz negatif stafilokok), Mycoplasma hominis,
Nocardia, Fusobacterium, Bacteroides fragilis.
Farmakokinetik özellikler:
Roksitromisinin absorbsiyonu çabuk gerçekleşir. Uygulamadan 15 dakika sonra
serumda roksitromisin bulunabilir ve aç karnına 150 mg uygulandıktan 2.2 saat sonra
doruk seviyeye ulaşılır. Absorbsiyon yiyeceklerden etkilendiği için yemeklerden önce
alınması önerilir. 150 mg tek doz uygulamasından sonra Cmax 6.6 mg/l, Cmin. (oral
uygulamadan 12 saat sonra) 1.8 mg/l, ortalama eliminasyon yarı ömrü 10.5 saattir.
Sağlıklı bireylere tekrarlanan dozların ( 10 gün süreyle, 12 saatte bir 150 mg )
uygulanmasından sonra 2 ila 4’üncü günlerde plazmada kararlı duruma ulaşılır.
Kararlı durumdaki Cmax 9.3 mg/l, Cmin 3.6 mg/l’dir.
Roksitromisinin akciğer dokusu, bademcikler ve prostat dokusuna diffüzyonu kısa
sürede gerçekleşir. Plazma proteinlerine %96 oranında bağlanır. Roksitromisin anne
sütüne çok az geçer. Roksitromisin az miktarda metabolize olur ve dozun yarıdan
büyük bölümü değişmemiş ilaç ve metabolitleri olarak feçes (%65) ve idrarla atılır.
ENDİKASYONLARI
Rulid, roksitromisine duyarlı olan organizmaların neden olduğu özellikle aşağıdaki
infeksiyonların tedavisinde kullanılır.
-Kulak, burun ve boğaz infeksiyonları,
-Solunum yollarının infeksiyonları,
-Genital organların infeksiyonları ile gonokoksik infeksiyon dışında seksüel yoldan
bulaşan infeksiyonlar,
-Deri ve yumuşak kısım infeksiyonları,
-Ağız boşluğunun infeksiyonları.
KONTRENDİKASYONLARI
- Makrolidlere aşırı duyarlılık bulunanlarda
- Vazokonstriktör ergo alkaloidleriile birlikte kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanması önerilmez. Mutlaka kullanılması
gerekiyorsa, karaciğer testleri muntazam aralıklarla tekrarlanmalı ve icabında
uygulanacak doz yarı yarıya azaltılmalıdır (yetişkinlerde günde tek doz 150 mg olmak
üzere).
Roksitromisin ve metabolitlerinin böbrek yoluyla itrahı düşük orandadır (oral dozun
%10’u kadar). Bu nedenle böbrek yetmezliği olanlarda pozolojinin değiştirilmesine
gerek yoktur. Yaşlı kimselerde uygulanacak dozun azaltılmasına gerek yoktur.
Motorlu araç kullanma veya dikkat gerektiren işlerin yapılması durumunda sersemlik
hissi konusunda dikkatli olunmalıdır.
Rulid 150, vücut ağırlığı 40 kg’dan düşük olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Belli koşullarda, roksitromisini de içeren makrolidler QT aralığını uzatma
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle roksitromisin, konjenital QT aralığı uzaması,
devam eden proaritmik durumları (yani, düzeltilmemiş hipopotasemi veya
hipomagnezemi, klinik açıdan anlamlı bradikardi) olan hastalarda ve Sınıf IA ve III
antiaritmik ajanlar almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır. ( Bkz. İlaç Etkileşimleri
ve Diğer Etkileşmeler)
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelikte kullanım:
Gebelik kategorisi C’dir.
Roksitromisinin gebelikte fetüs üzerindeki güvenirliği saptanmamıştır. Ancak birçok
hayvan türündeki çalışmalar 200 mg/kg/gün dozlarına kadar ya da insandaki
terapötik dozun 40 katına kadar olan dozlarda herhangi bir teratojenik ya da
fetotoksik etki göstermemiştir.
Laktasyonda kullanım:
Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olası risk dikkate alınarak gerekirse
ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeye ara verilmelidir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
• Gastrointestinal semptomlar: Bulantı, kusma, mide ağrısı ve çok seyrek olarak kanlı
olmak üzere ishal
• İzole vakalarda pankreatit semptomları görülmüştür; birçok hasta pankreatitin
bilinen advers reaksiyon olduğu başka ilaçlar almışlardır.
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları: diğer makrolid antibiyotiklerde olduğu gibi döküntü,
ürtiker, anjiyoödem çok nadir olarak purpura, bronkospazm, anafilaktik şok
• Sersemlik hissi, baş ağrısı, parestezi.
• AST, ALT ve/veya alkalin fosfatazda orta şiddette yükselme olabilir. Kolestatik ya da
daha seyrek olarak hepatoselüler akut hepatit görülebilir. Diğer makrolidlerle olduğu
gibi, tat ve/veya koku alma duyularında bozukluk bildirilmiştir.
• Süperinfeksiyon: Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, uzun süreli kullanım duyarlı
olmayan organizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Hastanın durumunun düzenli
biçimde değerlendirmesi önemlidir. Tedavi sırasında süperinfeksiyon ortaya çıkarsa
uygun önlemler alınmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Ergo Alkoloidleri
Makrolidlerle birlikte ergotamine veya bazı çavdar mahmuzundan üretilen
vazokonstriktör ilaçlar kullanıldığı zaman ergotizm belirtilerinin görüldüğü ve
ekstremitelerde nekroz ihtimalinin söz konusu olduğu bildirilmiştir. Rulid 150 mg bu tür
ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Terfenadin
Belli makrolidler terfenadinle farmakokinetik etkileşime girebilirler ve bunun sonucu
olarak terfenadinin serum konsantrasyonları artar. Bu durum şiddetli ventriküler
aritmiyle, tipik olarak torsades de pointes ile sonuçlanabilir. Roksitromisinle bu tip bir
reaksiyon kanıtlanmamış ve sınırlı sayıda sağlıklı gönüllüyle yapılan çalışmalar
herhangi bir farmakokinetik etkileşim ya da önemli EKG değişikliği göstermemişse de,
roksitromisin ve terfenadinin birlikte kullanımı önerilmez.
Astemizol, sisaprid, pimozid
Astemizol, sisaprid ya da pimozid gibi hepatik CYP3A izoenzimiyle metabolize edilen
diğer ilaçlar, makrolid antibakteriyeller de dahil olmak üzere bu izoenzimin önemli
inhibitörleriyle etkileşiminin hemen ardından serum seviyelerindeki artış yüzünden, QT
süresinin uzaması ve/veya kardiyak aritmi (tipik olarak torsades de pointes) ile
ilişkilendirilmiştir. Roksitromisinin, CYP3A’yı etkileme ve dolayısıyla bu izoenzim
tarafından proses edilen diğer ilaçların metabolizmalarını da inhibe etmemesi ya da
çok sınırlı düzeyde etmesi nedeniyle roksitromisinin bu ilaçlarla klinik etkileşim
potansiyeli kesin olarak bilinememektedir; bu nedenle, roksitromisinin bu tür ilaçlarla
birlikte kullanılması önerilmez.
Bromokriptin ile birlikte kullanıldığı zaman plazmada bromokriptin seviyesinin
yükseleceği, antiparkinson aktivitenin artabileceği veya dopaminerjik ilaçların sürdozajı
ile ilgili belirtilerin meydana çıkabileceği düşünülmelidir.
Roksitromisin siklosporinin metabolizmasını inhibe ederek kandaki siklosporin
seviyesini artırabilir, kreatinin konsantrasyonunu yükseltebilir. Bu iki ilaç birlikte
kullanılacağı zaman siklosporin dozu azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu kontrol
edilmelidir.
Gönüllülerde yapılan çalışmalarda varfarin ile etkileşim bulunmamıştır; ancak
roksitromisin ve K vitamini antagonistleriyle tedavi edilen hastalarda, protrombin
zamanında ya da INR (International Normalized Ratio)’da enfeksiyöz epizod ile
açıklanabilen artışlar bildirilmiştir. Bu yüzden roksitromisin ve vitamin K
antagonistleriyle kombine tedavilerde INR’yi izlemek uygun olacaktır.
İn vitro bir çalışma roksitromisinin proteine bağlı disopiramidi yerinden ayırdığını
göstermiştir; bu tür bir etki in vivo şartlarda serbest disopiramidin serum düzeylerinin
artmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, EKG ve mümkünse disopiramid serum
seviyeleri izlenmelidir.
Digoksin ve diğer kardiyak glikozidler:
Sağlıklı gönüllülerle yapılan bir çalışma, roksitromisinin digoksin absorpsiyonunu
artırabildiğini göstermiştir. Diğer makrolidlerle de yaygın olarak görülen bu etki, çok
seyrek olarak kardiyak glikozid toksisitesiyle sonuçlanabilir. Bu durum bulantı, kusma,
diyare, baş ağrısı ya da sersemlik hissi ile kendini gösterebilir; kardiyak glikozid
toksisitesi, kalp ileti ve/veya ritm bozukluklarına yol açabilir. Bu sebeple, roksitromisin
ve digoksinle ya da başka bir kardiyak glikozidle tedavi edilen hastalarda, EKG ve
mümkünse kardiyak glikozid serum seviyeleri izlenmelidir; bu işlem, kardiyak glikozid
aşırı dozunu düşündüren semptomlar ortaya çıkarsa, zorunlu hale gelir.
Diğer makrolidlerle olduğu gibi, roksitromisinle tedavi edilen hastalarda midazolamın
etkileri güçlenebilir ve uzayabilir. Roksitromisin ve triazolam arasındaki etkileşim
konusunda kesin bir yargı oluşturacak kanıt yoktur.
Roksitromisin, diğer makrolidler gibi Sınıf IA ve III antiaritmik ajanlar alan hastalarda
kullanılmamalıdır. (Bkz. Uyarılar ve Önlemler).
Rulid 150 ile birlikte kullanıldığında teofilin plazma konsantrasyonlarında genellikle
doz ayarlaması gerektirmeyen hafif bir yükselme olduğu gösterilmiştir
Karbamazepin, ranitidin, alüminyum ya da magnezyum hidroksit ve östrojen ve
progesteron içeren oral kontraseptifler ile klinik olarak anlamlı bir etkileşim
bulunmamaktadır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekimin başka bir önerisi yoksa yetişkinlerde günlük doz, 12 saat ara ile birer tablet
olmak üzere toplam 300mg'dır.
Özel koşullarda doz:
Yaşlı hastalarda günde 2 kez 150 mg; renal yetmezliği olan hastalarda günde 2 kez
150 mg; şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde tek doz 150 mg; 40 kg’ın
üzerindeki pediyatrik hastalarda (4 yaş üzeri) günde 2 kez 150 mg olarak doz
ayarlaması yapılmalıdır.
Rulid 150 mg tabletler, öğünlerden önce ve çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile
alınmalıdır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Doz aşımında, mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Roksitromisinin
özel bir antidotu yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
30o C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Rulid 150, 10 filmtablet içeren blister ambalajlarda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Rulid 300, 7 filmtablet içeren blister ambalajlarda.
Ruhsat sahibi : Aventis Pharma San. ve Tic. Ltd. Şti.,
34387 Mecidiyeköy - İstanbul.
Üretim yeri : PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.,
34010 Topkapı - İstanbul.
Ruhsat no. ve tarihi : 197/ 77- 10.08.2001
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (roksitromisin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.