İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimMAKSIPOR 5 ML ORAL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON

>English
İlaç Firması : ACTAVIS
Barkod : 8699517280603
Fiyatı : 9,97 TL.
Kamu kodu; A04855
SB.atc; J01DB01
Etkin madde : sefaleksin monohidrat


ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DB Birinci kuşak sefalosporinler
J01DB01 sefaleksin monohidrat

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 2g Oral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

sefaleksin monohidrat

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 1-4gr/gün 4 eşit doza bölünerek.
Çocuk 25-100mg/gün 4 eşit doza bölünmerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Metformin, probenesid.

Yan etkiler; diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık, psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, transient hepatit, hepatik kolstaz, genital veya anal prüritis, vajinitis, moniliazis, baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyon, artralji, artritis, reversibl interstisyel nefrit, nefropati, nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

FORMÜLÜ
Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin kuru toz, sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum
benzoat, dye ponceau 4R, sodyum siklamat, muz ve ahududu aroması ve sukroz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sefaleksin, mide asidine dayanıklı olup yiyeceklerle birlikte uygulanabilir. Oral yoldan uygulanmasını takiben hızla absorbe olur. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksinin oral yoldan uygulanmasını takiben 1 saat sonra elde edilen zirve plazma konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 9, 18 ve 32 mcg/ml'dir. Uygulanmasından 6 saat sonra plazmada ölçülebilen düzeylerde bulunmaktadır. Sefaleksin, glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yolu ile idrar içinde atılır. Sefaleksinin oral yoldan uygulanmasını takiben ilk 8 saat içinde verilen dozun %90'ından fazlası değişmeden idrar yoluyla atılır. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksin ile elde edilen zirve idrar konsantrasyonları sırasıyla 1000, 2200 ve 5000 mcg/ml'dir.
Mikrobiyolojisi
Sefalosporinler bakterisid etkilerini bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösterirler. Sefaleksine in vitro duyarlı bakteriler:
Beta-hemolitik streptokoklar, stafilokoklar (koagülaz-pozitif, koagülaz-negatif ve penisilinaz salgılayan suşlar dahil), S.pneumoniae, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, H.influenzae, B.catarrhalis'dir. Enterokok suşlarının çoğu ve bazı stafilokok suşları sefaleksine dirençlidir. Sefaleksin; Enterobacter türleri, P.morgani, P.vulgaris'in birçok suşu ile Pseudomonas ve Herellea türlerine etkili değildir.

ENDİKASYONLARI
Maksipor, S.pneumoniae ve A grubu beta-hemolitik streptokokların etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları; S.pneumoniae, H.influenzae, stafilokoklar, streptokoklar ve B.catarrhalis'in etken olduğu otitis media; stafilokoklar ve/veya streptokokların etken olduğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları; stafilokoklar ve/veya P.mirabilis'in etken olduğu kemik enfeksiyonları; E.coli, P.mirabilis ve Klebsiella türlerinin neden olduğu akut prostatit dahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Sefaleksin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR
Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir.
Gebelikte kullanım:
Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanım:
Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

ÖNLEMLER
Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi sırasında direkt Coombs' testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 11-40 mL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bir 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klirensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir.
Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.

YAN ETKİLER
Gastrointestinal: Psödomembranöz kolit semptomları tedavi esnasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabildiği gibi geçici hepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir.
Hipersensitivite: Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir. İlacın kesilmesi ile kendiliğinden düzelir. Anaflaktik şok da bildirilmiştir.
Diğer: Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

DOZAJ VE UYGULAMA
YETİŞKİNLER: Yetişkinlerde mutad doz 6 saatte bir 250 -500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.
Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.
Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir.
Çocuklar: Çocuklarda mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uyulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75/100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Sulandırılan süspansiyon aktivitesini buzdolabında 14 gün, 25°C'ın altındaki oda sıcaklığında 7 gün muhafaza eder.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin kuru Toz; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 ml'sinde 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir. Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek toz karışımı içeren şişelerde, ölçeği ile birliktedir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca;
MAKSİPOR® 500 mg Film tablet,
MAKSİPOR® 1 g Film tablet,
MAKSİPOR® 125 mg Oral süspansiyon için kuru toz isimli formları da mevcuttur.
Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi: 18.11.1972
Ruhsat No: 113/78.
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: Fako İlaçları A.Ş., Levent, İstanbul
Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

MAKSIPOR 5 ML ORAL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON - ACTAVIS 9,97 TL prospektüs
MAKSIPOR 1 GR 10 FILM TABLET - ACTAVIS 12,21 TL prospektüs
MAKSIPOR 1 GR 20 FILM TABLET - ACTAVIS 24,58 TL
MAKSIPOR 500 MG 16 FILM TABLET - ACTAVIS 13,05 TL
SEF 1 GR 16 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 19,16 TL prospektüs
SEF 1 GR 20 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 21,53 TL
SEF 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU 100 ML TOZ - MUSTAFA NEVZAT 8,24 TL
SEF 5 ML 250 MG 80 ML SÜSPANSİYON - MUSTAFA NEVZAT 7,38 TL prospektüs
SEF 500 MG 16 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 13,05 TL prospektüs

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !