N ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSÜL

NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809190023
 • Fiyatı :
  8.1TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C08CA05
 • Etkin madde :
  nifedipin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C08 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08C SELEKTİF VASKÜLER KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08CA Dihidropiridin türevleri
  C08CA05 nifedipin

nifedipin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokeri.
Yetişkinde 3-4 X 10-30mg. Max 180mg/gün.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; nifedipin allerjisi.

Etkileşim; beta blokerler, nitratlar, dijital, kumarin grubu antikoagulanlar, simetidin, ranitidin.

Yan etkiler; baş ağrısı, sersemlik hissi, sıcak basması, halsizlik, bulantı, periferik ödem, geçici hipotansiyon, çarpıntı, burun konjesyonu, sinirlilik, adale krampları ve dermatit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Nidilat® 10 mg
Yumuşak Jelatin Kapsül
FORMÜLÜ
Bir yumuşak jelatin kapsülde:
Nifedipin 10 mg
(Sodyum sakkarin, nane esansı, nipajin, nipasol, colour F.D ve C Yellow no: 6, titan dioksit
içerir.)
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
Nifedipin dihidropiridin grubundan bir kalsiyum antagonistidir. Yavaş kalsiyum kanallarına
bağlanarak kalsiyum iyonunun hücreye girişini düşük dozlarla dahi selektif olarak inhibe
eder. Nifedipin bu mekanizma ile arteriyel tonusu düşürür, koroner ve periferik arterlerde
vazodilatasyon yapar, spontan veya uyarılmış koroner spazmı önler ve ortadan kaldırır.
Koroner debideki artış büyük koroner damarlarda ve kollaterallerde etkilidir. Böylece
miyokarda oksijen gelişi artarken ihtiyaç azalır. İzole miyokard hücresi üzerinde Nifedipin
negatif inotrop etkilidir. İnsanda bu etki görülmez, çünkü periferik arteriyel vazodilatasyona
bağlı olarak sol ventrikül after load'ın (ARD-yük) azalması ile kompanse olur.
Akut uygulamada periferik vazodilatasyon nedeniyle barorefleksin (basınç-refleksi)
çalışmasıyla kalp frekansında reaktif bir artışa neden olabilir.
Kalp debisini değiştirmeden periferik arterlerdeki direncin düşmesi sonucu
a) Periferik kan dolaşımının ve bölgesel lokal debinin korunması hatta artışı (renal,
serebral),
b) Arteriyel kompliansta artış meydana gelir.
Nifedipinin uzun süreli kullanımına bağlı olarak renin-anjiyotensin sistemi üzerinde etki ve
kilo artışı görülmemiştir. Bu özellikler, nifedipinin su ve tuz tutulmasına yol açmadığını
gösterir. Nifedipin lipid metabolizmasını ve kan şekeri düzenlenmesini etkilemez.
Farmakokinetik özellikler
Nifedipin oral yoldan alındığında hızla emilir. Yarı ömrü yaklaşık 3 saattir. Proteinlere
yüksek oranda bağlanır (%92-98). Biyoyararlılığı yaklaşık %50'dir.
Nifedipin büyük ölçüde karaciğerde etkin olmayan metabolitlerine dönüşür ve % 70-80'i
böbreklerle dışarı atılır.
Nifedipinin doruk etkisi 30 dakika ile 2 saat içinde görülür. Nifedipinin etkinliği yaklaşık 6
saat devam eder.
ENDİKASYONLARI
Oral olarak,
• Angina pectoris
• Raynaud hastalığı
tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Nifedipine veya içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda Nidilat
kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Nidilat’ın dilaltı kullanımı, kontrolsüz hipotansiyon yaparak iskemik komplikasyonlara yol
açar. Ayrıca, kısa etki süreli nifedipinin dilaltı kullanımında ciddi advers reaksiyonlar
(senkop, kalp bloğu, inme, sinüs aresti, EKG değişiklikleri) rapor edilmiştir.
Bazı hastalarda, kısa etki süreli nifedipin formülasyonları ile tedavi, miyokardiyal iskemiye
neden olabilen refleks taşikardi ile kan basıncında aşırı düşüşü indükleyebilir.
Nidilat ile beta-blokerler birlikte verildiğinde aşırı hipotansiyon bildirilmiştir; hipovolemik ve
kardiyojenik şoklu hastalarda dikkatli olmak gerekir. Beta-blokerlerle ve diğer
antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında postürel hipotansiyon olabileceği
bilinmelidir. Eğer tedaviye başladıktan 30 dakika sonra birkaç saat içinde iskemik ağrı
görülürse tedavi hemen durdurulmalıdır.
Miyokard enfarktüsünün akut fazında ortaya çıkan angina krizlerinin tedavisinde tek ilaç
olarak kullanılamaz.
Tedavinin başlangıcında veya doz artırımında artmış angina görülebilir.
Nifedipinin iskemik kalp hastalığının tedavisinde tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda
kullanımının özellikle miyokard enfarktüsü sonrası mortalite ve morbitede artışa yol
açtığından kuşkulanılmaktadır.
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Tedavinin başlangıcından
itibaren 8 hafta içinde karaciğer enzimlerinde geçici ve hafif artış görülmüştür.
Beta bloker alan hastalarda Nifedipin tedavisine başlandıktan sonra çok ender kalp
yetersizliği görülmüştür, aort stenozu olan hastalar daha fazla risk altındadır.
Gebelerde ve laktasyonda kullanım:
Gebelik kategorisi: C. Gebelerde kullanılmamalıdır.
Nifedipin anne sütüne geçmektedir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımına etkisi:
Nifedipin özellikle tedavinin başlangıcında ve alkolle birlikte alındığında, araç ve makine
kullanma kabiliyetini etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Nidilat'ın (Nifedipin) çoğu yan etkileri, periferik vazodilatasyon nedeniyle ortaya çıkar,
tedavinin durdurulmasıyla bunlar ortadan kalkar. Tedavinin başlangıcında taşikardi
görülebilir.
Nifedipine bağlı olarak bildirilen yan etkiler şunlardır:
> %10
Kardiyovasküler : Flushing (yüzde kızarma), periferik ödem, hipotansiyon
Santral sinir sistemi : Baş dönmesi, baş ağrısı
Gastrointestinal : Mide bulantısı
Kas – iskelet : Kas zayıflığı
> %1 - < %10
Kardiyovasküler : Palpitasyon, CHF (konjestif kalp yetmezliği)
Santral sinir sistemi : Huzursuzluk, sinirlilik, uyku bozukluğu, denge bozukluğu,
ateş, titreme
Dermatolojik : Dermatit, kaşıntı, ürtiker
Endokrin : Seksüel disfonksiyon
Gastrointestinal : Diyare, konstipasyon, kramplar, flatulans, gingival hiperplazi
Nöromuskuler : Kas krampları, inflamasyon
Oküler : Bulanık görme
Solunum sistemi : Öksürük, nazal konjestiyon, dispne
<%1
Agranulositoz, alerjik hepatit, anjina, anjiyoödem, aplastik anemi, pozitif ANA (antinükleer
antikorlar) ile artrit, serebral iskemi, depresyon, eritema multiforme, eritromelalji, eksfolyatif
dermatit, ekstrapiramidal semptomlar, ateş, gingival hiperplazi, jinekomasti, lökopeni,
hafıza kaybı, paranoid sendrom, fototoksisite, purpura, Stevens-Johnson sendromu,
senkop, trombositopeni, tinnitus, geçici körlük
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Nidilat (Nifedipin) diğer antihipertansif ajanların ve diğer damar genişleticilerin etkisini
artırır.
Simetidin ile birlikte kullanıldığında nifedipinin kan yoğunluğu artar, dolayısıyla dozun
ayarlanması gereklidir.
Beta-blokerler ile birlikte Nidilat ağır hipotansiyon oluşturabilir. Kalp yetmezliği olanlarda,
kombine tedavinin emniyeti bilinmemektedir.
Digoksin ile Nidilat birlikte verildiğinde digoksin kan düzeyleri artabilir.
Fenitoin ile Nidilat birlikte verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri yükselebilir.
Vinkristin ile birlikte verildiğinde vinkristinin plazma düzeyleri yükselebilir.
Verapamil ile dantrolen birlikte uygulandığında hayvanlarda ventrikül fibrillasyonu
gelişmiştir. Bu nedenle dantrolen ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.
Alfa-1 blokörler, azol grubu antifungaller, sisaprid, klaritromisin, siklosporin, diklofenak,
eritromisin, greyfurt suyu, imitanip, isoniyazid, propofol, proteaz inhibitörleri, kinidin,
telitromisin ve verapamil nifedipinin etkisini artırabilir.
Sildenafil, tadalofil ve vardenafil ile birlikte kullanıldığında kan basıncını düşürücü etkiler
artabilir. Magnezyum ile birlikte kullanıldığında, magnezyumun toksik etkilerini artırabilir.
Kalsiyom kanal blokörlerinin etkilerini artırabilir.
Barbitüratlar, aminoglutetimid, karbamazepin, fenobarbital, rifamisin nifedipinin etkisini
azaltabilir.
Nifedipin ile birlikte alkol alınmasından kaçınılmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yetişkinlerde ve yaşlılarda, Nidilat Kapsül bir miktar su ile oral olarak (yutularak) alınır.
Angina: Kapsüller yemeklerden sonra alınmalıdır. Günde 3 defa 1 kapsül, oral olarak
alınır. Gerekirse doz günde 3 defa 2 kapsüle artırılabilir.
Prinzmetal anginada doz biri yatarken verilmek üzere günde 4 kapsüldür.
Günde 6 kapsülden fazla verilmemelidir.
Günlük doz 3x 2 kapsül olduğunda, iki doz arasındaki süre en az 2 saat olmalıdır.
Raynaud hastalığında proflaktik olarak oral olarak günde 3 defa 1 kapsül verilir. Tedavi
kademeli olarak kesilmelidir.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı halinde mide lavajı yapılır. Tedavisi semptomatiktir. Kalsiyum glükonat
perfüzyonu uygulanabilir. Hipotansiyon durumunda hacim genişleticiler uygulanabilir.
Proteinlere yüksek oranda bağlandığından diyaliz uygun değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) ışık ve nemden uzakta saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda
Ruhsat sahibi : SANOFI - SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.
No.:209 4. Levent - İSTANBUL
Ruhsat tarih ve no : 18.11.1982–131/73
İmal yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kartal – İSTANBUL
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.