R ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » RILUTEK 50 MG 56 FİLM TABLET

RILUTEK 50 MG 56 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809090361
 • Fiyatı :
  308,83TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N07XX02
 • Etkin madde :
  riluzol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N07 DİĞER SİSNİR SİSTEM İLAÇLARI
  N07X DİĞER
  N07XX Diğer
  N07XX02 riluzol
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.1 g Oral

riluzol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

ALS'de.
2x1.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği, gebelik, emzirme.

Yan etkiler; asteni, karaciğer enzimlerinde yükselme, bulantı, baş ağrısı, karın ağrısı, taşikardi, uyku hali, ağız çevresinde parestezi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarınca veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

Rilutek® 50 mg
Filmtablet
FORMÜLÜ
Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi tam olarak anlaşılmamış olmakla beraber,
glutamatın (santral sinir sisteminde primer eksitatör nörotransmitter) bu hastalıktaki
hücre ölümünde rol oynadığı düşünülmektedir.
Riluzolun etkisini glutamat proseslerini inhibe etmek suretiyle oluşturduğu
düşünülmektedir. Etki yolu belirsizdir.
Farmakokinetik Özellikleri
Riluzolun plazma seviyesi dozla birlikte lineer olarak artar ve farmakokinetiği doza
bağımlı değildir.
Multipl doz uygulama ile (10 gün süreyle 50 mg bid riluzol) değişmeden kalan riluzolun
plazmada birikimi 2 katına çıkmış ve 5 günden kısa sürede kararlı duruma ulaşmıştır.
Emilimi:
Riluzol oral uygulama sonrası hızla emilir, maksimum plazma konsantrasyonuna 60 –
90 dakika içinde ulaşır (Cmax = 173 ± 72 (sd) ng/ml). Uygulanan dozun yaklaşık %90’ı
emilir, mutlak biyoyararlanımı %60 ± 18’dir.
Riluzol çok yağlı yiyeceklerle birlikte verilirse emilimin hızı ve oranı azalır. (Cmax ‘taki
azalma %44, AUC’de azalma %17)
Dağılımı:
Riluzol vücutta geniş bir alana dağılır ve kan beyin bariyerini geçtiği gösterilmiştir.
Riluzolun dağılım hacmi yaklaşık 245±69 l’dir (3.4 l/kg). Riluzolun proteinlere
bağlanma oranı %97’dir, özellikle serum albümine ve lipoproteinlere bağlanır.
Metabolizma:
Değişmeden kalan riluzol plazmadaki ana bileşendir ve sitokrom P450 tarafından ve
ardından glukuronidasyon yoluyla yoğun şekilde metabolize olur. İnsan karaciğer
preparatlarının kullanıldığı in vitro çalışmalar sitokrom P450 1A2 ‘nin riluzol
metabolizmasındaki ana izoenzim olduğunu ortaya koymuştur. İdrarda saptanan
türevleri 3 fenol türevi, bir üreido-türevi ve değişmeden kalan riluzoldur.
Eliminasyon:
Eliminasyon yarı ömrü 9 ila 15 saattir. Riluzol öncelikle idrarla atılır. İdrarda atılımı
verilen dozun yaklaşık %90’ıdır. Glukuronidler idrardaki metabolitlerinin yaklaşık
%85’idir. Sadece %2 oranında riluzolun idrarda değişmeden atıldığı saptanmıştır.
Özel durumlar:
Böbrek yetmezliği olan hastalar: 50 mg tek doz riluzol uygulaması ile elde edilen
farmakokinetik parametreler açısından, orta düzeyde ve ağır kronik böbrek yetmezliği
olan hastalarla (kreatinin klirensi 10 - 50 ml/dakika) ve sağlıklı gönüllüler arasında
önemli fark yoktur.
Yaşlılar: Riluzolun multipl doz uygulaması ile (4.5 gün 50 mg bid) elde edilen
farmakokinetik parametreler yaşlılarda (>70) değişiklik göstermemiştir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Tek doz 50 mg uygulanan riluzol ile saptanan
AUC, hafif kronik karaciğer yetmezliği hastalarında 1.7 kat, orta derecede kronik
karaciğer yetmezliği olan hastalarda 3 kat artmıştır.
ENDİKASYONLARI
Rilutek amiyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalarında mekanik ventilasyon gerekli
olana dek yaşamı uzatmak amacıyla kullanılır.
Klinik çalışmalar Rilutek’in ALS hastalarında yaşam süresini uzattığını göstermiştir. Bu
süreç, yaşamakta olan hastaların entübe edilip mekanik solunuma bağlanmadan ve
trakeostomi yapılmadan geçirdikleri dönemdir.
Rilutek’in motor fonksiyon, akciğer fonksiyonları, fasikülasyonlar, kas gücü ve motor
semptomlar üzerinde terapötik yarar sağladığına dair bilgi yoktur. Rilutek’in ALS’nin
geç dönemlerinde etkili olduğu bildirilmemiştir.
Rilutek’in etkinliği ve güvenliliği sadece ALS hastalarında araştırılmıştır. Bu nedenle
Rilutek motor nöron hastalıklarının başka formlarında kullanılmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
- Etkin madde veya tabletteki yardımcı maddelere karşı hipersensitivite hikayesi olan
hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer hastalıkları olan ya da transaminaz değerleri üst normal sınırın 3 katından
fazla olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Gebe ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Karaciğer yetmezliği:
Riluzol karaciğer fonksiyonları normal olmayan veya serum transaminaz değerleri
(ALT/SGPT; AST/SGOT üst normal sınırın 3 katına kadar), bilirubin ve/veya gama-
glutamiltransferaz (GGT) düzeyleri hafifçe artmış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Başlangıçta bazı karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek olması (özellikle bilirubinin
artışı) riluzolun kullanılmamasını gerektirir (Bkz. Yan etkiler/advers etkiler).
Hepatit riskinden dolayı serum transaminazlar, ALT de dahil, riluzol tedavisi öncesi ve
tedavi sırasında ölçülmelidir. ALT tedavinin ilk 3 ayında her ay, tedavinin ilk yılının geri
kalanında 3 ayda bir ve bundan sonra periyodik olarak ölçülmelidir. ALT düzeyleri
artmış olan hastalarda ölçüm daha sık yapılmalıdır.
ALT düzeyi üst normal sınırın 5 katına çıktığı takdirde riluzol kesilmelidir. ALT düzeyi
üst normal sınırın 5 katına çıkmış olan hastalarda doz azaltılmasıyla ya da yeniden
ilaç uygulamasıyla ilgili tecrübe yoktur. Riluzolun bu durumdaki hastalarda yeniden
uygulanması önerilmez.
Nötropeni:
Hastalar ateşli bir hastalık geçirdikleri takdirde doktorlarına bildirmeleri konusunda
uyarılmalıdır. Ateşli bir hastalık konusunda gelen uyarıyı dikkate alarak doktor lökosit
sayımı yapmalı ve nötropeni tespit edilirse riluzol kesilmelidir. (Bkz. Yan etkiler/advers
etkiler).
Çocuklar:
Riluzolun çocuklarda ve yetişkinlerdeki nörodejeneratif hastalıklarda etkinlik ve
güvenliliği bilinmediği için Rilutek ‘in çocuklarda kullanımı önerilmez. (Bkz. “Kullanım
şekli ve dozu”).
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda tekrarlayan doz çalışmaları yapılmamıştır. (Bkz.
“Kullanım şekli ve dozu”).
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik :
Gebelik kategorisi: C. Rilutek gebelikte kontrendikedir (Bkz. “Kontrendikasyonlar”).
Gebe kadınlarda riluzol tedavisi ile ilgili klinik veriler yetersizdir.
Laktasyon:
Riluzol emziren kadınlarda kontrendikedir (Bkz. “Kontrendikasyonlar”). Riluzolun
insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi:
Hastalar, sersemlik ve başdönmesi olabileceği konusunda uyarılmalı ve araç ve
makina kullanmamaları önerilmelidir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Hepatit, anafilaktoid reaksiyon, anjiyoödem ve pankreatit çok ender olarak bildirilmiştir.
Avrupa ve Kuzey Amerika’da sürdürülen Faz III çalışmasında riluzolun en sık
karşılaşılan yan etkileri asteni, bulantı ve karaciğer fonksiyon testlerinin yükselmesi
olarak saptanmıştır.
Riluzol tedavisi alan hastalarda %11 oranında alanin-aminotransferaz (ALT) düzeyinin
üst normal sınırın 3 katından daha fazla yükselmediği görülmüştür. Plasebo grubunda
bu oran %4.2’dir. ALT değerlerinin üst normal sınırın 5 katından fazla yükselmesi ise
riluzol alan hastalarda % 3.8, plasebo grubunda %1.7 oranında gözlenmiştir. ALT
değerlerindeki bu artış, genellikle tedavinin ilk 3 ayında genellikle hafif şekilde
meydana gelmiş ve tedavi devam ederken, 2 ila 6 ay içinde üst normal sınırın 2 katına
inmiştir. Bu artışlarla beraber nadiren sarılık görülmüştür. ALT değeri üst normal
sınırın 5 katına çıkan hastalarda tedavi kesilmiş, ALT düzeyleri 2 ve 4 ay içinde üst
normal sınırın 2 katından aşağıya inmiştir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Aşağıdaki listede günde 100 mg riluzol alan ALS hastalarında %1 ve daha fazla
sıklıkla karşılaşılan, plasebo grubuna göre %1 oranında daha sık görülen tüm
istenmeyen etkiler ve plasebo grubundan daha sık görülen ciddi istenmeyen etkiler
bulunmaktadır:
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda görülen advers etkiler
Advers etki bildiren hastaların yüzdesi*
Advers etki* Riluzol Plasebo
100mg/gün
(N=395) (N=406)
Asteni 17.5 11.3
Bulantı 14.2 9.1
Başağrısı 6.8 5.7
Karın ağrısı 5.1 3.7
Ağrı 4.8 2.0
Kusma 3.8 1.5
Baş dönmesi 3.3 2.2
Taşikardi 3.0 1.5
Uyku hali 2.0 1.0
Ağız çevresinde parestezi 1.3 0.0
*Riluzolun insidansının plaseboya göre %1 daha yüksek olduğu
durumlar
Riluzol tedavisi alan yaklaşık 5000 ALS hastası arasında yaklaşık 3 belirgin nötropeni
vakası (mutlak nötrofil sayısı mm3’te 500’den az) görülmüş, bu vakalar riluzol
tedavisinin ilk 2 ayında meydana gelmiştir. Bir vakada nötrofil sayısı tedavi
sürmekteyken artış kaydetmiştir. İkinci vakada tedavi kesildikten sonra nötrofil sayısı
normale dönmüştür. Üçüncü vakada belirgin anemi tabloya eşlik etmiştir. (Bkz.
“Uyarılar / Önlemler”).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞIMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞIMLER:
Riluzolun diğer ilaçlarla etkileşimini değerlendiren klinik çalışma yapılmamıştır.
İnsan karaciğer mikrozom preparatlarının kullanıldığı in vitro çalışmalar CYP 1A2’nin,
riluzolun birinci oksidatif metabolizmasında rol oynayan ana izoenzim olduğunu
göstermiştir. CYP 1A2 inhibitörleri (kafein, diklofenak, diazepam, nisergolin,
klomipramin, fluvoksamin, fenasetin, teofilin, amitriptilin ve kinolonlar) potansiyel
olarak riluzol eliminasyonunu azaltabilirken, CYP 1A2 tetikleyicileri (sigara dumanı,
kömürde ızgara yiyecekler, rifampisin, omeprazol ) riluzol eliminasyonunu
arttırabilirler.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yetişkinlerde ve yaşlılarda önerilen doz 100 mg’dır (12 saatte bir 50 mg). Daha yüksek
günlük dozun ekstra yarar sağladığı bildirilmemiştir. Riluzol tedavisi motor nöron
hastalıkları konusunda sadece deneyimi olan uzman doktorlar tarafından
başlatılmalıdır.
Özel populasyonlar:
Çocuklar: Riluzolun çocuklarda ve adolesanlardaki nörodejeneratif hastalıklarda
etkinlik ve güvenliliği bilinmediği için Rilutek‘in çocuklarda kullanımı önerilmez. (Bkz.
“Uyarılar / Önlemler”).
Böbrek yetmezliği olan hastalar: Bu populasyonda tekrarlayan doz çalışmaları
yapılmamış olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda Rilutek’in kullanılması
önerilmez. (Bkz. “Uyarılar / Önlemler”).
Yaşlılar: Farmakokinetik verilere dayanarak, Rilutek’in bu populasyonda kullanımına
ilişkin özel bir talimat yoktur.
Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Bkz. “Kontrendikasyonlar”, “Uyarılar / Önlemler” ve
“Farmakokinetik özellikler”.
DOZ AŞIMI
İzole vakalarda nörolojik ve psikiyatrik semptomlar, stupor ile beraber akut toksik
ensefelopati, koma ve methemoglobinemi gözlenmiştir.
Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’ın altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her biri 50 mg riluzol içeren 56 film tabletlik blister ambalajlarda.
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: 209 4. Levent-İstanbul
Üretim yeri : Aventis Intercontinental, 56 route de Choisy au Bac
60205, Compiegne – Fransa
Ruhsat no. ve tarihi : 109/83 – 27.04.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi : 11.08.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (riluzol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.