M ile başlayan ilaçlar » Teva Ilac » MAKSIPOR 1 GR 10 FILM TABLET

MAKSIPOR 1 GR 10 FILM TABLET

 • İlaç Firması :
  TEVA ILAC
 • Barkod :
  8699638094448
 • Fiyatı :
  21.3TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DB01
 • Etkin madde :
  sefaleksin monohidrat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DB Birinci kuşak sefalosporinler
  J01DB01 sefaleksin monohidrat
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 2g Oral

sefaleksin monohidrat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 1-4gr/gün 4 eşit doza bölünerek.
Çocuk 25-100mg/gün 4 eşit doza bölünmerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Metformin, probenesid.

Yan etkiler; diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık, psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, transient hepatit, hepatik kolstaz, genital veya anal prüritis, vajinitis, moniliazis, baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyon, artralji, artritis, reversibl interstisyel nefrit, nefropati, nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Maksipor 1 g Film Tablet, her bir film tablette 1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum benzoat, titanyum dioksit ve Eurolake Erythrosine içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sefaleksin, oral yoldan uygulanan semisentetik bir sefalosporindir ve bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösterir.
Farmakokinetiği: Sefaleksin mide asidine dayanıklı olup, yiyecekler ile birlikte alınabilir. Oral yoldan uygulanmasını takiben hızla ve tamamen absorbe olur. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksinin oral yoldan uygulanmasından 1 saat sonra elde edilen zirve plazma konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 9, 18 ve 32 mcg/mL'dir. Sefaleksin, uygulamadan 6 saat sonra plazmada ölçülebilen düzeylerde bulunmaktadır. Sefaleksinin serum yarı ömrü, böbrek fonksiyonları normal olan erişkinlerde 0.5-1.2 saattir. Böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yolu ile atılır. Verilen dozun %90'ından fazlası uygulamadan sonraki ilk 8 saat içerisinde değişmeden idrar yoluyla atılır. Bu süre içerisinde 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksin ile elde edilen zirve idrar konsantrasyonları sırasıyla 1000,2200 ve 5000 mcg/mL'dir.
Çocuklarda farmakokinetiği: Küçük çocuklarda sefaleksinin absorpsiyonu gecikir ve yenidoğanlarda %50'ye kadar düşebilir. Maksimum serum konsantrasyonlarına 6 aydan küçük bebeklerde 3 saat içerisinde, 9-12 aylık bebeklerde 2 saat içerisinde ve daha büyük çocuklarda 1 saat içerisinde ulaşıldığı saptanmıştır. Sefaleksinin serum yarı ömrü yenidoğanlarda 5 saat, 3-12 ay arasındaki çocuklarda 2.5 saattir.
Mikrobiyolojisi
Sefaleksinin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna karşı etkili olduğu in vitro ve in vivo olarak gösterilmiştir.
Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (penisiline duyarlı suşlar), Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes.
Gram-negatif aeroblar: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis ve Proteus mirabilis.
Metisiline dirençli stafilokoklar ile birçok enterokok suşu sefaleksin de dahil olmak üzere sefalosporinlere dirençlidir.
Sefaleksin Enterobacter türleri, Morganella morganii ve Proteus vulgaris suşlarının birçoğuna karşı etkili değildir. Pseudomonas türleri ve Acinetobacter calcoaceticus sefaleksine dirençlidir.

ENDİKASYONLARI
Maksipor, duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş; solunum yolu enfeksiyonları, otitis media, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Maksipor, sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Sefaleksin tedavisine başlamadan önce, penisilin ve sefalosporinlere karşı daha önceki aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Sefalosporin türevleri, penisiline duyarlı hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir.
Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; hem penisilinlere, hem de sefalosporinlere karşı ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının (anafilaksi dahil) geliştiği hastalar bildirilmiştir.
Alerjik yapıya sahip ve özellikle de ilaçlara karşı alerjik olan kişiler antibiyotikleri dikkatle kullanmalıdır. Maksipor bu genellemeye bir istisna değildir.
Sefaleksin de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotiklerin kullanılması ile, hafiften hayatı tehdit edecek kadar farklı şiddetlerde psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Bu nedenle antibiyotik uygulamasının ardından diyare gelişen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.
Antibakteriyel ajanlarla tedavi kolonun normal florasını değiştirip, clostridiumların aşırı çoğalmalarına olanak sağlayabilir. Araştırmalar, Clostridium difficile'nin ürettiği bir toksinin antibiyotik kullanımı ile ilişkili kolite yol açan ana nedenlerden biri olduğunu göstermiştir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta şiddette ve ciddi vakalarda ise sıvı, elektrolit ve protein desteği sağlanmalı, Clostridium difficile kolitinde klinik olarak etkili bir antibakteriyel ile tedaviye başlanmalıdır.
İlaç idyosenkrazisinin nadir belirtileri ya da yan etkilerinin farkedilmesi bakımından hastalar dikkatle takip edilmelidir. Maksipor'a karşı herhangi bir alerjik reaksiyon geliştiği takdirde tedavi kesilmeli ve hasta bilinen ilaçlarla (epinefrin ya da diğer presör aminler, antihistaminikler veya kortikosteroidler) tedavi edilmelidir.
Maksipor'un uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı çoğalmalarına neden olabilir. Bu nedenle hastalar tedavi süresince iyi takip edilmelidir. Süperenfeksiyon oluşursa gerekli müdahale yapılmalıdır.
Böbrek yetmezliğinde kullanım: Belirgin böbrek fonksiyon bozukluğunun varlığında Maksipor dikkatle uygulanmalıdır. Bu hastalarda emniyetli doz, mutad dozdan düşük olabileceği için dikkatli klinik takip ve laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.
Hamilelikte kullanım: Sefaleksin ile yapılan hayvan çalışmalarında fertilite ya da fetus üzerinde olumsuz bir etki saptanmamış olmakla birlikte, insanlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından gebelikte ancak gerekliyse kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanım: Sefaleksin anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelerde dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Maksipor genellikle iyi tolere edilir. Maksipor tedavisi ile aşağıdaki istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.
Gastrointestinal: En sık rastlanan yan etki diyare olup, çok nadiren tedaviyi kesmeyi gerektirecek şiddettedir. Bulantı ve kusma seyrek olarak bildirilmiştir. Dispepsi, gastrit ve karın ağrısı da bildirilen yan etkiler arasındadır. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle tedavi sırasında da gözlendiği gibi, sefaleksin uygulanması ile nadiren geçici hepatit ve kolestatik sarılık görülebilir.
Aşırı duyarlılık: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, seyrek olarak eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle ilacın bırakılması ile düzelmiş, nadiren destek tedavi gerektirmişlerdir. Anafilaksi de bildirilen hipersensitivite reaksiyonları arasındadır.
Diğer: Genital ve anal pruritus, genital moniliyazis, vajinit ve vajinal akıntı, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyonlar, artralji ve artrit görülebilir. Reversibl interstisyel nefrit nadiren bildirilmiştir. Eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde hafif artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Probenesid, eşzamanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.
Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir.
Hematolojik testlerde, transfüzyon öncesi antiglobülin testleri uygulandığında ya da doğumdan önce antibiyotik kullanan annelerin bebeklerine Coombs testi yapılacağı zaman, pozitif sonucun ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır.
Maksipor tedavisi sırasında idrarda glukoz ölçümü yapıldığında yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu durum hem Benedict ve Fehling solüsyonları, hem de Clinitest tabletlerinin kullanılması ile gözlenmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:
Yetişkinlerde: Doz günde 1-4 g arasında değişir ve günlük toplam doz bölünerek uygulanır. Mutad erişkin dozu; 6 saatte bir 250 mg'dır. Streptokokkal farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.
Daha ciddi veya daha az duyarlı mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda daha yüksek dozlara gerek duyulabilir, ancak günde 4 g'ın üzerinde uygulanması gerekiyor ise, parenteral uygulanan bir sefalosporinin uygun dozlarda verilmesi düşünülmelidir.
Çocuklarda: Önerilen günlük doz; 25-50 mg/kg'dır ve eşit dozlara bölünerek uygulanır. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ile bir yaşından büyük çocuklardaki streptokokkal farenjitte günlük toplam doz 12 saat ara ile bölünerek uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkartılabilir.
Otitis media tedavisi: Klinik çalışmalarda, günlük toplam 75-100 mg/kg'lık dozun dört eşit doza bölünerek uyulanması gerektiği gösterilmiştir.
Maksipor, beta-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisinde, en az 10 gün süre ile terapötik dozlarda uygulanmalıdır.
Böbrek fonksiyon bozukluğunda dozaj ve uygulama: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefaleksinin ilk dozu, normal erişkinlerdeki gibidir. Daha sonraki dozlar böbrek yetmezliğinin derecesine, enfeksiyonun şiddetine, etken organizmanın duyarlılık derecesine ve ilacın serum konsantrasyonuna göre ayarlanır.

DOZ AŞIMI
Doz aşımı semptomları arasında; bulantı, kusma, epigastrik ağrı, diyare ve hematüri sayılabilir. Eğer başka semptomlar varsa; bunlar altta yatan bir hastalığa, bir alerjik reaksiyona veya başka bir ilacın kullanılmasına sekonder gelişmiş olabilir.
Normal sefaleksin dozunun 5-10 katı ilaç alınmadıkça, gastrointestinal dekontaminasyon gerekli değildir.
Tedavide solunum yolu açık tutulmalı, ventilasyon ve perfüzyon desteklenmelidir. Hasta titizlikle monitorize edilmeli, vital bulguları, kan gazları, serum elektrolitleri vb. kabul edilebilir sınırlar içinde tutulmaya çalışılmalıdr. Birçok vakada emezis ya da lavajdan daha etkili olan aktif kömür uyulaması ile ilaçların gastrointestinal sistemden emilimi azaltılabilir. Midenin boşaltılması yerine ya da midenin boşaltılması ile birlikte aktif kömür uygulanması önerilmektedir. Aktif kömürün belirli bir süre içerisinde defalarca uygulanması, emilmiş bazı ilaçların atılımını geciktirebilir. Mide boşaltılırken ya da aktif kömür uygulanırken, hastanın havayolunun açık olması sağlanmalıdır.

İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Maksipor 1 g film tablet, her bir film tablette 1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içeren 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajlardadır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca;
MAKSİPOR® 500 mg film tablet,
MAKSİPOR® 250 mg oral süspansiyon için kuru toz,
MAKSİPOR® 125 mg oral süspansiyon için kuru toz
isimli formları da mevcuttur.
Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi: 07.07.1989
Ruhsat No: 148/59
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: Fako İlaçları A.Ş., Levent, İstanbul

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.