R ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » RIFADIN 150 MG 16 KAPSÜL

RIFADIN 150 MG 16 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809156616
 • Fiyatı :
  7TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J04AB02
 • Etkin madde :
  rifampicin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J04 ANTİMİKOBAKTERİYELLER
  J04A TÜBERKÜLOZİS TEDAVİSİ
  J04AB Antibiyotikler
  J04AB02 rifampicin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.6 g Oral, parenteral

rifampicin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

RNA polimeraz inhibitörü antimikobakteriyel antibiyotik.
Yetişkin 10 mg/kg, tek doz en faza 600 mg/gün, oral veya IV. Çocuk 10-20 mg/kg, tek doz en fazla 600 mg/gün, oral veya IV.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon ; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; oral antikoagülan, kortikosteroid, siklosporin, digital, kinin, oral kontraseptif, sülfonilüre, dapson, narkotikler ve analjezikler, barbitüratlar, verapamil, beta bokerler, oral kontraseptifler, antidiyabetikler, probenesid.

Yan etkiler; epigastrik yanma, istahsizlik, bulanti, kusma, kramplar, diyare nadiren hepatit, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, bas agrisi, ates, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozuklugu, mental konfüzyon, kas zayifligi, myopati, görme bozuklugu, mensturasyon bozuklugu, üre ve ürik asit yükselmesi, hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik, aallerjik reaksiyonlar, karaciger enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Rifadin®
Kapsül 150 mg
FORMÜLÜ
Her kapsül 150 mg rifampisin, boyar madde eritrosin, indigotin ve titanyum dioksit
içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri:
Rifadin, bakterisid etkili yarı-sentetik oral bir antibiyotik olan rifampisin içerir.
Rifampisin, duyarlı hücrelerdeki DNA'ya bağımlı RNA polimeraz aktivitesini engeller.
Özellikle de bakteriyel RNA polimeraza etki eder. Ancak memelilerdeki enzimi
engellemez. Rifampisinin terapötik etkisi bu mekanizmada oluşur. Rifampisine çapraz
direnç sadece diğer rifamisinlerle görülür. Rifampisin özellikle hızlı üreyen
ekstraselüler organizmalara etkili olmakla beraber, intraselüler olarak ya da yavaş ve
intermitan üreyen M. tuberculosis üzerinde de bakterisidal etki gösterir. In vitro
olarak, Mycobacterium avium complex, M. kansasii ve M. leprae'ye etkilidir.
Rifampisin, in vitro olarak, pek çok Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaya
etkilidir; bunlar arasında Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
Staphylococcus aureus, Proteus türleri, Staphylococcus epidermidis, H. influenzae,
E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Brucella türleri ve
Streptococcus pyogenes bulunmaktadır.
Penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar ile beta-laktamlara dirençli olan stafilokoklar
rifampisine duyarlıdır.
Farmakokinetik Özellikleri:
Rifampisin mide-barsak kanalından kolay emilir. Normal yetişkinlerde ve çocuklarda
maksimum kan seviyeleri kişiden kişiye değişir. Aç karnına 10mg/kg’lık bir dozdan 2-
4 saat sonra 10μg/ml'lik zirve plazma konsantrasyonları oluşur. Gıdalarla birlikte
alındığında, Rifampisin’in emilimi azalır. Çocuklardaki farmakokinetik özellikler
erişkindeki ile benzerdir. Normal kişilerde rifampisinin yarı ömrü 600mg'lık tek doz ile
ortalama 3 saat olup 900 mg'lık dozdan sonra 5.1 saate yükselir. Tekrarlanan
uygulamayla, yarılanma ömrü kısalır ve 2 ila 3 saatlik düzeylere ulaşır. Böbrek
yetmezliği olan kişilerde, günde 600 mg’a kadar olan dozda yarı ömür
değişmediğinden, doz ayarlaması gerekli olmaz. Rifampisin safrada süratle elimine
olur ve enterohepatik sirkülasyon sırasında deasetilasyonla meydana gelen metabolit
6 saat süreyle safrada bulunur; bu metabolit antibakteriyel etkiyi devam ettirir.
Rifampisin vücutta iyi dağılır ve beyin-omurilik sıvısı dahil pek çok organ ve vücut
sıvısında etkili konsantrasyonlarda bulunur. Dozun %30'a yakın bir kısmı, bunun da
yarısı değişmemiş ilaç olarak, idrarla atılır. Rifampisin % 80 oranında proteinlere
bağlanır. Bağlı olmayan fraksiyonun çoğu iyonize değildir ve bu nedenle dokularda
serbestçe dağılır.
ENDİKASYONLARI
Tüberküloz: Rifampisin yeni, ilerlemiş, kronik ve ilaca-dirençli vakalar dahil olmak
üzere, tüberkülozun tüm formlarının tedavisinde kullanılır. Rifampisin en az bir diğer
antitüberküloz ilaçla (INH, pirazinamid, etambutol vb) birlikte kullanılmalıdır.
Lepra: Rifampisin multibasiller veya pausibasiller lepranın tedavisinde en az bir diğer
lepra ilacı ile birlikte kullanılmalıdır.
Metisiline dirençli stafilokok (MRSA) enfeksiyonları: Rifampisin metisiline dirençli
stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Bu gibi durumlarda, uygun bir
antibiyotik ile kombine edilmelidir.
Ciddi stafilokok enfeksiyonları: Rifampisin ciddi stafilokok enfeksiyonlarının
tedavisinde diğer bir uygun antibiyotik ile birlikte kullanılabilir.
Bruselloz: Rifampisin bruselloz tedavisinde kullanılabilir: Bu durumda, doksisiklin ile
kombine edilmelidir.
Meningokok taşıyıcıları: Rifampisin N. meningitidis'in asemptomatik taşıyıcılarının
tedavisinde kullanılır. (Dirençli organizmaların hızla oluşma ihtimalinden dolayı
rifampisin meningokok enfeksiyonunun tedavisinde endike değildir.)
Haemophilus influenzae: Rifampisin H. influenzae'nin asemptomatik taşıyıcılarının
tedavisinde ve mikroorganizma ile temas etmiş 4 yaş veya altındaki çocukların
kemoprofilaksisinde kullanılır.
Diğer enfeksiyonlar: Stafilokoklar, streptokoklar, N. gonorrhoeae, Proteus türleri, H.
influenzae, E.coli ve Legionella türleri gibi Rifampisin’e duyarlı mikroorganizmaların
neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Dirençli organizmaların
oluşmasına engel olmak için Rifampisin organizmanın duyarlı olduğu diğer bir
antibakteriyel ilaç ile birlikte verilmelidir.
KONTRENDİKASYONLARI
Rifamisinlerden herhangi birine karşı geçmişte aşırı duyarlılık öyküsü bulunan
kişilerde kullanılmamalıdır.
Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı
kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Karaciğer:
Rifampisin karaciğer yetmezliği olan hastalarda, sadece doktor kontrolü altında ve
çok gerekliyse kullanılmalıdır. Bu hastalarda, karaciğer fonksiyonları dikkatle
izlenmeli ve özellikle serum ALT (SGPT) ve AST (SGOT) düzeyleri tedaviden önce
ve daha sonra tedavi sırasında her iki ya da dört haftada bir kontrol edilmelidir. Eğer
hepatoselüler hasarın belirtileri ortaya çıkarsa, Rifampisin tedavisi kesilmelidir.
Tedavinin ilk zamanlarında bazı olgularda Rifampisin ve billurubinin karaciğerdeki
atılım yolları için hücre seviyesinde yarışmalarından dolayı hiper billurubinemi
görülebilir. Bilirubin ve/veya transaminaz miktarlarının bir miktar artmış olduğunu
gösteren tek bir laboratuvar sonucu tedavinin kesilmesini gerektirmeyebilir. Testlerin
tekrarlanması ve sonuçların hastanın durumunu dikkate alarak değerlendirilmesi
daha uygun olur.
İmmunolojik Reaksiyonlar ve Anaflaksi:
Anaflaksiyi de içeren immünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar
(haftada 2 veya 3 kezden az); bu nedenle hastalar yakından izlenmelidir. Hastalar
tedavi rejimini bozdukları takdirde immünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği
konusunda uyarılmalıdır.
Rifampisin ile tüberküloz tedavisi uygulanan erişkinlerde, başlangıçta hepatik
enzimlerin, bilirubinin, serum kreatininin ölçülmesi, tam kan sayımı ve trombosit
sayımının (ya da tahmininin) gerçekleştirilmesi gerekir. Komplikasyon oluşturan bir
durum bilinmediği ya da klinik olarak böyle bir durumdan kuşkulanılmadığı sürece,
çocuklarda başlangıç testleri gerekli değildir.
Tedavi sırasında hastalar en az ayda bir kere görülmeli ve advers reaksiyonlarla
ilişkili semptomlar konusunda spesifik olarak sorgulanmalıdır. Anormallik saptanan
hastaların tümü, gerektiği takdirde laboratuvar testlerinin yapılması da dahil olmak
üzere, takip edilmelidir.
Rifampisin adrenal hormonlar, tiroid hormonları ve D vitamini de dahil olmak üzere
endojen substratların metabolizmasını arttırılabilecek enzim indüksiyonu özelliklerine
sahiptir. İzole bildirilerde, delta amino levulinik asit sentetaz indüksiyonunun bir
sonucu olarak porfirinin alevlenmesi Rifampisin kullanımıyla ilişkilendirilmiştir.
Rifampisin idrarda, terde, balgamda ve gözyaşında kırmızımsı bir renk değişimi
meydana getirilebilir ve hastalar bu konuda önceden uyarılmalıdır.
Yumuşak kontakt lenslerde kalıcı özellikte boyanma meydana gelmiştir.
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik:
Gebelik kategorisi C’dir.
Rifampisin ile gebe kadınlarda yapılmış iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.
Rifampisin’in plasenta bariyerini geçtiği ve kordon kanında bulunduğunun bildirilmiş
olmasına karşın, tek başına ya da diğer antitüberküloz ilaçlarla kombinasyon halinde
insan fetusu üzerindeki etkileri bilinmemektedir.
Rifampisin gebeliğin son birkaç haftası içinde kullanıldığı takdirde, anne ve çocukta
postnatal hemorajilere neden olabilir; bunlar için K vitamini tedavisi endike olabilir.
Bu nedenle, Rifampisin gebe kadınlarda ya da çocuk doğurma potansiyeli olan
kadınlarda ancak potansiyel yararı fetus için riske ağır basması durumunda
kullanılmalıdır.
Uzun dönemde fertilite bozukluğu potansiyaline ilişkin bilinen insan verileri
bulunmamaktadır.
Laktasyon:
Rifampisin insan sütüne geçmektedir. Bu nedenle Rifampisin, emziren bir annede
ancak hasta için potansiyel yararı bebek için potansiyel riske ağır basması
durumunda kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Hafif ve kendini sınırlayan deri reaksiyonları meydana gelebilir, bunların aşırı
duyarlılık reaksiyonları olmadığı sanılmaktadır. Bu reaksiyonlar tipik olarak raş ile
birlikte ya da raş bulunmaksızın kızarıklık ve kaşınmadan oluşur. Sık görülmeyen
ürtiker ve daha şiddetli kutanöz aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşmuştur. Nadiren
pemfigoid reaksiyon, Stevens-Johnson sendromu dahil eritema multiforme, toksik
epidermal nekroliz ve vaskülit bildirilmiştir.
İştahsızlık, bulantı, kusma, abdominal rahatsızlık ve diyare gibi gastrointestinal
reaksiyonlar ve psödomembranöz kolit bildirilmiştir.
Rifampisin hepatite neden olabilir ve karaciğer fonksiyon testleri izlenmelidir (bakınız
“Uyarılar/Önlemler”).
Merkezi Sinir Sistemi: Nadiren psikozlar bildirilmiştir.
Çoğunlukla aralıklı tedaviyle ilişkili olarak, purpura ile birlikte ya da purpura
olmaksızın trombositopeni meydana gelebilir; ancak bu durum purpura meydana gelir
gelmez ilaç kesilirse, geri dönüşümlüdür. Purpura ortaya çıktıktan sonra Rifampisin
kullanımına devam edilmesi ya da yeniden başlanması durumlarında, serebral
hemoraji ve ölümler bildirilmiştir.
Nadiren dissemine intravasküler koagülasyon da bildirilmiştir.
Rifampisin ile tedavi edilen hastaların küçük bir yüzdesinde eozinofili, lökopeni,
ödem, kas güçsüzlüğü, miyopati oluştuğu bildirilmiştir.
Çok nadir olarak, agranülositoz bildirilmiştir.
Adrenal fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda, nadir adrenal yetmezlik bildirimleri
bulunmaktadır.
Rifampisin içeren rejimlerle uzun süreli antitüberküloz tedavisi uygulanan kadınlarda
zaman zaman menstrüel siklus bozuklukları bildirilmiştir.
Çoğunlukla aralıklı doz rejimleriyle oluşan ve büyük bir olasılıkla immünolojik kaynaklı
olan reaksiyonlar şunlardan oluşmaktadır: ateş epizodları, titreme, başağrısı,
sersemlik hissi ve kemik ağrısından oluşan “flu sendromu”; nefes darlığı vehırıltılı
solunum; kan basıncında azalma ve şok; anafilaksi; akut hemolitik anemi; genellikle
akut tübüler nekroza ya da akut interstisyel nefrite bağlı akut böbrek yetmezliği.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Sitokrom P-450 enzimleri ile etkileşim:
Rifampisin’in bazı sitokrom P-450 enzimlerini indüklediği bilinmektedir. Sitokrom P
450 enzimiyle metabolize olan diğer ilaçların Rifampisin ile birlikte uygulanması bu
ilaçlarınmetabolize olmasını hızlandırabilir ve bu ilaçların aktivitelerini azaltabilir.
Dolayısıyla sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte
Rifampisin kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Optimum terapötik kan düzeylerinin
sürdürülmesi için Rifampisin’e başlanırken ya da birlikte uygulanan Rifampisin
kesilirken bu enzimler tarafından metabolize edilen bu ilaçların dozajlarının
ayarlanması gerekebilir.
Sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen ilaçlara örnekler aşağıdaki gibidir:
Antikonvülzanlar (örn: fenitoin), antiaritmikler (örn.dizopiramid, meksiletin, kinidin,
propafenon, tokainid), antiöstrojenler (örn. tamoksifen, toremifen), antipsikotikler (örn.
haloperidol) oral antikoagülanlar (örn: varfarin), antifungaller (örn: flukonazol,
itrakonazol, ketokonazol), antiretroviral ilaçlar (zidovin, sakinavir, indinavir, efavirenz)
barbitüratlar, beta-blokerler, benzodiazepinler (örn. diazepam), benzodiazepinle ilgili
ilaçlar( zolpiklon, zolpidem), kalsiyum kanal blokerleri (örn.: diltiazem, nifedipin,
verapamil), kloramfenikol, klaritromisin, kortikostreoidler, kardiyak glikozidler,
klofibrat, sistemik hormonal kontraseptifler, dapson, doksisiklin,östrojenler,
florokinolonlar, gestrinon, oral glisemik ajanlar (örn: sülfonilüreler), immünosupresif
ajanlar( örn. siklosporinler, takrolimus), irinotekan, levotiroksin, narkotik analjezikler,
metadon, prazikuantel, progestinler, kinin, riluzol, selektif 5-HT3 reseptör
antagonistleri (örn. ondansetron), CYP3A4 ile metabolize olan statinler, telitromisin,
teofilin, tiazolidinedionlar (örn. rosiglitazon), trisiklik antidepresanlar (örn: amitriptilin,
nortriptilin).
Sistemik hormonal kontraseptifleri kullanmakta olan hastalara, rifampisin tedavisi
sırasında hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri uygulamaları önerilmelidir.
Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı hepatoksisite
potensiyelini arttırabilir. Dolayısıyla rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile
aynı anda kullanımı kontrendikedir.
Atovakon ve rifampisin birlikte kullanıldığında, atovakon konsantrasyonlarının
azaldığı (>% 50 oranında) ve rifampisin konsantrasyonlarının arttığı (>%30 oranında)
gözlenmiştir. Ketokonazol ve Rifampisin'in birlikte kullanılması, her iki ilacın serum
konsantrasyonlarının azalmasıyla sonuçlanmıştır.
Rifampisin ve enalaprilin birlikte kullanılması, enalaprilin aktif metaboliti olan
enalaprilatın konsantrasyonlarında azalmayla sonuçlanmıştır. Hastanın klinik
durumugerektirdiğinde, dozaj ayarlamaları yapılmalıdır.
Birlikte antasit uygulanması, Rifampisin’in emilimini azaltabilir. Günlük Rifampisin
dozları antasitlerin alınmasından en az 1 saat önce verilmelidir.
Rifampisin halotan ya da izoniazid ile birlikte verildiğinde, hepatotoksisite potansiyeli
artar. Rifampisin ve halotanın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
Rifampisin ve izoniazidi birlikte kullanan hastalar hepatotoksisite açısından yakından
izlenmelidir.
Rifampisin’in terapötik düzeylerinin serum folat ve B12 vitamininin standart
laboratuvar tayinlerini inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu durumda, alternatif tayin
yöntemleri dikkate alınmalıdır. Serum bilirubininde geçici yükselme gözlenmiştir.
Biliyer atılım için yarışmaya bağlı olarak, Rifampisin safra kesesinin
görüntülenmesinde kullanılan kontrast maddenin safra ile atılımını bozabilir. Bu
nedenle, bu testler Rifampisin’in sabah dozundan önce gerçekleştirilmelidir.
Rifampisin almakta olan hastalarda KIMS (Kinetic Interaction of Microparticles in
Solution) yöntemi kullanıldığında opiatlar için çapraz reaktivite ve yanlış-pozitif idrar
tarama testleri bildirilmiştir. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi gibi doğrulama
testleri rifampisini opiatlardan ayırdedecektir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Rifampisin mide boş durumdayken yemekten en az 30 dakika önce veya 2 saat
sonra alınmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Tüberküloz Tedavisinde:
Rifampisin diğer antitüberküloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir. Günlük
doz, tüm yaş gruplarında 600mg'ı aşmamak koşuluyla yetişkinlerde 10 mg/kg,
çocuklarda 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır.
Önerilen Rejimler:
Kısa Süreli Kemoterapi
Başlangıç Fazı (2 ay): İzoniazid, Rifampisin, pirazinamid ile birlikte streptomisin ya da
etambutol hergün ya da haftada 2 veya 3 kez doğrudan gözlem altında tedavi
kapsamında uygulanır. Primer izoniazid direnci olasılığının düşük olduğu bilinen
topluluklarda, dörtten daha az sayıda ilaç içeren başlangıç tedavi rejimleri kabul
edilebilir. Bu süre sonunda hastanın hala semptomatik olması ya da smear veya
kültür pozitifliğinin devam etmesi durumunda, tüberküloz konusunda uzman bir tıp
otoritesine danışılmalıdır.
Devam Fazı (4 ay veya daha uzun): Duyarlı organizmalar için, izoniazid ve
Rifampisin hergün ya da haftada 2 veya 3 kez doğrudan gözlem altında tedavi
kapsamında uygulanır. İlaca-dirençli organizmalara yönelik tedavi için tüberküloz
konusunda uzman bir tıp otoritesine danışılmalıdır.
Genel olarak, tüberküloza yönelik tedavi en az 6 ay ve örnek kültürlerinin negatife
dönmesinden sonra en az 3 ay geçinceye kadar sürdürülmelidir.
Uzun Süreli Tedavi
İlaca dirençli organizmalar ile enfekte olan ya da akciğer dışı tüberküloz bulunan
hastalar için diğer ilaç rejimleriyle daha uzun süreli tedavi gerekebilir.
HIV enfeksiyonu ile Birlikte Olan Tüberküloz
Tedavi toplam 9 ay süreyle ya da kültürün negatifleşmesinden sonra en az 6 ay
sürdürülmelidir.
Lepra Tedavisinde:
Erişkinler için önerilen doz günlük ya da aylık olarak uygulanan 600 mg’dır.
Rifampisin herzaman en az bir diğer antilepra ilaç ile birlikte kullanılmalıdır.
Metisiline-Dirençli Stafilokok Enfeksiyonlarının Tedavisinde:
Günlük 600-1200 mg'lık doz 2-4'e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte
verilir.
Ciddi Stafilokok Enfeksiyonlarının Tedavisinde:
Günlük 600-1200mg'lık doz 12 saatlik aralarla en az bir diğer antibiyotik ile birlikte
verilir.
Bruselloz tedavisinde:
Günlük 900mg'lık doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir (200mg doksisiklin akşam
yemeklerinde verilmek kaydıyla).
Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde:
Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600mg (12 saatte bir 600mg) veya 4 gün
süreyle günde 1 kez 600mg’dır. Çocuklarda 600 mg/doz üzerine çıkılmamalıdır. 1
aylık veya daha büyük çocuklarda önerilen doz 10mg/kg’ın 2 gün süreyle 12 saatte
bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmesidir. 1 aylıktan küçük çocuklarda önerilen
doz 5 mg/kg’ın 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez
verilmesidir.
Haemophilus influenzae Taşıyıcılarının Tedavisinde:
H.influenzae tip B hastalığı ile temas etmiş ve 4 yaş veya daha küçük çocuklarla da
temas halinde olan aile bireyleri için ( çocuk dahil) doz profilaktik olarak 20mg/kg
(günde 600mg'ı aşmamak koşuluyla)'dır. Yeni doğanlarda bu doz 4 gün süreyle
günde 1 kez 10mg/kg'dır.
Diğer Enfeksiyonlar:
Rifampisin’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
günlük doz olan 600-1200mg 2-4'e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte
verilmelidir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Aşırı dozun akut alımından kısa süre sonra olasılıkla bulantı, kusma, abdominal ağrı,
kaşıntı, başağrısı ve artan letarji ortaya çıkar, şiddetli karaciğer harabiyetine bağlı
olarak bilinç kaybı görülebilir. Karaciğer enzimleri ve/veya bilirubin düzeylerinde
geçici artışlar olabilir. Alınan dozun miktarına bağlı olarak deri, idrar, ter, tükürük,
gözyaşı ve feçes kırmızı-kahverengiye veya portakal rengine boyanabilir. Pediyatrik
hastalarda, fasiyal ya da periorbital ödem de bildirilmiştir. Bazı fatal olgularda
hipotansiyon, sinüs taşikardisi, ventriküler aritmiler, nöbetler ve kardiyak arrest
bildirilmiştir.
Minumum akut letal ya da toksik doz tam olarak saptanmamıştır. Bununla birlikte,
erişkinlerde, 9 ila 12 g arasında değişen rifampisin dozlarıyla fatal olmayan akut doz
aşımları bildirilmiştir. 14-60 g arasında değişen dozlarla, erişkinlerde fatal akut doz
aşımları bildirilmiştir. Bazı fatal ve fatal olmayan bildirimlerde, alkol ya da alkolün
kötüye kullanımı hikayesi yer almıştır.
1 ila 4 yaşındaki pediyatrik hastalarda 100 mg/kg’lık bir ya da iki doz ile fatal olmayan
doz aşımları bildirilmiştir.
Doz aşımı durumunda, yaşamsal destek girişimleri başlatılmalı ve ortaya çıkan her
semptom tedavi edilmelidir. Bulantı ve kusmadan dolayı mide yıkanması kusturmaya
tercih edilmelidir. Mide boşaldıktan sonra, gastrointestinal kanalda kalması muhtemel
ilacın adsorbe edilmesine yardımcı olmak için aktif kömür verilmesi yararlı olabilir.
Şiddetli bulantı, kusma görüldüğünde, antiemetiklere ihtiyaç olabilir. Aktif diürez ilacın
atılımını hızlandırmaya yardımcı olur. Hemodiyaliz bazı hastalarda yararlı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Rifadin 150 mg, 16 kapsül içeren blister ambalajlarda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Rifadin 300 mg, 16 kapsül içeren blister ambalajlarda.
Rifadin süspansiyon, 80 ml süspansiyon içeren şişede.
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No. 209 4. Levent -İstanbul
Üretim yeri : Nobelfarma İlaç San. A.Ş. Sancaklar Köyü - Düzce
Ruhsat no. ve tarihi : 197/32 - 23.07.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi : 11.08.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.