L ile başlayan ilaçlar » Biofarma » LOXIBIN PLUS 100 MG/25 MG 28 FİLM TABLET

LOXIBIN PLUS 100 MG/25 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578092467
 • Fiyatı :
  23,75TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09DA01
 • Etkin madde :
  losartan potasyum + hidroklortiyazid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09D ANJİYOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ KOMBİNASYONLARI
  C09DA Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretik
  C09DA01 losartan potasyum + hidroklortiyazid

losartan potasyum + hidroklortiyazid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif losartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg. losartan olacak şekilde.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

LOXİBİN PLUS FİLM TABLET
FORMÜL : Her film tablet ;
100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
Boyar madde olarak Titanyum dioksit, kinolin sarısı alüminyum lak, sarı demir
oksit ve FD&C Sarı #6/Sunset sarısı FCF Al. lak kullanılmıştır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
LOXİBİN PLUS, bir anjiyotensin II reseptör (AT1) antagonisti olan losartan potasyum ile bir
tiyazid diüretiği olan hidroklorotiyazidin kombinasyonudur.
Farmakodinamik Özellikleri :
Losartan potasyum
Losartan bir non-peptid anjiyotensin II reseptör (AT1 tipi) antagonistidir. Losartan vücutta
dönüştüğü aktif metaboliti ile birlikte selektif olarak AT1 reseptörlerine bağlanarak
anjiyotensin II’nin vazokonstriktör ve aldosteron salgılatıcı etkilerini bloke eder ve bu yolla
antihipertansif etki gösterir. In vitro araştırmalarda losartanın AT1 reseptörleri için geri
dönüşümlü ve kompetitif bir inhibitör olduğu, aktif metabolitinin ise geri dönüşümlü ve non-
kompetitif inhibitör etki gösterdiği ve losartana göre 10-40 kat daha aktif olduğu
gösterilmiştir.
Anjiyotensin II damar düz kaslarında kontraksiyon yapar, kan basıncını arttırır, aldosteron ve
vazopressin salgılarını stimüle eder, sempatik sistemi stimüle eder, susuzluk hissini arttırır.
Anjiyotensin II’nin bütün bu fizyolojik etkileri losartan ve aktif metaboliti tarafından inhibe
edilir.
Losartan ve aktif metaboliti, ATI reseptörlerine ( AT2’den 1000 kat fazla) yüksek derecede
selektif olarak bağlanır ve kardiyovasküler regülasyonda önemli olan diğer hormon
reseptörlerine veya iyon kanallarına bağlanmaz.
Terapötik dozlarda losartan verilmesinden sonra kan basıncı düşer, renin ve anjiyotensin II
seviyeleri yükselir, aldosteron azalır, potasyum değişmez.
Böbrekte glomerular filtrasyon hızı ve filtrasyon fraksiyonu değişmez, renal plazma akımı
artar, plazma lipid profili değişmez.
Glukoz tüketim indeksi ve insülin duyarlılığı yükselir, ürikozürik etki görülür.
Hidroklorotiyazid
Tiyazid sınıfından bir diüretiktir. Tek başına antihipertansif etkisi vardır. Losartan ile birlikte
verilirse bu etki daha da güçlenir. Hidroklorotiyazid, distal renal tübüllerde elektrolit
metabolizmasını etkiler ve eşdeğer miktarlarda sodyum ve klor atılımını sağlar.
Hidroklorotiyazidin diüretik etkisi sonucu plazma hacmi azalır, renin-anjiyotensin-aldosteron
sistemi aktive olur; plazma renin aktivitesi artar, aldosteron sekresyonu artar, idrarda
potasyum çıkışı artar ve serum potasyum düzeyi azalır. Losartan, renin-anjiyotensin-
aldosteron sistemini anjiyotensin II (AT1) reseptörlerinde bloke ettiğinden aldosteronun neden
olabileceği potasyum kayıpları önlenmiş olur.
Losartan ayrıca ürikozürik etkisi sayesinde hidroklorotiyazidin hiperürisemik etkisini
antagonize eder.
LOXİBİN PLUS’ın antihipertansif etkisi 24 saat sürer, antihipertansif etkinliğini uzun süreli
kullanımda da korur. Losartan, hidroklorotiyazid kombinasyonu (50 mg /12.5 mg), 12 hafta
süreli günde tek doz kullanıldığı bir klinik çalışmada oturur durumdaki diyastolik kan
basınclarında ortalama 13.2 mm Hg’lik düşüş sağlamıştır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Losartan potasyum
Absorpsiyon : Losartan oral uygulama sonrası iyi absorbe olur, karaciğerde ilk geçiş
metabolizmasına uğrar. Sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 33’tür. Ortalama doruk plazma
konsantrasyonlarına losartan 1 saatte, aktif metaboliti 3-4 saatte ulaşır. Losartan, standart bir
yemekle birlikte alındığında, plazma konsantrasyon profilinde klinik bakımdan anlamlı bir
değişiklik gözlemlenmemiştir
Dağılım : Losartan ve metaboliti plazma proteinlerine (başlıca albümine) yüksek oranda
bağlanır ( ≥ % 99). Losartan’ın dağılım hacmi 34 litredir.
Metabolizma : Losartan aktif karboksilik asit metabolitinin yanı sıra birçok inaktif metabolite
de dönüşür. Bunu sitokrom P450 2C9 ve 3A4 enzim sistemleri sağlar.
Atılım : Total plazma klirensi losartan ve aktif metaboliti için 600 ml/dk ve 50 ml/dk, renal
klirens 70 ml/dk ve 25 ml/dk’dır. Verilen bir oral dozun % 4’ünün değişmeden, % 6’sının ise
aktif metabolit halinde idrar yoluyla atıldığı belirlenmiştir. Losartan ve metabolitlerinin
atılımı idrar ve safra yolu ile olmaktadır. 14C ile işaretlenmiş losartan, oral yolla verildiğinde
radyoaktivitenin % 35’i idrarla, % 60’ı feçesle atılmaktadır.
Özel hasta grupları :
Pediyatrik hastalar : Losartan kinetiği 18 yaşından küçüklerde araştırılmamıştır.
Geriyatrik hastalar : 65-75 yaş üstündeki kimselerde kan seviyeleri gençlerle aynıdır. Doz
ayarlaması gerekmez.
Böbrek hastaları : Böbrek hastalarında kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın üstünde ise kan
seviyeleri değişmez.
Kreatinin klirensi daha düşükse EAA % 50 artar, hemodiyaliz hastalarında iki katına çıkar. Ne
losartan ne de aktif metaboliti hemodiyalizle kandan çekilmez. Hipovolemi olmadıkça doz
ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer hastaları : Karaciğer hastalığı geçirmiş olanlarda losartanın başlangıç dozu yarıya
indirilmelidir.
Hidroklorotiyazid
Ağız yoluyla alındıktan sonra hidroklorotiyazidin diüretik etkisi 2 saatte başlar, 4 saatte
maksimuma varır ve yaklaşık 6-12 saat sürer. Hidroklorotiyazid metabolize olmaz, kısa
sürede böbrek yoluyla atılır. Plazma yarı ömrü 5.6 – 14.8 saat arasında değişir. Verilen bir
oral dozun en az % 61’i değişmeden 24 saat içinde idrarla çıkar.
ENDİKASYONLARI :
LOXİBİN PLUS Film Tablet, kombinasyon tedavisinin gerektiği hastalarda hipertansiyon
tedavisi için endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI :
LOXİBİN PLUS Film Tablet, içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda
kontrendikedir. Ayrıca anürik hastalarda ve sulfonamidlere karşı alerjisi olanlarda
kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Fetusta renal perfüzyon annenin renin-anjiyotensin sistemine bağlı olarak gebeliğin
ikinci trimesterında başladığından, renin-anjiyotensin sistemini doğrudan etkileyen
ilaçlar gebeliğin ikinci üç ayında ve üçüncü üç ayında kullanıldığında gelişmekte olan
fetusun zarar görmesine ve hatta ölümüne neden olabilirler.
Hipovolemi-Hipotansiyon
İntravasküler hacim azalması ve elektrolit dengesi bozukluğu olan hastalarda su ve eletrolit
dengesi düzeltilmeden LOXİBİN PLUS tedavisine başlanmamalıdır.
Losartan
Karaciğer fonksiyon azalması :
Karaciğer fonksiyonu losartan dozunun titrasyonunu gerektirecek derecede azalmış hastalarda
LOXİBİN PLUS kullanılmamalıdır.
Renal fonksiyon azalması :
Losartan renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini inhibe ettiğinden duyarlı hastalarda böbrek
fonksiyonunda değişmeler olabilir. Bunlar geri dönüşümlü olup ilacın kesilmesiyle normale
döner.
Böbrek fonksiyonları ancak renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin desteği ile
sürdürülebilen örneğin ilerlemiş kalp yetmezliği hastalarında losartan tedavisi ilerleyici
azotemi, oligüri, renal yetmezlik ve ölüme neden olabilir.
Unilateral veya bilateral renal arter stenozu olan hastalarda losartan kreatinin ve BUN
artmasına neden olabilir. Bu artış bazı hastalarda geri dönüşümlüdür.
Hidroklorotiyazid
Tiyazid bileşiği alan bütün hastalarda sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları görülebilir.
Başlıcaları hiponatremi, hipokloremik alkaloz ve hipokalemidir. Özellikle kusma ve diyaresi
olan veya parenteral sıvı alan hastalarda serumda elektrolit tayinleri yapılmalıdır.
Uzun süreli tedavilerde özellikle diürezis kuvvetli ise veya ilerlemiş siroz varsa hipokalemi
gelişebilir.
Dilüsyonel hiponatremi ödemli hastalarda, aşırı sıcaklarda tuz kaybı ve çok su içme sonucu
görülebilir. Tedavi için su alımı kısıtlanmalıdır. Tuz kayıpları fazla ise bunlar tuz verilerek
karşılanmalıdır.
Hipokloremik alkaloz nadirdir. Ancak başka metabolik ve renal hastalıklar varsa görülür.
Tedavisi için klorür bileşikleri verilir. Her ne kadar tiyazidler hiperürisemiye neden olursa da
losartanın ürikozürik etkisi bunu hafifletir.
Tiyazid tedavisi glukoz toleransını bozabilir. Diyabetli hastalarda insülin veya oral
hipoglisemik ajanların dozunu ayarlamak gerekebilir. Tiyazidler latent diyabeti manifest
diyabete çevirebilir.
Tiyazidler kalsiyumun idrarla atılımını azaltır ve serumda hafif kalsiyum yükselmesine neden
olur. Hiperkalsemi ağırsa paratiroid fonksiyonu araştırılmalıdır.
Tiyazidler magnezyum atılımını arttırarak hipomagnezemiye neden olabilir.
Gebelikte Kullanım :
Gebelik kategorisi C : Birinci trimestr
Gebelik kategorisi D : İkinci ve üçüncü trimestr
Fetusta renal perfüzyon annenin renin-anjiyotensin sistemine bağlı olarak gebeliğin
ikinci trimesterında başladığından, renin-anjiyotensin sistemini doğrudan etkileyen
ilaçlar gebeliğin ikinci üç ayında ve üçüncü üç ayında kullanıldığında gelişmekte olan
fetusun zarar görmesine ve hatta ölümüne neden olabilirler.
İlaca gebeliğin birinci trimestresinde maruz kalmış fetus üzerinde losartanın zararlı etkisi
görülmez. İlacı gebeliğin birinci trimestresinde kullanmış annelere bu durum açıklanmalıdır.
Ancak ilacı kullanırken gebe kaldığı anlaşılan hastalarda ilaç derhal kesilmelidir. Alternatif
bir tedavi yoksa losartan gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestresinde ancak annenin hayatı
tehlikede ise kullanılır.
Tiyazidler plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçer.
Laktasyonda kullanım :
Losartan’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekte, tiyazidler ise anne sütüne
geçmektedir. İlacın anne için önemi göz önünde tutularak emzirmeye veya ilaç kullanımına
son verilmelidir.
Pediyatrik hastalar :
Losartanın pediyatrik hastalarda güvenirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
Geriyatrik hastalar :
Kontrollü araştırmalarda güvenirlik ve etkinlik bakımından losartan için genç ve yaşlı hastalar
arasında bir fark görülmemiştir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
LOXİBİN PLUS ile yapılan tedavilerde losartan ve hidroklorotiyazid ile görülebilecek yan
etkiler dışında bir yan etki gözlenmemiştir. Genel olarak losartan potasyum-hidroklorotiyazid
kombinasyonu iyi tolere edilir.
Yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olup tedavinin kesilmesini gerektirmez.
Klinik araştırmalarda % 1’in üstünde ve plasebo grubundan daha yüksek bir sıklıkta görülen
yan etkiler şunlardır : Karın ağrısı, ödem, çarpıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi, öksürük, sinüzit,
üst solunum yolları enfeksiyonu ve deri döküntüsü.
Aşağıdaki yan etkiler pazarlama sonrası devresinde bildirilmiştir :
Hipersensitivite : Anjiyoödem, Henoch-Schönlein purpurası ve anafilaktik reaksiyonlar nadir
olarak bildirilmiştir.
Hematolojik Etkiler : Anemi
Sindirim sistemi : İştahsızlık, ağız kuruluğu, diyare, kabızlık ve nadiren hepatit bildirilmiştir.
Deri : Ürtiker, alopesi, dermatit, deri kuruluğu, ekimoz, eriter, ışığa duyarlılık, kaşıntı,
döküntü, terleme
Solunum sistemi : Dispne, kuru öksürük, bronşit, burun kanaması, rinit, solunum yolları
konjesyonu
Hiponatremi ve hiperkalemi losartan ile bildirilmiştir.
LOXİBİN PLUS Film Tablet’in her bir bileşeni ile ayrı ayrı görülüp de LOXİBİN PLUS Film
Tablet ile de görülme potansiyeli olan diğer yan etkiler şunlardır :
Losartan : Ortostatik etkiler, asteni, yorgunluk, taşikardi, kas krampları, öksürük, anemi,
miyalji
Hidroklorotiyazid . Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, konstipasyon, kolestatik sarılık, vertigo,
parestezi, hiponatremi, renal yetmezlik, kas spazmı, bulanık görme, hiperglisemi
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Losartan potasyum
Klinik farmakokinetik çalışmalarda hidroklorotiyazid, digoksin, varfarin, simetidin ve
fenobarbital ile etkileşim bulunmamıştır. Sitokrom P450 3A4 ve 2C9 sistemlerinin güçlü
inhibitörleri (ketokonazol, troleandomisin, gestoden, sulfafenazol) klinikte araştırılmamışsa
da in vitro olarak losartanın aktif metabolite dönüşümünü önemli ölçüde inhibe etmiştir.
Anjiyotensin II etkilerini bloke eden diğer ilaçlarda olduğu gibi losartan da potasyum tutucu
diüretikler (spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum bileşikleri ya da içine potasyum
tuzları katılmış yapay tuzlarla birlikte kullanıldığında serum potasyum düzeylerinde artışa
neden olabilir.
Diğer antihipertansif ilaçlarda olduğu gibi losartanın antihipertansif etkisi de bir nonsteroidal
antiinflamatuvar ilaç olan indometasin tarafından azaltılabilir.
Hidroklorotiyazid
Aşağıdaki ilaçlar tiyazid diüretikleriyle etkileşir.
Alkol, barbituratlar ve narkotikler : ortostatik hipotansiyon gelişebilir.
Antidiyabetikler (oral, insülin) : Antidiyabetik ilaçlarda doz ayarlaması gerekebilir.
Diğer antihipertansif ajanlar : additif etki beklenir.
Kolestiramin ve kolestipol : hidroklorotiyazidi bağlayarak absorpsiyonunu sırasıyla % 85 ve
% 43 azaltırlar.
Kortikosteroidler, ACTH : elektrolit kaybına ve özellikle hipokalemiye yol açabilir.
Pressör aminler (örn. noradrenalin) : hipertansif etkileri azalabilir, ancak bu durum
kullanılmalarını engelleyecek ölçüde değildir.
Nondepolarizan miyorölaksanlar (örn. tubokurarin) : bunlara verilen yanıt artabilir.
Lityum : Genel olarak diüretiklerle birlikte kullanılması önerilmez. Diüretikler lityumun renal
klirensini azaltır, kan düzeylerini yükselterek toksisite riskini arttırır.
Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar : diüretiklerin diüretik, natriüretik ve antihipertansif
etkilerini azaltabilir. Birlikte kullanıldıklarında hasta yakından izlenmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
LOXİBİN PLUS Film Tablet; Losartan potasyum 50 mg / Hidroklorotiyazid 12.5 mg
tedavisine yeterli yanıt alınamayan hipertansiyon vakalarının tedavisinde kullanılır.
Dozu günde bir LOXİBİN PLUS Film Tablettir (losartan potasyum 100 mg /
hidroklorotiyazid 25 mg).
Bu aynı zamanda maksimum günlük dozdur. Genellikle antihipertansif etki tedavinin 3.
haftasından sonra sağlanır.
LOXİBİN PLUS Film Tablet intravasküler hacim kaybı bulunan hastalarda (ör: yüksek doz
diüretik kullananlar) başlanmamalıdır.
LOXİBİN PLUS Film Tablet kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altında olan böbrek hastalarında
kullanılmamalıdır.
LOXİBİN PLUS Film Tablet karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
LOXİBİN PLUS Film Tablet ile yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. LOXİBİN PLUS diğer
antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılabilir.
LOXİBİN PLUS Film Tablet aç veya tok karnına alınabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Losartan potasyum ve hidroklorotiyazid kombinasyonu ile doz aşımı tedavisi konusunda bilgi
yoktur. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır.
İlaç emesis veya gastrik lavajla mideden uzaklaştırılır. Oluşabilecek dehidratasyon, elektrolit
dengesizliği, hepatik koma ve hipotansiyon uygun yöntemlerle tedavi edilmelidir.
Losartan
İnsanlarda doz aşımı verileri sınırlıdır. Hipotansiyon ve taşikardi başlıca belirtilerdir. Vagal
stimülasyon sonucu bradikardi görülebilir. Semptomatik hipotansiyon ortaya çıkarsa
destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Losartan ve aktif metaboliti hemodiyaliz ile
uzaklaştırılamaz.
Hidroklorotiyazid
En sık görülen semptomlar aşırı diürezin neden olduğu hipokalemi, hipokloremi, hiponatremi
ve dehidratasyondur. Eğer hasta digitalis alıyorsa hipokalemi digitalisin neden olduğu
aritmileri arttırabilir. Hidroklorotiyazidin diyaliz yoluyla ne kadarının çekilebileceği kesin
olarak belli değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında,
kuru bir yerde ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
LOXİBİN PLUS Film Tablet, 28 Film tabletlik blister ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
LOXİBİN PLUS Film Tablet, 28 Film tabletlik blister ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :
BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş.
Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO :
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ :
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.