O ile başlayan ilaçlar » Ali Raif » OZAPRIN 5 MG 28 FILM TABLET

OZAPRIN 5 MG 28 FILM TABLET

 • İlaç Firması :
  ALI RAIF
 • Barkod :
  8699543090344
 • Fiyatı :
  55.3TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N05AH03
 • Etkin madde :
  olanzapin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N05 PSİKOLEPTİKLER
  N05A ANTİPSİKOTİKLER
  N05AH Diazepinler, oksazepinler ve tiyazepinler
  N05AH03 olanzapin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 10 mg Oral-Parenteral

olanzapin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antipsikotik.
Yetişkinde günde bir 5-10mg.

Gebelik kategorisi C. Gebelik ve laktasyonda önerilmez.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, dar açılı glokom.

Etkileşim; SSS depresanları, levodopa, fluvoksamin, siprofloksasin veya ketokonazol gibi diğer P450-1A2 inhibitörleri

Yan etkiler; somnolans, kilo alımı, baş dönmesi, ödem, ortostatik hipotansiyon, konstipasyon, ağız kuruluğu...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri

(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl ve agomelatin yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol, paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.

(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon, aripiprazol ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.

(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.

(5) Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(6) Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ:
Her bir tablet etkin madde olarak 5mg olanzapin; ve ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler:
Olanzapin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D4, D3, D1, D2, kolinerjik muskarinik reseptörler (m1-m5), α1 adrenerjik ve histamin H1 reseptörleri karşısında afinitesi olan atipik bir antipsikotik ilaçtır. Olanzapinle yapılan çalışmalarda ayrıca olanzapinin, ekstrapiramidal sistemle anlamlı bir etkileşime girmeksizin mezolimbik sistemle selektif etkileşim kurduğu gösterilmiştir. Olanzapin, dopamin D2 reseptörlerinden çok, 5HT2A reseptörlerine bağlanır. D2 reseptörlerine bağlanma, geleneksel nöroleptiklerdekinden daha az olur. Bu aktivite profili, olanzapin tedavisine eşlik eden akut ekstrapiramidal advers reaksiyon ve tardif diskinezi düzeylerinin düşük bulunmasını ve olanzapinin pozitif semptomlar üzerinde olduğu kadar, negatif semptomlar üzerinde de etkili olmasını açıklamaktadır.

Farmakokinetik özellikler:
Emilim: Olanzapin oral kullanım sonrasında iyi emilir ve plazmadaki maksimal konsantrasyonlara 5-8 saatte ulaşılır. Besinler olanzapin emilimini etkilemez.

Dağılım: Plazma proteinlerine %93 oranında bağlanır. Sağlıklı kimselerde olanzapinin oral kullanım sonrası ortalama eliminasyon yarı-ömrü, yaşa ve cinsiyete göre değişir; ortalama 30 saattir. İleri yaştaki sağlıklı kişilerde olanzapinin eliminasyon yarı ömrü, daha genç sağlıklı kimselerdekine kıyasla daha uzundur. Ancak yaşlılarda görülen farmakokinetik değişiklikler, gençlerde görülen sınırlar içerisinde kalır.

Metabolizma: Olanzapin karaciğerde, konjügasyona ve oksidasyona uğrayarak metabolize olur. Sorumlu enzimler CYP 1A2, 2D6 ve flavin içeren monooksidaz sistemidir. Dolaşımdaki başlıca metabolit, 10 -N- glukuroniddir. Ayrıca N -desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitleri de oluşur.

Atılım: Alınan dozun %57’si idrar, %30’u feçes yoluyla atılır.
Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği, olanzapinin farmakokinetiğinde önemli bir değişikliğe neden olmaz. Olanzapinin plazma klerensi yaşlılarda gençlere, kadınlarda erkeklere ve sigara içmeyenlerde sigara içenlere kıyasla daha düşüktür. Bununla birlikte yaşın, cinsiyetin ve sigaranın olanzapinin klerensi ve yarı ömrü üzerindeki etkisi, kişiler arasında bir bütün olarak görülen farklılıklar karşısında hafif kalmıştır.

ENDİKASYONLARI:
Olanzapin, şizofreninin akut ve idame tedavisinde ve pozitif belirtiler ile negatif belirtilerin önde geldiği diğer psikozlarda endikedir. Olanzapin, başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda, devam eden tedavi boyunca klinik düzelmenin idamesinde etkilidir.
Olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Olanzapin, ürünün içerisindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve bilinen dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
Birlikte bulunan diğer hastalıklar: Daha başka rahatsızlıkları da bulunan hastalarda olanzapinle edinilen klinik deneyim sınırlıdır. Olanzapin, in vitro antikolinerjik aktivite gösterdiğinden bu ilacın semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom ya da paralitik ileus ve benzer durumları olan hastalara dikkatle reçete edilmesi gerekir.

Hepatik transaminazların (ALT, AST) geçici asemptomatik yükselmesi genellikle tedavinin erken safhalarında nadir olarak görülmüştür.

ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetmezlik belirti ve bulguları olan önceden varolan azalmış karaciğer fonksiyon kapasitesine sahip, potansiyel hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında ALT ya da AST’nın yükselmesi durumunda hasta yakın takibe alınmalı ve doz azaltılması düşünülmelidir.

Diğer nöroleptik ilaçlarla birlikte herhangi bir sebepten ötürü düşük lökosit ve/veya nötrofil sayılı hastalarda, ilaca bağlı kemik iliği depresyonu/toksisite hikayesi olan hastalarda, başka bir hastalığın, radyoterapi ya da kemoterapinin neden olduğu kemik iliği depresyonu olan hastalarda, hipereozinofilik durumlar ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatli olunmalıdır.

Nöroleptik Habis Sendrom (NMS): Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanan hiçbir hastada Nöroleptik Habis Sendromu gelişmemiştir. Ölümle sonuçlanma olasılığı yüksek bir semptom kompleksi şeklinde gelişen bu sendromun, diğer antipsikotik ilaçların kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir. Hiperpireksi, kaslarda rijidite, mental durum değişikliği ve ayrıca otonom instabilite kanıtları (nabız ya da kan basıncı düzensizliği, taşikardi, terleme ve kalpte aritmiler), bu sendromun klinik belirtilerindendir. Ayrıca kreatinin fosfokinaz düzeylerinin yükselmesi, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Böyle bir sendrom karşısında kullanılmakta olan bütün antipsikotik ilaçların kullanımına olanzapin dahil son verilmelidir.

Olanzapin, konvülsiyon anamnezi veren hastalarda ya da konvülsiyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Tardif Diskinezi: Karşılaştırmalı çalışmalarda olanzapin kullanılmasına eşlik eden ve tedaviye bağlı olarak gelişen diskinezi insidansının, diğer ilaçlardan çok daha düşük olduğu görülmüştür. Olanzapin kullanmakta olan bir hastada tardif diskinezi belirti ya da bulguları gelişecek olursa, dozajın azaltılması ya da ilacın kullanımına son verilmesi düşünülmelidir. Ancak bazı hastalar, bu sendromun varlığına rağmen olanzapin tedavisine devam edilmesinden fayda görebilmektedir.

Olanzapin ile yapılan klinik çalışmalarda yaşlılarda postural hipotansiyon nadiren görülmüştür. Diğer antipsikotik ilaçlarla olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda periyodik olarak kan basıncı takibi önerilmektedir.

Klinik çalışmalarda olanzapin QT aralıklarında kalıcı bir artışa neden olmaz. 1685 vakanın sadece 8’inde QTc aralığı artmıştır. Bununla birlikte, diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, olanzapin özellikle yaşlılarda QTc aralığında artış yaptığı bilinen ilaçlarla birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Gebelikte kullanım:
Gebelik kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda, yeterli kontrol grubuna yer verilerek yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Olanzapin tedavisi altındaki hastalara, gebe kaldıkları ya da gebe kalmayı planladıkları takdirde bunu doktorlarına haber vermeleri öğütlenmelidir. Ne olursa olsun insanlardaki deneyimler henüz sınırlı olduğundan bu ilaç gebelikte yalnızca, beklenen faydaların fetusta meydana gelebilecek zararlardan açıkça daha üstün olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Laktasyonda kullanım:
Olanzapin, laktasyon sırasında verildiği sıçanlarda anne sütüne geçmiştir. Olanzapinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Olanzapin alan hastalara, bebeklerini emzirmemeleri önerilmelidir.

Doğum Eylemi ve Doğum: İlacın insanlardaki doğum eylemi ve doğum üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkileri: Olanzapin somnolansa neden olabildiğinden, hastalar ilacın kendilerini olumsuz yönde etkilemediğinden emin oluncaya kadar tehlike yaratabilecek makineler ve bu arada araç kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Çocuklar: Olanzapin, 18 yaşından küçüklerde incelenmemiştir.
Yaşlı Hastalar: 65 yaşın üzerindeki kişilerde olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü bir bakıma uzamıştır ancak farmakokinetik değişiklikler, yaşlı olmayan kişilerdeki normal sınırlar içerisindedir. Günde 5-20mg arasında değişen dozlarda olanzapinin yaşlılarda ve genç hastalarda benzer bir ilaç emniyeti profiline sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle de söz konusu hastalarda özel bir dozaj programına ihtiyaç yoktur.

Karaciğer ve/veya Böbrek Bozukluğu Olan Hastalar: Olanzapinin böbrek yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği, büyük bir değişikliğe uğramaz. Karaciğer bozukluğu ise ilacın yarı ömrünü hafifçe uzatabilir. Bu gibi hastalarda herhangi bir dozaj azaltılması önerilmemektedir.

Sigara ve Cinsiyet: Olanzapin metabolizmasını etkilediği bilinen diğer faktörlerdendir. Nitekim ilacın yarı ömrü, sigara içmeyenlerde ve kadınlarda, sigara içenlere ve erkeklere kıyasla daha uzundur.

Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilecek en az 2 faktör birden mevcutsa, başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu gibi hastalarda doz yükseltilmesi gerektiğinde bu, konservatif bir şekilde yapılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
%10’dan Daha Sık Görülenler: Klinik çalışmalar sırasında olanzapin kullanımına eşlik eden istenmeyen etkiler, yalnızca somnolans ve vücut ağırlığında artıştır.

%1-10 Arasında Görülenler: Göz kararması, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyon ve hafif, geçici antikolinerjik etkiler, bu arada kabızlık ve ağız kuruması, klinik çalışmalarda olanzapin kullanımına zaman zaman eşlik eden, istenmeyen etkiler olarak bildirilmiştir.
Ekstrapiramidal sendromlar olanzapin tedavisine, haloperidol tedavisine kıyasla daha seyrek eşlik etmiştir. Olanzapin ile tedavi edilen hastalarda akatizi görülmüş, buna karşılık Parkinsonizme, diskinezilere ve distonilere çok seyrek rastlanmıştır. Veriler, bunlarla olanzapin arasında bir sebep sonuç ilişkisi bulunduğu izlenimini vermemektedir.

Diğer Bulgular: Plazma prolaktin düzeyleri sıklıkla yükselmiş, ancak buna jinekomasti, galaktore ve memelerde büyüme gibi belirtiler nadiren eşlik etmiştir. Hemen bütün hastalarda bu düzeyler, tedaviye devam edilmesine rağmen normal sınırlara dönmüştür.

Düzeltilmiş QT aralığının (QTc) uzaması, plasebe grubundakilere kıyasla sınırda bir fazlalık göstermiştir. Zaman zaman asemptomatik eozinofili görülmüştür.

Nadir vakalarda yüksek kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri görülmüştür. Zaman zaman karaciğer transaminazlarında (SGPT, SGOT) geçici ve asemptomatik yükselmeler görülmüştür. Şiddetli karaciğer hastalığının gelişmesi bakımından yüksek risk altında hastalarda transaminaz düzeylerinin olanzapin tedavisine başlamadan önce ölçülmesi ve daha sonra da bu ölçümlerin, kliniğin gerektirdiği sıklıkta tekrarlanması gerekir.

Klinik çalışmalarda olanzapinin kemik iliği fonksiyonunu, anamnezlerinde ilaca eşlik eden nötropeni ya da lökopeni hikayesi bulunan hastalarda bile olumsuz yönde etkilediği izlenimini veren herhangi bir kanıtla karşılaşılmamıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Olanzapinin öncelikle merkezi sinir sisteminde etkili bir ilaç olması nedeniyle, merkezi sinir sistemine etkili diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte alınması sırasında dikkatli olmak gerekir. Olanzapin in vitro dopamin antagonizması sergilediğinden, levodopanın ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir.

Diğer İlaçların Olanzapine Etkileri: CYP1A2 ya da glukronil transferaz enzimlerini uyaran omeprazol ve rifampin gibi ilaçlar olanzapin klirensini arttırabilir. CYP1A2 inhibitörleri olanzapin klirensini baskılama potansiyeline sahiptir.

Karbon: 1 g aktif karbon verilmesi olanzapinin Cmax ve AUC değerlerini %60 azaltmaktadır.

Simetidin ve antiasitler: Tek doz antiasit (alüminyum, magnezyum) ya da simetidin, olanzapinin oral biyoyararlanım oranında değişiklik yapmamıştır.

Karbamazepin: Günde 2 kez 200 mg karbamazepin alınması olanzapin klirensini yaklaşık %50 arttırmaktadır.

Etanol: Olanzapin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Fluoksetin: Olanzapin maksimum plazma konsantrasyonunda hafifi artışa ve olanzapin klirensinde hafif azalmaya neden olur.

Fluvoksamin: Olanzapin klirensini azaltmaktadır.

Valproat: Klinik olarak anlamlı etkileşim beklenmemektedir.

Varfarin: Olanzapinin farmakokinetiğini etkilememektedir.

Lityum: Çoklu doz olanzapin kullanımı (10mg; 8 gün) lityumun farmakokinetiğini etkilememiştir.

Lorazepam: IM yol ile olanzapinden bir saat sonra uygulanan lorazepam olanzapinin farmakokinetik değişikliklere yol açmamıştır. Bununla birlikte bu iki ilacın IM olarak birlikte kullanılması tek başına kullanılmalarına göre daha fazla uyku haline yol açmaktadır.

Olanzapinin Diğer İlaçlar Üzerine Etkisi: Tek doz olanzapin kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda imipramin/desimipramin (CYP2D6), varfarin (CYP2C9) ya da diazepam (CYP3A4) metabolizmasında herhangi bir inhibisyon görülmemiştir. Olanzapin, birlikte verilen biperidenle herhangi bir etkileşim göstermemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:
Olanzapinin önerilen günlük başlangıç dozu, yemeklerde herhangi bir ilişkisi olmaksızın 1 defada alınan 10mg’dır. Daha sonra günlük dozaj hastanın klinik durumuna göre 5mg ile 20mg arasında değişecek şekilde ayarlanır. 15mg/gün veya üzerindeki dozlara çıkılması en az 4 günlük tedaviden sonra önerilmektedir.

DOZ AŞIMI:
Olanzapinin doz aşımıyla ilgili deneyimlerimiz sınırlıdır. Klinik çalışmalar sırasında 67 hasta, kaza sonucu ya da kasten yüksek doz olanzapin almıştır. Bu hastalardan en yüksek 300mg olanzapin dozu alanında semptom olarak yalnızca uyuşukluk ve dil sürçmesi bildirilmiştir. Hastanelerde değerlendirilen ve aralarında söz konusu vakanın da yer aldığı hastalarda laboratuvar analizlerinde ya da EKG’de hiçbir olumsuz değişiklik gözlemlenmemiştir. Yaşam belirtileri, doz aşımından sonra genellikle normal sınırlar arasında kalmıştır.

Hayvanlardan elde edilen verilere göre doz aşımında, ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin abartılmasını yansıtan semptomlar görülebilir. Somnolans, midriasis, bulanık görme, solunum depresyonu, hipotansiyon ve olası ekstrapiramidal bozukluklar, bu semptomlar arasında bulunabilir.

Olanzapinin özel bir antidotu olmadığından, uygun destek önlemlerinin alınması gerekir. Hastanın birkaç ilacı birden aşırı dozda almış olabilme olasılığı, akılda tutulmalıdır.

Akut doz aşımı olgularında hava yolunun açık olması ve yeterli oksijen alınması sağlanmalıdır. Aktif karbon, ağızdan alınan olanzapinin biyoyararlanımını %50-60 oranında azalttığından doz aşımında aktif karbon kullanılabilir. Bilinci kapalı hastada entübasyon sonrası olmak üzere mide lavajı yapılabilir.

Hipotansiyon ve dolaşım kollapsı, intravenöz sıvılar ve/veya norepinefrin gibi semptomatik ilaçlar kullanılarak tedavi edilmelidir (Epinefrin, dopamin ya da beta agonisti aktivitesine sahip olan diğer ilaçlar, beta stimulasyonunun olanzapine bağlı alfa blokajı sonucu gelişen hipotansiyonu şiddetlendirebilme olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır). Hasta hemen kardiyovasküler izlenmeye alınmalı ve bu bağlamda, olası aritmileri farkedebilmek için EKG sürekli izlenmelidir.Hasta iyileşinceye kadar yakın tıbbi gözetime ve izlemeye devam edilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
Ozaprin Film Tabletler 25°C’nin altında oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde ve iyi kapatılmış olarak ambalajında saklanmalıdır. Işıktan ve nemden koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ:
Ozaprin® 5mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlarda, prospektüsü ile birlikte kutuda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ VE ŞEKİLLERİ:
Ozaprin® 10mg Film Tablet
Ozaprin® 20mg Film Tablet

Reçete ile satılır.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize San.Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli-İstanbul

Ruhsat tarihi: 24.09.2007
Ruhsat No. : 212/76

Prospektüs Onay Tarihi: 19.10.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (olanzapin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.