M ile başlayan ilaçlar » Tripharma » MEIACT 200 MG 10 FİLM TABLET

MEIACT 200 MG 10 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  TRIPHARMA
 • Barkod :
  8699772091389
 • Fiyatı :
  53,26TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DD16
 • Etkin madde :
  sefditoren pivoksil
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DD Üçüncü kuşak sefalosporinler
  J01DD16 sefditoren pivoksil
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.4 g Oral

sefditoren pivoksil etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin antibiyotik.
Yetişkin 2 x 200mg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi, karnitin eksikliği, süt proteini aşırı duyarlığı.

Etkileşim; antiasid ve H2 reseptör antagonistleri sefditoren emilimini bozarlar.Probenesid atılımını azaltır.

Yan etkiler; diyare, bulantı, karın ağrısı, dispepsi, vaginal monoliazis, baş ağrısı, allerjik reaksiyon, anoreksi, asteni, pıhtılaşma zamanında uzama, konstipasyon, sersemlik, ağız kuruluğu, ateş, gastrit, hiperglisemi, uykusuzluk, lökopeni, karaciğer fonksiyon testi anomalisi, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis, ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz kolit, kaşıntı, döküntü, rinit, sinüzit, somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu,trombositemi, sık idrar yapma, ürtiker, vajinit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Sefditoren 400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.

Prospektüs

MEIACT 200 mg FİLM TABLET
FORMÜLÜ:
Her film kaplı tablet 200 mg sefditoren'e eşdeğer sefditoren pivoksil ve boyar madde olarak
titanyum dioksit, baskı mürekkebi olarak Opacode-S-1 20986 mavi içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri:
MEIACT 200 mg FİLM TABLET, oral uygulama için yarı-sentetik bir sefalosporin
antibiyotiği olan sefditoren pivoksil içerir. Sefditoren pivoksil bir ön ilaç olup, absorbsiyon
sırasındaki esterazlar ile hidrolize olarak aktif formu olan sefditoren'e dönüşür.
Sefditoren, Gram-pozitif ve Gram-negatif patojenlere karşı anti-bakteriyel aktivitesi olan bir
sefalosporindir. Sefditorenin bakterisid aktivitesi, penisilin bağlayıcı proteinlere (PBPs) olan
afinitesi yoluyla, bakteri hücre duvarı sentezinin inhibisyonuna dayanır. Sefditoren,
penisilinaz ve bazı sefalosporinazlar dahil olmak üzere, çeşitli β-laktamazların varlığında
stabildir.
Sefditorenin, endikasyonlar bölümünde tanımlandığı gibi, hem in vitro hem de klinik
infeksiyonlarda aşağıdaki bakterilerin birçok suşuna karşı aktif olduğu gösterilmiştir.
Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar
• Staphylococcus aureus (β-laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline duyarlı suşlar) Not:
Sefditoren, metisiline dirençli Staphylococcus aureus’a karşı inaktiftir
• Streptococcus pneumomia (sadece penisiline duyarlı suşlar)
• Streptococcus pyogenes
Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar
• Haemophilus influenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil)
• Haemophilus parainfluenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil)
• Moraxella catarrhalis (β-laktamaz üreten suşlar dahil)
Aşağıdaki in vitro veriler mevcut olmasına rağmen, bunların klinik anlamları
bilinmemektedir. Sefditoren, aşağıdaki bakteri suşlarının çoğuna karşı (≥ % 90), in vitro ≤
0.125 μg/mL’lik minimum inhibisyon konsantrasyonuna (MIC) sahiptir: Ancak bu bakterilere
bağlı klinik infeksiyonların tedavisinde sefditorenin etkinlik ve güvenirliği, uygun ve
kontrollü klinik çalışmalarda saptanmamıştır.
Aerobik Gram Pozitif Mikroorganizmalar
Streptococcus agalactiae, Streptococcus Grup C ve G, Streptococcus viridans grup (penisiline
duyarlı ve orta dirençli suşlar)
Farmakokinetik Özellikleri:
Oral uygulamayı takiben, sefditoren pivoksil, gastrointestinal kanaldan emilir ve esterazlar
tarafından aktif sefditorene hidrolize edilir. Aç karnına alınan 200 mg’lık tek bir dozdan sonra
doruk plazma konsantrasyonu (Cmax) 1.8 ± 0.6 μg/ml’dir ve dozlamadan 1.5-3 saat sonra
ortaya çıkar. 400 mg ve yukarı dozlarda Cmax ve EAA (Eğri Altında Kalan Alan)'daki artışlar
doz ile beklenenden daha azdır. Açlıkta, sefditoren pivoksilin mutlak biyoyararlanımı %
14’tür. Yağdan zengin bir öğünü takiben uygulanan sefditoren pivoksil düzeyleri aç karnına
alınan ile kıyaslandığında, ortalama EAA’da % 70’lik ve ortalama Cmax’da % 50’lik artışla
sonuçlanmıştır.
Kararlı durum düzeylerinde sefditorenin ortalama dağılım hacmi 9.3 ± 1.6 L’dir. Sefditoren'in
in vitro olarak plazma proteinlerine % 88 oranında bağlanır. Sefditoren, başlıca serum
albuminine bağlanır ve albumin konsantrasyonu azaldığında, bağlanması da azalır. α-1-asid
glikoproteinine bağlanması, % 3.3 – 8.1 aralığındadır. Eritrositlere penetrasyonu, ihmal
edilebilir düzeydedir. Deri ve lenfoid veya tonsil dokularına uygun konsantrasyonlarda
dağılırken, beyin-omurilik sıvısına penetrasyonu ile ilgili veriler bulunmamaktadır.
Sefditoren, sağlıklı genç erişkinlerde, 1.6 ± 0.4 saatlik ortalama terminal eliminasyon yarı
ömrü ile (t 1⁄2), plazmadan elimine edilir. Sefditoren, önemli miktarda metabolize olmaz.
Emilimden sonra, sefditoren başlıca, idrarla atılır ve renal klerensi yaklaşık 4-5 L/saattir.
Sefditorenin renal klerensi, böbrek yetmezliği olan hastalarda azalır (Uyarılar bölümüne
bakınız).
ENDİKASYONLARI:
MEIACT 200 mg FİLM TABLET; erişkinlerde ve adolesanlarda (12 yaş ve üzeri), aşağıda
belirtilen durumlarda, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, hafif ve orta dereceli
infeksiyonların tedavisinde endikedir.
• Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi:
Haemophilus influenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (β-
laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar)
veya Moraxella catarrhalis’in (β-laktamaz üreten suşlar) neden olduğu olgularda.
• Toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde:
Haemophilus influenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (β-
laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ya
da Moraxella catarrhalis’in (β-laktamaz üreten suşlar) neden olduğu olgularda.
• Farenjit / Tonsillit / Sinüzit:
Çogunlukla Streptococcus pyogenes’in neden olduğu olgularda.
• Deri ve yumuşak doku infeksiyonları:
Staphylococcus aureus (β-laktamaz üreten suşlar dahil) veya Streptococcus pyogenes’in
neden olduğu komplikasyonsuz olgularda.
KONTRENDİKASYONLARI:
MEIACT 200 mg FİLM TABLET, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden
birine alerjisi olduğu bilinen hastalarda, karnitin eksikliği olan veya klinik olarak anlamlı
karnitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalarda
kontredikedir.
MEIACT 200 mg FİLM TABLET, bir süt proteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı
duyarlığı (laktoz intoleransı değil) olan hastalara, MEIACT 200 mg FİLM TABLET
uygulanmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
Tüm sefalosporin preparatlarında olduğu gibi, MEIACT (sefditoren pivoksil) tedavisine
başlamadan önce hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğer sefalosporinler, penisilinler veya
diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatlice araştırılmalıdır.
Sefditoren pivoksile karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut
aşırı duyarlılık reaksiyonları, epinefrin ve oksijen, intravenöz sıvı, intravenöz
antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedaviyi gerektirebilir. Klinik olarak
endike ise, hava yolunun açık tutulmasını gerektirebilir.
Sefditoren pivoksil dahil olmak üzere, hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla,
psödomembranöz kolit bildirilmiştir ve hafiften hayatı tehdit edici şiddete kadar değişebilir.
Dolayısıyla, antibakteriyel ajanların uygulamasını takiben diyare olan hastalarda bu tanının
göz önünde bulundurulması önemlidir.
Antibakteriyel ajanlarla tedavi, normal kolon florasını değiştirir ve klostridiumlar üreyebilir.
Çalışmalar, Clostridium difficile’nin ürettiği bir toksinin, antibiyotikle ilişkili kolitin başlıca
nedeni olduğunu belirtmektedir. Psödomembranöz kolit tanısı konduktan sonra, uygun
terapötik önlemler alınmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle sadece ilacın
kesilmesine yanıt verir. Orta dereceli ve şiddetli vakalarda, sıvı ve elektrolit, protein desteği
uygulanmalı ve Clostridium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç ile
tedavi edilmelidir.
MEIACT 200 mg FİLM TABLET, uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiğinde, önerilmez,
zira pivalat içeren diğer bileşikler, aylar süren bir periyotta kullanıldığında, karnitin
yetersizliğinin klinik belirtilerine yol açmıştır.
Kısa dönemli tedavi ile, karnitin eksikliğinin klinik etkileri ilişkili olmamıştır. MEIACT 200
mg FİLM TABLET’in tekrarlanan kısa dönemli uygulamalarının karnitin konsantrasyonlarına
etkisi bilinmemektedir.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, uzun süreli tedavi dirençli organizmaların ortaya çıkıp,
üremesiyle sonuçlanabilir. Tedavi sırasında süperinfeksiyon ortaya çıkarsa, hastanın dikkatle
gözlenmesi gerekir ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır.
Sefalosporinler, protrombin aktivitesini azaltabilir. Renal veya hepatik bozukluğu olan
hastalar, beslenme durumu kötü olanlar, uzun süreli antimikrobiyal tedavi alan hastalar ve
antikoagülan tedavide stabilize edilen hastalar risk altındadır. Riskli hastalarda protrombin
zamanı izlenmelidir ve endike olduğunda, ekzojen K vitamini uygulanmalıdır. Klinik
çalışmalarda, protrombin zamanı artışı insidansında sefditoren ve karşılaştırılan
sefalosporinler arasında farklılık bulunmamıştır.
Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı: Gebelik Kategorisi B' dir. Hayvanlarda yapılan
çalışmalarda teratojenik etkiler saptanmamakla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü
çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları, daima insandaki yanıtı göstermediğinden, bu
ilaç, gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır.
Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, sefditoren pivoksil emziren annelere uygulanırken
dikkatli olunmalıdır.
Pediyatrik Kullanımı: Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altındaki pediatrik hastalarda
etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.
Yaşlılarda Kullanımı:
Sefditoren pivoksil 200 mg alan yaşlı ve genç hastalar arasında, etkinlik ve güvenirlikte klinik
olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Normal (yaşlarına göre) böbrek fonksiyonu olan
geriatrik hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Bu ilacın önemli miktarda, böbrekten atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı toksik reaksiyon
riski, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir. Yaşlı hastaların böbrek
fonksiyonunda azalma olasılığı daha çok olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve
böbrek fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir (bakınız KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU).
Araç ve makine kullanma üzerine etkileri:
Bildirilmemiştir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
>%1 olan yan etkiler:
Diyare, bulantı, baş ağrısı, karın ağrısı, vajinal moniliazis, dispepsi, kusma
%0,1 ile % 1 arasında görülen yan etkiler :
anormal rüyalar, alerjik reaksiyon, anoreksi, asteni, astma, pıhtılaşma zamanında uzama,
konstipasyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, geğirme, yüzde ödem, ateş, gaz, mantar
enfeksiyonları, gastrointestinal bozukluklar, hiperglisemi, iştah artışı, uykusuzluk, lökopeni,
vajinal akıntı, karaciğer fonksiyon testinde bozulmalar, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis,
ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz kolit, kaşıntı, döküntü, rinit, sinüzit,
somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu, susama, trombositemi ürtiker ve vajinit.
Pseudomembranöz kolit semptomları antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında
başlayabilir.
>%1 olan laboratuvar parametre değişiklikleri:
Hematüri, idrarda lökosit artışı, hematokritte azalma, glukoz artışı.
%0,1 ile % 1 arasında görülen laboratuvar parametre değişiklikleri:
Lökosit sayısında artış/azalma, eozinofil artışı, nötrofillerde azalma, lenfosit artışı, trombosit
sayısında artış, hemoglobinde azalma, sodyumda azalma, potasyumda artış, klorda azalma,
inorganik fosforda azalma, kalsiyumda azalma, SGPT/ALT artışı, SGOT/AST artışı,
kolesterol artışı, albuminde azalma, proteinüri, BUN artışı.
Ayrıca aşağıdaki yan etkiler ve laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler sefalosporin sınıfı
antibiyotiklerle bildirilmiştir:
Yan etkiler: Alerjik reaksiyonlar, anafilaksi, ilaca bağlı ateş, Stevens Johnson sendromu,
serum hastalığı benzeri reaksiyon, eritema multiform, toksik epidermal nekroliz, kolit, renal
disfonksiyon, toksik nefropati, geri dönüşümlü hiperaktivite, hipertoni, kolestaz dahil hepatik
disfonksiyon, aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji ve superenfeksiyon
Laboratuvar parametre değişiklikleri: protrombin zamanında uzama, pozitif direkt Coombs
testi, negatif-pozitif idrarda glukoz testi, alkalin fozfataz değerlerinde artış, bilirubin artışı,
LDH artışı, kreatinin artışı, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Antiasidler ve H2-reseptör antagonistleri: Sefditoren pivoksilin magnezyum ve aluminyum
içeren antiasidlerle birlikte kullanılması ilacın absorbsiyonunu azaltacağından önerilmez.
Aynı etkileşim H2 reseptör antagonistleri ile de meydana geldiğinden sefditoren pivoksilin H2
reseptör antagonistleriyle birlikte verilmesi önerilmez.
Probenesid: Diğer β-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, probenesidin sefditoren pivoksil ile
birlikte verilmesi sefditorenin plazma düzeylerinde artışla sonuçlanmıştır.
Oral kontraseptifler: Sefditoren pivoksilin çoklu dozlarının oral kontraseptiflerin östrojen
komponenti olan etinil östradiolün farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur.
İlaç / Laboratuar testi etkileşmeleri:
Sefalosporinlerin bazen, pozitif direkt Coombs testine yol açtığı bilinmektedir. Bakır
indirgeme testleri ile idrarda yalancı pozitif glukoz reaksiyonu görülebilir, fakat enzim tabanlı
testlerle glukozüri gözükmez.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
MEIACT 200 mg FİLM TABLET günde iki kez olacak şekilde yemeklerle birlikte
alınmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi genel
olarak 5-7 gündür.
• Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ve akut
glomerulonefrit gelişmesini önlemek için tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır.
• Hafif ve orta şiddetteki pnömonide, günde 2 kez, 10-14 günlük tedavi gerekir. Ağır
olgularda ise günlük doz iki katına çıkarılmalıdır
MEIACT Dozaj ve Uygulama
Erişkinler ve Adolesanlar (≥ 12 yaş)
Enfeksiyon tipi Dozaj Süre
(12 saat ara ile) (gün)
Farenjit, tonsillit 200 mg 5-7
Sinüzit 200 mg 7-10
Kronik Bronşitin akut alevlenmesi 200 mg 5
Toplumdan Hafif ve orta şiddetli 200 mg 10-14
kazanılmış olgularda
pnömoni Ağır olgularda 400 mg 10-14
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku 200 mg 7-10
enfeksiyonları
Böbrek yetmezliği olan hastalar
• Hafif böbrek bozukluğu olan (KLKR: 50-80 mL/dak/1,73m2) hastalar için doz ayarlaması
gerekmez.
• Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalara (KLKR: 30-49 mL/dak/1,73 m2) günde iki
kez 200 mg‘dan fazlasının uygulanmaması,
• Ağır böbrek bozukluğu olanlara günde 200 mg’dan (KLKR: < 30 ml/dak/1,73 m2)
fazlasının uygulanmaması önerilir.
Son dönem böbrek hastalığı olanlarda uygun doz belirlenmemiştir.
Karaciğer hastalığı olan hastalar
Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez
(Child-Pugh Sınıf A ve B). Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C),
sefditorenin farmakokinetiği incelenmemiştir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
İnsanda sefditoren pivoksilin doz aşımıyla ilgili bilgi yoktur. Ancak, diğer β-laktam
antibiyotiklerle, doz aşımını takip eden advers etkiler bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,
diyare ve konvülsiyonlar olmuştur. Hemodiyaliz, sefditorenin vücuttan uzaklaştırılmasına,
özellikle böbrek fonksiyonu kısıtlı olanlarda yardımcı olabilir (4 saat hemodiyalizi takiben
plazma konsantrasyonlarında % 30 azalma). Doz aşımı semptomatik olarak tedavi edilir ve
gerektiğinde destekleyici önlemler alınır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Nem ve güneş ışığına maruz
bırakılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
10, 14 ve 20 film tabletlik blister ambalajda.
RUHSAT TARİHİ:
24.07.2007
RUHSAT NO:
122 / 91
RUHSAT SAHİBİ:
MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Maslak / İstanbul
İMAL YERİ:
Meiji Seika Kaisha, Ltd Japonya lisansı ile
Tedec- Meiji Farma S.A.
Madrid / İspanya
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi: 26.07.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.