P ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » PROFENID 100 MG 6 AMPUL

PROFENID 100 MG 6 AMPUL

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809759152
 • Fiyatı :
  5,84TL
 • Kamu Kodu :
  A06393
 • SB.atc:
  M01AE03
 • Etkin madde :
  ketoprofen
 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE03 ketoprofen

ketoprofen etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 4 x 25-75mg veya tek doz 200mg.
6 aylıktan büyük çocuklarda günde 3-4 defa 0,5mg/kg .

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; ketoprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.
Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, digoksin, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, antiasitler, probenesid.

Yan etkiler;
Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Formülü
Her 2 ml lik ampulde,
Ketoprofen 100 mg
Arjinin 72 mg
Benzil alkol 50 mg
Sitrik asit monohidrat q.s. pH 6.5
Enjeksiyonluk su q.s. 2 ml

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Profenid 100 mg I.M. Ampul, propiyonik asit türevi güçlü bir non-steroid antienflamatuar ilaçtır. Prostaglandin sentetaz enzimini kuvvetle inhibe eder. Profenid 100 mg I.M. Ampul, eklemlerdeki ağrı ve enflamasyonu giderir, hareketliliği arttırır.
Farmakokinetik özellikleri
Ketoprofen intramüsküler yoldan uygulandıktan sonra hızla ve tam olarak absorbe olur. Plazmadaki en yüksek yoğunluklara 20-30 dakikada ulaşılır. Dokulara hızla dağılır. Ketoprofen % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Ortalama plazma yarılanma süresi 1.8 saattir. Karaciğerde glikuronik asitle konjuge edilerek hızla metabolize olur. Uygulanan dozun yaklaşık % 72’lik bölümü, uygulamadan 48 saat sonra idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI
Profenid 100 mg I.M. Ampul şu hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde endikedir.
Romatoid artrit
Artrozlar
Ankilozan spondilit
Fibrosit, bursit, kapsülit, tendinit, sinovit gibi eklem ve eklem çevresi hastalıkları
Adele kaynaklı bel ağrıları ile lumbalji ve şiddetli siyatalji gibi durumlar
Gut artriti
Profenid 100 mg I.M. Ampul, ameliyatlardan sonra görülen ağrı ve enflamasyonun tedavisinde de endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
ketoprofen yada diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlar
Aktif mide-duedonum ülseri olan hastalar
Şiddetli hepatosellüler bozukluğu yada böbrek yetmezliği olan hastalar
Emziren anneler ( Gebelik ve Emzirme bölümlerine bakınız.)
Gebeliğin son üç ayı ( Gebelik ve Emzirme bölümlerine bakınız.)
15 yaş altındaki çocular

UYARILAR / ÖNLEMLER
Daha önceden sidirim sistemine ilişkin mide-duedonum ülseri gibi yakınmaları olan hastalarda dikkatle ve doz izlenerek kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde antikoagülan kullanan hastalar, sindirim sitemi belirtileri açısından dikkatle izlenerek kanamaya ilişkin belirtiler görülürse tedaviye son verilmelidir.
Kalp yetmezliği, siroz ve kronik nefrozu olan hastalarda, diüretik kullanmakta olan hastalarda, hipovolemiye yol açan büyük ameliyatlardan sonra ve özellikle yaşlılarda tedavi başlangıcında idrar akımı ve böbrek işlevleri dikkatle izlenmelidir. Yaşlılarda dozun azaltılması önerilir.
Ketoprofen şiddetli ağrılarda opiyatlarla kombine edilebilir. ( Böylece kullanılan opiyat dozu azaltılabilir. )
Gebelik ve Emzirme dönemi ile ilgili uyarılar
Deneysel hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik veriler ketoprofenin embriyo üzerinde toksik bir etkisi olmadığını göstermesine rağmen, non-steroid antienflamatuar ilaçların fetus kalp-damar sistemi üzerindeki olası toksik etkileri nedeniyle,Profenid’in de gebelikte kullanımı önerilmez.
Anne sütüne az miktarlarda geçtiğinden çok gerekli değilse emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Barsak alışkanlıklarının değişmesi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, abdominal ağrı gibi sindirim sistemi ile ilgili hafif seyirli ve geçici yan etkiler görülebilir. Daha nadir olarak mide-duedonum ülseri, sindirim sistemi hemoraljileri ve bağırsaklarda ülserasyon görülebilir.
Döküntü, kaşıntı gibi dermatolojik aşırı duyarlılık reaksiyonları yada diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda astım nöbetlerini başlatma gibi solunum sistemi ile ilgili aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
Başağrısı, vertigo ve uyku hali gibi nörolojik yan etkiler görülebilir.
Bülloz dermatit gibi deri reaksiyonlarına yol açabilir.
Uygulama yerinde ağrı ve yanma hissi gibi lokal belirtiler görülebilir.
Ciddi bir yan etki görüldüğünde Profenid 100 mg IM Ampul kullanımına son verilmelidir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Ketoprofen aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında hastanın klinik ve biyolojik durumunun dikkatle izlenmesi gerekir.
Önerilmeyen kombinasyonlar:
Yüksek doz salisilat ve diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlarla birlikte kullanımda ülser ve mide-bağırsak sisteminde kanama riski artabilir.
Oral antikoagülanlar, parenteral heparin ve tiklodipinle birlikte kullanımda trombosit işlevlerinin inhibisyonuna ve sindirim sistemi mukozasının tahrişine bağlı olarak kanama riski artabilir. Bu ilaçların birlikte uygulanması mutlaka gerekliyse, dikkatlı bir klinik ve laboratuvar izlemi gerekir.( kanama zamanı ve protrombin zamanı )
Ketoprofen kullanımı, rahim içi kontraseptif araçların etkisinde bir azalma oluşturabilir.
Lityumla birlikte kullanıldığında, plazma lityum düzeyleri toksik değerlere kadar yükselebilir. Bu iki ilacı birlikte uygulamak gerekiyorsa, lityum düzeyleri dikkatle izlenerek, hem birlikte uygulama sırasında , hem de ketoprofen kesildikten sonra lityum dozu ayarlanmalıdır.
Ketoprofen, methotreksat ile birlikte uygulandığında plazma proteinlerinden ayrılma ve/veya böbrek klirensinde azalma nedeniyle hematolojik toksisitede artışa yol açabilir. Ketoprofen tedavisi methotrexat uygulamaya başlamadan 12 saat önce durdurulmalı ve tedavi bittikten sonra en az 12 saat uygulanmamalıdır.
Özel önlemler alınmasını gerektiren kombinasyonblar
Ketoprofen, dehidrate hastalarda diüretiklerle birlikte kullanıldığında, glomerüler filtrasyonda azalmaya bağlı olarak ( böbrek kaynaklı prostaglandinlerin sentezinin azalması ) akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu nedenle böyle bir kombinasyon kullanılacaksa, tedavi başlangıcında hasta hidrate edilerek böbrek işlevleri izlenmelidir.
Dikkate alınması gereken önlemler
Beta-bloker, kaptopril, lisinopril ve diüretik gibi antihipertansif ilaç kullanmakta olan hastalarda ketoprofen kullanılması, vazodilatör prostaglandinlerin inhibisyonuna bağlı olarak antihipertansif etkide azalmaya yol açabilir.
Ketoprofen uygulanması, alfa-interferon etkisini inhibe edebilir.

ketoprofen uygulanmasının, laboratuvar değerlerinde aşağıdaki değişikliklere yol açabileceği bildirilmiştir:
Anemik hastalarda alyuvarlarda orta dereceli azalma ve çok nadiren lökopeni.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Profenid 100 mg IM Ampul, her 12 saatte bir 100 mg dozunda, derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanılır.
İntramüsküler ketoprofen tedavisine 3 günden fazla devam edilmemeli, hastada intramüsküler uygulamayla tatmin edici bir yanıt alındıktan sonra oral ketoprofen tedavisine geçilmelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Doz aşımı durumunda ketoprofenin toksisitesi düşüktür. Bu durumda yalnızca sersemlik hali, karın ağrısı ve kusma görülmesine rağmen, diğer propiyonik asit türevi ilaçların doz aşımında görülen hipotansiyon, bronkospazm ve mide-barsak sistemi kanamaları açısından uyanık olunmalıdır.
Doz aşımı durumunda, destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
25C ‘ın altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan muhafaza ederek saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
100 mg ketoprofen içeren 6 ampüllük ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca
Profenid Retard Tablet 200 mg 10 ve 30 tablet,
Profenid jel 60 g,
Profenid Supozituar 100 mg 12 supozituar
isimli formları da mevcuttur.


Reçete ile satılır.

Ruhsat Tarihi:24.03.1997
Ruhsat No.: 181/99

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FIRMA
Rhone Poulenc Rorer lisansı ile
Eczacıbaşı Rhone Poulenc
İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad.Ecza Sok.Safter Han No 6/3
Levent /İstanbul

ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad.185 Levent 80710 İstanbul

LOGO

 : Tescil edilmiş markaİlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.