K ile başlayan ilaçlar » Deva Holding » KARDOZIN 4 MG 20 TABLET

KARDOZIN 4 MG 20 TABLET

 • İlaç Firması :
  DEVA HOLDING
 • Barkod :
  8699525013316
 • Fiyatı :
  19,01TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C02CA04
 • Etkin madde :
  doksazosin mesilat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C02 ANTİHİPERTANSİFLER
  C02C PERİFERİK ETKİLİ ANTİADRENERJİKLER
  C02CA Alfa-adrenoreseptör antagonistleri
  C02CA04 doksazosin mesilat

doksazosin mesilat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Alfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 alt tipinin selektif inhibitörü kinazolin bileşiğidir.
Hipertansif hastalarda 1-16mg/gün. Selim prostat hiperplazisinde 2-6mg/gün.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; hipotansiyon, ödem kırıklık/yorgunluk ve kalp hızı değişmeleri...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Doksazosin; benign prostat hiperplazisi endikasyonunda UH-P;
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

Formülü:
Her tablet 4 mg Doksazosin´e eşdeğer Doksazosin mesilat ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Müstahzarın etkin maddesi olan Doksazosin, bir selektif alfa-1 blokeridir. Doksazosin, alfa-1 adrenoseptörleri postsinaptik bölgede selektif ve kompetetif olarak bloke ederek vazodilatatör tesir gösterir. Antihipertansif etkisi ise maddenin sistemik vasküler rezistansta sağladığı azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1 adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda meydana geldiği sanılmaktadır. İlacın alınmasını takiben kan basıncında tedrici bir düşme meydana gelir. Maksimum etki 2-6 saat içinde görülür. Günde 1 defa uygulanması ile 24 saat süren bir kontrol sağlanır. Doksazosin prostattaki alfa-1 adrenoseptörlerin % 70’inden fazlasını oluşturan A1 alt tipini de etkin bir şekilde bloke eder. Böylece üriner obstrüksiyon ve benign prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarında düzelme sağlar. Doksazosin, oral olarak alındığında iyi absorbe olur ve yaklaşık 2 saat içinde doruk plazma düzeylerine ulaşır. Plazma eliminasyonu bifaziktir. Terminal eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 22 saattir ki bu yarı ömür nedeni ile günde 1defa verilmesi yeterli olmaktadır. Doksazosin karaciğerde büyük ölçüde metabolize olur. İlacın, yalnız % 5’i değişmemiş olarak itrah edilir.

Endikasyonları:

Hipertansiyon
KARDOZİN hipertansiyon tedavisinde endikedir. Çoğu vakada tek başına kullanılabilir. Tek bir antihipertansif ile kontrol altına alınamayan vakalarda tiazid grubundan diüretikler, beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, angiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi diğer antihipertansifler ile kombine olarak da kullanılabilir.

Benign Prostat Hiperplazisi:
KARDOZİN, üriner obstrüksiyon ve BPH ile ilgili semptomların tedavisinde endikedir. KARDOZİN, ile tedavi gören BPH’li normotansif hastaların kan basıncında klinik açıdan önemli bir düşüş görülmemiştir. Öte yandan hem hipertansiyonlu hem BPH’li hastalarda KARDOZİN her iki durumu da tedavi etmiştir. Bu nedenle KARDOZİN hem normotansif hem de hipertansif BPH hastalarında kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Kinazolin yapısında maddelere aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Tamamen karaciğerde metabolize olan her ilaç gibi Doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım: Doksazosin’in farmakokinetiğinde bir değişiklik gözlenmediğinden, bu hastalarla ilgili olarak herhangi bir önlem gerekmez. Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanımı hakkında yeterli deneyim yoktur. Araç ve makina kullanmaya etkisi: Özellikle tedavinin başlangıcında makina veya motorlu araç kullanımını olumsuz etkileyebilir. Hamilelik: Hamile kadınlar üzerinde yeterli çalışmalar tamamlanmadığından, ilacın yarar/zarar oranı göz önüne alınarak doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Laktasyon: Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç süte geçtiğinden, bu husus göz önüne alınarak emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkiler/ Advers Etkiler:

Hipertansiyon
Hipertansiyonlu hastalarda Doksazosin kullanımı ile en sık görülen yan etkiler postürel tipte (nadiren senkop ile birlikte) veya non-spesifik reaksiyonlardır. Bunların başlıcaları baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ödem, asteni, uyku hali, bulantı ve rinittir. Sürekli kullanımda, nadiren renin aktivitesinde artma ve taşikardi görülmüştür. Ender vakada karın ağrısı, diyare ve kusma, ajitasyon ve tremor bildirilmiştir. Son derece ender olarak inkontinans bildirilmiş olup bu etki Doksazosin’in farmakolojik etkisi ile bağlantılı olabilir. Doksazosin de dahil, alfa-1 antagonistlerinin kullanımına bağlı olarak izole priapizm ve impotens vakaları rapor edilmiştir. Ayrıca izole vakalar halinde deri döküntüsü, kaşıntı, purpura, sarılık, karaciğer transaminazlarında artış gibi allerjik reaksiyonlar ve epistaksis bildirilmiştir. Her ne kadar taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı, angina pektoris, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler olaylar, kardiak aritmi ve bulanık görme gibi advers etkilerle karşılaşılmışsa da, bu reaksiyonların, Doksazosin verilmeyen hastalarda görülebilecek semptomlardan ayırdedilebilmesi mümkün değildir.

BPH(Benign Prostat Hiperplazisi)
Doksazosin, BPH tedavisinde kullanıldığında da yukarıda belirtilen yan etki profili ile karşılaşılmıştır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler :

Doksazosin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 98). İn-vitro veriler Doksazosin’in Digoksin, Fenitoin, Varfarin veya İndometazin’in proteinlere bağlanmasını etkilemediğini göstermektedir. Doksazosin ile tiazid grubu diüretikler, Furosemid, beta-blokerler, non-steroid antienflamatuarlar, antibiotikler, oral hipoglisemikler, ürikozürikler ve antikoagülanlar arasında hiçbir etkileşim görülmemiştir.

Kullanım Şekli ve Dozu :

Doksazosin sabah veya akşam alınabilir.

Hipertansiyon
Tedaviye günde 1 defa 1 mg KARDOZİN verilerek başlanmalı ve gereğinde 1-2 haftalık bir tedaviden sonra bu doz günde 1 defa 2 mg’a arttırılmalıdır. Tedaviden yeterli cevap sağlanana kadar günlük doz 1-2 haftalık aralarla giderek 4, 8 ve maksimum 16 mg’a kadar arttırılabilir. 16 mg’lık maksimum günlük doz aşılmamalıdır. Mutad günlük doz, tek doz halinde 2-4 mg’dır.

BPH(Benign Prostat Hiperplazisi)
Tedaviye günde 1 defa 1 mg KARDOZİN verilerek başlanır. Hastanın cevabına göre bu doz 1-2 haftalık bir süre sonra günde 1 defa 2 mg’a arttırılabilir. Gereğinde günlük doz yeterli cevap sağlanana kadar 1-2 haftalık aralarla giderek günde 4 mg ve maksimum 8 mg’a kadar arttırılabilir. 8 mg’lık maksimum günlük doz aşılmamalıdır. Mutad günlük doz, tek doz halinde günde 2-4 mg’dır. Böbrek Yetmezliğinde Kullanım: Böbrek yetmezliğinde Doksazosin’in farmakokinetiği değişmediğinden ve Doksazosin’in böbrek yetmezliğini kötüleştirdiğine ait bir bulgu olmadığından, böyle hallerde mutad dozlar kullanılabilir.

Doz Aşımı:

Aşırı dozaj hipotansiyona neden olduğu takdirde, hasta başı aşağıya gelecek şekilde sırtüstü yatırılmalı, gereğinde gerekli destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Doksazosin, yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığından, dializ yarar sağlamaz.

Saklama Koşulları:
30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
Her tablette 4 mg Doksazosin’e eşdeğer Doksazosin mesilat ihtiva eden 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
KARDOZİN 2 mg 20 Tablet

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.