M ile başlayan ilaçlar » Pfizer » MYCOBUTIN 150 MG 30 KAPSÜL

MYCOBUTIN 150 MG 30 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699759151013
 • Fiyatı :
  293,18TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J04AB04
 • Etkin madde :
  rifabutin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J04 ANTİMİKOBAKTERİYELLER
  J04A TÜBERKÜLOZİS TEDAVİSİ
  J04AB Antibiyotikler
  J04AB04 rifabutin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.15 g Oral

rifabutin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

RNA polimeraz inhibitörü antimikobakteriyel antibiyotik.
Yetişkin günde 300mg.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; delavirdine, indinavir, nelfinavir, ritonavir, oral kontraceptif, klaritromisin, flukonazol.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karaciğer fonksiyon buzukluğu, lökopeni, trombositopeni, artralji, miyalji, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ:
Her kapsül; 150 mg Rifabutin, ayrıca kapsül boyar maddesi olarak titanyum
dioksit ve kırmızı demir oksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Mycobutin (Rifabutin), özellikle, atipik ve ilaçlara dirençli mikobakterileri de
içeren aside dayanıklı basiller üzerinde etkinlik gösteren, geniş spektrumlu,
yarı-sentetik ansamisin grubu bir antibiyotiktir.
Rifabutin’in prokariyotik organizmaların (Escherichia coli ve Bacillus subtilis)
duyarlı suşlarının DNA’ya bağımlı RNA polimerazını inhibe ettiği görülmüştür,
ancak bu, memeli hayvan hücrelerinde görülmemiştir. Rifabutin; Rifampisin’e
dirençli M. tuberculosis DNA’sı içerisine timidin’in geçişini önler. Bu durum
hatta DNA sentezini de inhibe ettiğini ortaya koymaktadır ki, bu da
Rifabutin’in, Rifampisin’e karşı direnç gösteren organizmalara karşı etkinliğini
açıklayabilmektedir.
Rifabutin'in, M. tuberculosis'in klinikten alınan numunelerine ve laboratuvar
suşlarına karşı, in vitro, çok etkin olduğu saptanmıştır. Mevcut in vitro
çalışmalar Rifampisin’e dirençli M. tuberculosis suşlarının üçte bir ile yarısı
arasında bir oranının Rifabutin'e hassas olduğunu göstermiştir ki bu bulgu, iki
antibiyotik arasında tam olarak çapraz direncin bulunmadığını belirtmektedir.
M. tuberculosis'in etken olarak kullanıldığı deneysel enfeksiyonlarda,
Rifabutinin in vivo etkinliği, in vitro bulgulara paralel olarak, Rifampisin’e
kıyasla 10 kat daha yüksektir.
Bağışıklık sistemlerinde yetmezlik oluşturulmuş farelerde, M. avium-
intrasellüler kompleks (MAC) de dahil, non-tüberküloz (atipik) mikobakterilerin
etken olarak kullanıldıkları in vitro ve in vivo deneysel enfeksiyonlarda
Rifabutin’in, bu bakterilere karşı etkin olduğu gösterilmiştir.
Rifabutin Gram (+) ve Gram (-) bakteriler üzerinde de etkinlik gösterir.
İnsanda, Rifabutin hızla emilir ve maksimum plazma konsantrasyonuna, oral
yolla uygulandıktan yaklaşık 2-4 saat sonra ulaşır. 300, 450 ve 600 mg'lık tek
dozların sağlıklı gönüllülere uygulanmasından sonra, Rifabutin'in
farmakokinetiği linear bir özellik gösterir. Bu dozlarda, Cmax 0.4-0.7 mcg/ml
arasındadır. Uygulamadan yaklaşık 30 saat sonra, M. tuberculosis'e ilişkin
minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) değerinin üzerinde bir plazma düzeyi
elde edilir. Rifabutin, hayvanların, beyin hariç, değişik organlarında yaygın bir
dağılım gösterir.
İnsandaki doku konsantrasyonları, akciğer parankiması, safra kesesi ve
barsak duvarlarındaki plazma düzeylerinden bir kaç kat daha yüksektir.
İntrasellüler / ekstrasellüler konsantrasyon oranının, her ikisi de insandan elde
edilen nötrofillerde 9, monositlerde 15 değerinde bulunması, Rifabutin’in
intrasellüler dağılımının çok yüksek olduğunun göstergesidir.
Rifabutin’in intrasellüler konsantrasyonunun yüksek oluşu, mikobakteriler gibi
intrasellüler patojenlere karşı gösterdiği etkinliğin büyük ölçüde temel
nedenidir.
Rifabutin ve metabolitlerinin atılımı başlıca idrar yolu ile olur. Tespit edilen 5
metaboliti arasında 25 O-diasetil türevi ile 31-hidroksil türevi en önemlileridir.
25 O-diasetil türevi ana ilaca eş değer antibakteriyal etkiye sahiptir.
Rifabutin’in yarılanma ömrü (t1/2 β) insanda yaklaşık 35-40 saattir.

ENDİKASYONLARI :
Mycobutin;
• CD4 sayımları 200 / mcl' ye eşit ya da daha düşük olan, bağışıklık
sistemleri baskılanmış hastalarda M. avium intrasellüler kompleks (MAC)
enfeksiyonlarının profilaksisinde
• AIDS’li hastalarda yaygın semptomatik Mycobacterium avium enfeksiyonu
tedavisinde
• Kronik, rezistan ve yeni teşhis edilmiş pulmoner tüberküloz tedavisinde
endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :
Rifabutin’e ya da diğer Rifamisin’lere (örneğin; Rifampisin) karşı aşırı
duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Mycobutin, idrara, deriye ve vücut salgılarına kırmızı-turuncu bir renk verebilir.
İlacın kullanımı süresince yumuşak kontak lensler takılmamalıdır.
Mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde genelde kabul edilen kriterler
gereği, Mycobutin, her zaman, Rifamisin grubu dışındaki diğer
antimikobakteriyel ilaçlarla birlikte verilmelidir.
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Hafif
derecede karaciğer bozukluğu herhangi bir doz ayarlamasını gerektirmez.
Şiddetli böbrek bozukluğu mevcudiyetinde (kreatinin klirensi 30 ml/dakika'nın
altında) dozun %50 oranında düşürülmesi gerekir. Hafif-orta derecedeki
böbrek bozukluğu herhangi bir doz ayarlanmasını gerektirmez.
Tedavi süresince düzenli aralıklarla lökosit ile trombosit sayımının yapılması
ve karaciğer enzimlerinin izlenmesi önerilir.
MAC tedavisinde Mycobutin’in Klaritromisin ile birlikte kullanılması
durumunda, Mycobutin plazma konsantrasyonunda artış olacağından,
Mycobutin dozunun düşürülmesi önerilir. Mycobutin ile birlikte, Klaritromisin
(veya diğer makrolidler) ve/veya Flukonazol (ve benzer bileşikler)
kullanılıyorsa, meydana gelebilecek uveitis olasılığına karşı hastalar yakından
takip edilmelidir. Uveitis’ten şüphelenildiği takdirde, hasta bir göz hekimine
gönderilmelidir, hatta gerek görüldüğünde Mycobutin ile tedaviye ara
verilmelidir.
Proteaz inhibitörleri, CYP450 IIIA4’nin katıldığı metabolizmanın inhibitörleri
veya substratları gibi etki gösterir. Proteaz inhibitörleri ve Rifabutin arasındaki
önemli ilaç-ilaç etkileşiminden dolayı, birlikte kullanımları, sürekli olarak hasta
ve hastanın özel ilaç profili değerlendirilerek yapılmalıdır.
Proteaz inhibitörlerine ait daha fazla bilgi için, lütfen mevcut resmi ürün
monografına veya üreticisine başvurunuz.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelerde ve emziren kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi-kontrollü
çalışmalar henüz mevcut değildir.
Bu nedenle, Rifabutin gebelerde yarar/risk oranı değerlendirilerek
kullanılmalıdır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Mycobutin’in araba ya da makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde
etkilemesini gerektiren hiç bir neden yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Bağışıklık sistemleri yeterli ya da baskılanmış, tüberkülozlu ve non-tüberküloz
mikobakteriozisli hastalarda, çok sayıda ilacın birlikte kullanımı durumunda,
Mycobutin tolerabilitesi, uzun süreli çalışmalar ile, 600 mg'a kadar çıkan
günlük dozlarda incelenmiştir.
Mycobutin, bu çalışmalarda, genellikle, diğer ilaçlarla kombine edilerek
uygulandığından, ilaç-yan etki ilişkisini kesin olarak belirlemek mümkün
olmamıştır. Yalnızca birkaç vakada tedavinin kesilmesi gerekmiştir. En sık
bildirilen advers etkiler aşağıda belirtildiği gibidir:
• Gastrointestinal sistem üzerine etkiler : Bulantı, kusma, karaciğer
enzimlerinin artışı, sarılık;
• Kan ve lenfatik sistem üzerine etkiler : Lökopeni, trombositopeni ve
anemi;
• Kas - iskelet sistemi üzerine etkiler : Artralji ve miyalji.
Diğer antibiyotikler ile görülen semptomlar; ateş, döküntü ve nadiren eosinofili,
bronkospazm ve şok gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilmektedir.
Sınırlı sayıda deride renk değişikliği bildirilmiştir. Ayrıca, reversibl olan hafif ile
şiddetli derecede uveitis görülmüştür. MAC profilaksisi mono tedavisinde, 300
mg Mycobutin verildiğinde bu risk çok düşüktür, ancak MAC tedavisinde,
Klaritromisin ile yüksek dozlarda Mycobutin kullanıldığında risk artar.
Flukonazol’un (ve benzer bileşikler) uveitis riskini artırmada olası rolü henüz
bilinmemektedir. Mycobutin (günde 150-600 mg) ile birlikte diğer pulmoner
tüberküloz tedavisi ilaçları verilerek tedavi edilen hastalarda uveitis
bildirilmemiştir. MAC profilaksisinde
uygulanan çoklu ilaç rejiminin bir parçası
gereği Mycobutin verilen bazı HIV-pozitif pediatrik hastalarda yapılan rutin
oftalmolojik incelemeler sırasında korneada birikmelere rastlanılmıştır. Bu
değişiklikler çok önemsiz, hatta transparan, asemptomatik periferal ve
merkezi kornea birikmeleri olup görmede bir bozukluk meydana getirmez.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Rifabutin, sitokrom CYP450 IIIA altgrubu enzimlerini indüklediğinden bu
altgruba dahil enzimler tarafından metabolize edilen ilaçların farmakokinetik
davranışını etkileyebilir. Mycobutin ile birlikte kullanıldıklarında bu tür ilaçların
dozlarını arttırmak gerekebilir. Bu nedenle, Mycobutin tedavisi sırasında, oral
kontrasepsiyon yetersiz kalabileceğinden, hastalara diğer kontrasepsiyon
yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmelidir. Zidovudin ile birlikte
verildiğinde, Mycobutin’in bu ilacın plazma düzeyini düşürdüğüne ilişkin
farmakokinetik bulgular olmasına karşın daha geniş boyutta gerçekleştirilen
kontrollü bir klinik çalışmada bu değişikliklerin klinik açıdan önemli olmadığı
saptanmıştır.
Mycobutin'in, Didanosin'in (DDI) ve İsoniazid'in farmakokinetik profillerini
etkilemediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda,
Etambutol, Teofilin, Sülfanomidler, Pirazinamid, Flukonazol ve Zalsitabin
(DDC) ile anlamlı etkileşme beklenmemektedir.
Mycobutin, Klaritromisin ve/veya Flukonazol ile birlikte verildiğinde, Rifabutin
plazma düzeylerinde bir artış meydana gelmektedir. Bu etki aynı sınıftan olan
diğer ilaçlarla da görülür. Ancak, Mycobutin Flukonazol’un farmakokinetiğini
etkilemez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Mycobutin, genellikle günde bir defa, öğünlere bağımlı olmaksızın, günün
herhangi bir saatinde tek doz şeklinde oral olarak alınır.
Yetişkinler:
Mycobutin ile tek ilaç tedavisi uygulandığında:
• Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda MAC enfeksiyonunun
profilaksisinde:
günde 300 mg (2 kapsül)
Mycobutin ile kombine tedavi uygulandığında:
• Non-tüberküloz mikobakteriyel hastalıkta: Negatif kültürler elde edildikten
sonra 6 aya kadar günde 450-600 mg (3-4 kapsül)
• MAC tedavisi: Mycobutin Klaritromisin ile birlikte verildiğinde; Mycobutin
dozu tedavinin ilk ayından sonra 300 mg’a düşürülmelidir.
• Pulmoner tüberkülozda: 6-9 ay süreyle günde 150 mg (1 kapsül) veya
negatif balgam kültürü elde edildikten sonra tedavi en az 6 ay daha bu
şekilde sürdürülür. Bu doz daha önce antitüberküloz ilaçlar ile tedavi
edilmiş hastalarda günde 300-450 mg/gün’e yükseltilmelidir.
Çocuklar:
Çocuklarda Mycobutin kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.
Yaşlılar
Yaşlılarda doz ayarlanmasına ilişkin spesifik bir öneri mevcut değildir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Mide yıkanmalı ve diüretik tedavisi uygulanmalıdır. Destekleyici tedavi ile
semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Her biri 150 mg Rifabutin içeren 30 kapsüllük blister ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ VE İTHAL EDEN:
Pharmacia Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ayazpaşa / İstanbul
ÜRETİM YERİ:
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, İTALYA
RUHSAT TARİHİ: 20.07.1999 RUHSAT NO.: 106/25
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Kod no: MYC.CAP.0150/P-01/1

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (rifabutin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.