F ile başlayan ilaçlar » Pfizer » FRAGMIN 2500 IU 0,2 ML 10 TEK DOZ ENJEKTOR

FRAGMIN 2500 IU 0,2 ML 10 TEK DOZ ENJEKTOR

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699759950012
 • Fiyatı :
  47.86TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  B01AB04
 • Etkin madde :
  dalteparin sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  B01 ANTİTROMBOTİKLER
  B01A ANTİTROMBOTİKLER
  B01AB Heparin
  B01AB04 dalteparin sodyum

dalteparin sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Düşük molekül ağırlıklı heparin, antitrombotik.
30-40IU/kg bolus, 10-15IU/kg/saat infüzyon. Profilaktik amaçlı 2500-5000 IU SC.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; kanama riski taşıyan durumlar( peptik ülser, tümör, koagulasyon bozukluğu, subdural epidural ponksiyon, operasyon, göz veya kulak veya SSS yaralanaları gibi), aşırı duyarlılık.

Etkileşim; NSAİ, K vitamini antagonistleri, dipridamol, dekstran, fenilbutazon, sulfinprozan, probenesid, etakrinik asit, antihistaminikler, digitoksin, tetrasiklin, vitamin C.

Yan etkiler; trombositopeni, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

4.2.7 - Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri

(1) Uzman hekimlerce veya uzman hekim tarafından düzenlenen, kullanılacak ilacın dozu ve süresini gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Yatan hastalarda veya acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(3) Hemodiyaliz tedavilerinde, heparinler tanıya dayalı işlem puanına dahil olduğundan reçete edilse dahi bedeli ödenmez.

Prospektüs

FORMÜLÜ:
1 mililitre enjeksiyon solüsyonunda;
- Dalteparin sodyum 2500 IU
- Sodyum klorür q.s
- Enjeksiyonluk su 0.2 ml 'ye tamamlayacak şekilde
içerir.
Dalteparin sodyum'un etkinliği; 1. Uluslararası Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin
Standartlarına göre, 1 uluslararası anti-Xa ünitesi (IU) olarak ifade edilir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Dalteparin antitrombotik özellikleri olan düşük molekül ağırlıklı bir heparindir. Etkisini
antitrombinin, Faktör Xa ve trombini inhibe edici etkisini arttırarak gösterir. Dalteparin
seçici bir şekilde koagülaz Faktör Xa’nın inhibisyonunu güçlendirirken, pıhtılaşma
zamanını (örneğin; aktive parsiyel tromboplastin zamanını – APTZ) hafifçe etkiler.
Farmakodinamik
FRAGMİN®’in sağlıklı kişilere tek doz 10000 anti-Faktör Xa IU dozlarına kadar veya 12
saat ara ile 2 kez 5000 IU cilt altı uygulanması; trombosit agregasyonunda, fibrinolizde
veya protrombin zamanı (PZ), trombin zamanı (TZ) ve APTZ gibi yaygın olarak kullanılan
pıhtılaşma testlerinde belirgin bir değişiklik oluşturmamıştır. FRAGMİN®’in günde iki kez
5000 IU dozlarının abdominal operasyona girecek olan hastalara birbirini takip eden 7 gün
süresince cilt altı uygulanması, APTZ, trombosit faktör 4 (TF4) veya lipoprotein lipaz
üzerinde belirgin bir etki göstermemiştir.
Farmakokinetik
Cilt altına tek doz uygulanan 2500, 5000 ve 10000 IU dozlarını takiben, ortalama doruk
plazma düzeyleri sırasıyla 0,19 ± 0,04, 0,41 ± 0,07 ve 0,82 ± 0,10 IU/mL olmuştur. Bu
konsantrasyonlara, uygulama yapılan kişilerin çoğunda 4 saat içinde ulaşılmıştır. Sağlıklı
gönüllülerde anti-Faktör Xa aktivitesi olarak ölçülen mutlak biyoyararlanım, % 87 ± 6 olarak
bulunmuştur. Dozun 2500’den 10000 IU’ye yükseltilmesi, anti-Faktör Xa eğri altında kalan
alanında (EAA) yaklaşık 1/3 oranında artış ile sonuçlanmıştır. Doruk anti-Faktör Xa
aktivitesi aynı doz aralığında, doz ile az-çok doğrusal olan bir artış gösterir. Günde iki kez
100 IU/kg dozunun 7 gün süreyle cilt altı uygulanmasından sonra, anti-Faktör Xa
aktivitesinin farkedilebilir bir birikimi gözlenmemiştir.
Dalteparin anti-Faktör Xa aktivitesinin dağılım hacmi 40 ila 60 mL/kg’dır. Dalteparin anti-
Faktör Xa aktivitesinin ortalama plazma klirensi, normal gönüllülerde tek doz 30 ve 120
anti-Faktör Xa IU/kg dozunda intravenöz bolus uygulamadan sonra sırasıyla 24,6 ± 5,4 ve
15,6 ± 2,4 mL/saat/kg’dır. Bu değere ilişkin ortalama dağılım yarı-ömürleri sırasıyla 1,47 ±
0,3 ve 2,5 ± 0,3 saattir.
İntravenöz 40 ve 60 IU/kg dozlarının uygulanmasından sonra, ortalama terminal yarı-ömür
sırasıyla 2,1 ± 0,3 ve 2,3 ± 0,4 saattir. Daha uzun görünen (3 ila 5 saat) terminal yarı
ömürler cilt altı uygulamadan sonra, muhtemelen geçikmiş emilim nedeniyle gözlenmiştir.
Hemodiyaliz gerektiren kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda, anti-Faktör Xa
aktivitesinin ortalama terminal yarı-ömrü, tek doz intravenöz 5000 IU FRAGMİN®
uygulanmasından sonra 5,7 ± 2,0 saat, yani, sağlıklı gönüllülerde gözlenen değerlerden
belirgin derecede yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, bu hastalarda ilacın daha yüksek
değerlerde birikimi beklenebilir.

ENDİKASYONLARI:
FRAGMİN®:
• Akut derin ven trombozu tedavisinde;
• Akciğer embolisinin tedavisinde;
• Akut veya kronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon
sırasında ekstrakorporeal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde;
• Kararsız angina ve Q dalgasız miyokard enfarktüsünde;
• Cerrahi
ile bağlantılı tromboprofilakside;
o Tromboembolik risk tasıyan genel cerrahi hastalarında ;
o Kalça replasman ameliyatlarında;
• Medikal tedavi gören ve hastalıkları nedeniyle hareketleri kısıtlanmış olan hastalarda
DVT profilaksisinde;
• Venöz tromboemboli geçirmiş kanserli hastaların venöz tromboemboli tedavisinde ve
uzun dönem profilaksisinde

KONTRENDİKASYONLARI:
FRAGMİN®’e heparine ve diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlere aşırı duyarlılığı olduğu
bilinen hastalarda, aktif ve büyük kanaması olan hastalarda ve trombositopeni ile birlikte,
in vitro olarak, FRAGMİN® varlığında anti-trombosit antikor testi pozitif sonuçlanan
hastalarda kontrendikedir.
Stabil olmayan anjina veya Q-dalgasız miyokard enfarktüsü nedeniyle FRAGMİN®
uygulanan hastalara, regional anestezi uygulanacaksa FRAGMİN uygulaması kesilmelidir.
Çünkü FRAGMİN®’in stabil olmayan anjina veya Q-dalgasız miyokard enfarktüsü için
önerilen dozları ile kanama riski artabilir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
FRAGMİN® intramüsküler olarak uygulanmamalıdır.
FRAGMİN® ve heparin veya diğer düşük molekül ağırlıklı heparinler eşit ünitelerde
değiştirilerek, birbirlerinin yerine uygulanamaz.
FRAGMİN® heparine bağlı trombositopeni öyküsü olan hastalara çok dikkatli
uygulanmalıdır.
FRAGMİN® diğer antikoagulanlarda olduğu gibi, şiddetli ve kontrol edilemeyen
hipertansiyon, bakteriyel endokardit, konjenital veya edinilmiş kanama rahatsızlığı, gibi
kanama açısından risk altında olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Düşük molekül ağırlıklı heparinler ve heparinoidlerin kullanımı, spinal anestezi sırasında
spinal kanala iğne ile girilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve kalıcı felçlere yol
açabilecek spinal veya epidural kanamalara yol açabilir.
Merkezi sinir sistemi, göz,ve kulak ile ilgili travmalar ve bunların cerrahi girişimlerinde
dikkatle kullanılmalıdır.
Diğer antikoagulanlarda olduğu gibi, kanama, FRAGMİN® tedavisi sırasında da herhangi
bir bölgede görülebilir. Hematokrit değerinde vaya kan basıncında beklenmedik bir düşme,
kanama bölgesi için bir araştırma yapılmasına yönlendirmelidir.
Trombositopeni, hangi şiddette olursa olsun, yakından izlenmelidir. Heparin nedenli
trombositopeni, FRAGMİN® uygulaması sırasında da görülebilir. Bu komplikasyonun
görülme sıklığı henüz bilinmemektedir.
FRAGMİN® kanama diyatezi, trombositopeni veya trombosit defektleri, şiddetli karaciğer
ya da böbrek yetersizliği, hipertansif ya da diyabetik retinopatisi ve yakın geçmişte
gastrointestinal kanama öyküsü olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.
Dalteparin profilaksisine rağmen bir tromboembolik olay görülürse, FRAGMİN® tedavisi
sonlandırılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Laboratuvar testleri
Periyodik olarak, trombosit sayımını da içeren tam kan sayımı ve dışkıda gizli kan
testlerinin yapılması, FRAGMİN® tedavisi süresince önerilmektedir. Pıhtılaşma zamanı
(örneğin; APTZ ) testleri ile özel bir izleme gerekli değildir.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelik kategorisi B
Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollu çalışma mevcut değildir. Bu ilaç
gebelik süresince, kesin olarak gerekirse, uygulanabilir.
Dalteparinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çoğu ilacın insan sütüne
geçtiği bilindiğinden, FRAGMİN® , emziren annelere dikkatle uygulanmalıdır.
Çocuklarda kullanım
Çocuk hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.
Yaşlılarda kullanım
Etkinlik açısından yaşlı hastalar ile genç hastalar arasında genel olarak bir fark
gözlenmemiştir. Bazı çalışmalar kanama riskinin yaş ile arttığını göstermiştir. Ancak,
yayınlanmış raporlar ve bugüne kadar edinilen gözlemsel deneyim, yaşlı ve genç hastalar
arasında güvenilirlik açısından bir fark olmadığını göstermiştir. Doz araları için ve birlikte
kullanılan ilaçlar (özellikle anti-trombositer ilaçlar) açısından, özellikle vücut ağırlığı düşük
(45 kg’den az) ve bunlar arasında böbrek fonksiyonlarında azalma olduğu bilinen hastalar
için özel bir dikkat gösterilmesi önerilir.
Geçimlilik:
FRAGMİN® özel geçimlilik verileri desteklemedikçe, diğer enjeksiyon veya enfüzyonlar ile
karıştırılarak uygulanmamalıdır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
FRAGMİN®’in taşıt araçları ve makine kullanmaya bir etkisi olması beklenmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
FRAGMİN® tedavisi sırasında hemorajik komplikasyonların görülme sıklığı düşüktür. En
sık bildirilen yan etki, enjeksiyon yerinde hematom oluşumudur. Kanama sıklığı, dozun
yükselmesiyle artış gösterebilir. Ancak, malign hastalığı olan ve abdominal operasyon
geçiren hastalarda FRAGMİN® 2500 IU veya düşük doz heparin ile; FRAGMİN® 5000 IU
kıyaslandığında, kanama sıklığı açısından anlamlı bir artış gözlenmemiştir.
Allerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, ateş, enjeksiyon yeri reaksiyonları, büllöz
döküntüler) ve cilt nekrozu nadiren görülür. Az sayıda anaflaktik reaksiyon olgusu
bildirilmiştir.
Transaminazlarda (AST, ALT) hafif ya da orta derecede geçici yükselmeler görülebilir.
Dalteparin sodyum ile tedavi sırasında görülebilen orta siddetli trombositopeni genellikle
geri dönüşümlüdür..
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Asetil salisilik asit, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, vitamin K antagonistleri ve dekstran
gibi hemostazı etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılması dalteparin sodyum'un antikoagülan
etkisini daha da artırabilir.
Antihistaminikler, dijital glikozitler, tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında
antikoagülan etki azalır.
Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, unstable koroner damar hastalığı (örneğin
unstable angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalara düşük doz
asetilsalisilik asit oral yoldan verilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ:
Hemodiyaliz ve hemofiltrasyonda koagülasyona karşı:
Kanama riski olmayan kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda:
Kısa süreli (4 saate kadar) hemodiyaliz ve hemofiltrasyon: Aşağıdaki dozaj şeması
uygulanabilir veya tek doz 5.000 IU intravenöz bolus tarzında uygulanır.
Uzun süreli (4 saati aşan) hemodiyaliz ve hemofiltrasyon: 30-40 IU/kg intravenöz bolus
şeklinde verilir. Daha sonra 10-15 IU/kg/saat dozunda intravenöz infüzyon şeklinde
uygulanır.
Hem uzun ve hem de kısa süreli hemodiyaliz ve hemofiltrasyon sırasında plazma anti-Xa
seviyeleri 0,5-1,0 IU/ml arasında olmalıdır.
Yüksek kanama riski taşıyan akut böbrek yetersizliği olan hastalar:
5-10 IU/kg intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır. Tedavi daha sonra 4-5
lU/kg/saat dozunda intravenöz infüzyon şeklinde sürdürülür.
Plazma anti-Xa seviyeleri 0,2-0,4 lU/ml arasında olmalıdır.
Akut derin ven trombozu tedavisinde:
Günde bir kez uygulama
Cilt altı uygulama yolu ile verilen FRAGMİN, 200 IU/kg vücüt ağırlığı oranında verilir.
FRAGMİN® nin (anti-XA) plazma aktivitesinin izlenmesi gerekli değildir. Maksimum tek
doz, vücut ağırlığı 90 kg dan fazla olan hastalarda gereken miktar olan 18000 IU’yu
geçmemelidir.
Günde iki kez uygulama
Komplike trombotik hastalığı olan ve artmış hemoraji riski olan hastalarda günde iki kez cilt
altı uygulama ile 100 IU/kg olacak şekilde kullanılabilir. Plazma aktivitesinin izlenmesi
genellikle gerekli değildir, ancak gerektiğinde FRAGMİN® aktivitesi anti Xa’ya ilişkin
fonksiyonel yöntem ile takip edilebilir. Uygulama sonrası maksimum plazma seviyesine 3-4
saat sonra ulaşılır. Anti-Xa tayini için kan örnekleri bu sırada alınmalıdır. Günde iki kez
uygulamada önerilen plazma düzeyleri 0.5 ve 1.0 anti-Xa/ml arasındadır.
Kural olarak Vit K antagonistleri tedaviyle eş zamanlı olarak alınır. FRAGMİN® tedavisine,
protrombin kompleks faktörlerinin düzeyleri (Faktör II,VII,IX,ve X) terapötik bir seviyeye
inene kadar devam edilmelidir. Genellikle en az 5 günlük bir kombine tedavi gereklidir.
Pulmoner Emboli Tedavisi:
FRAGMİN®, derin ven trombozu tedavisine ilişkin uygulamalara göre günde bir veya iki
kez cilt altı uygulama ile verilir. Günde iki kez uygulamada doz; 100-120 IU/kg/12saat
olacak şekilde verilir. Doz seçimi ve uygulama derin ven trombozunun şiddetine ve olası
hemoraji risk faktörlerini dikkate alarak yapılmalıdır.
Plazma aktivitesinin izlenmesi genellikle gerekli değildir.
Kararsız angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü:
Kararsız anjina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü olan hastalarda FRAGMİN®’in önerilen
dozu, cilt altına 12 saatte bir uygulanan 120 IU/kg’dir. Doz, 10000 IU/12saat’i aşmamalıdır.
Tedavi, hasta klinik olarak stabilize olana kadar sürdürülmelidir. Uygulama süresi
genellikle 5-8 gündür. Kontrendike olmadıkça, 75-165 mg/gün dozunda, asetilsalisilik asit
birlikte kullanilmalıdır..
Revaskülarizasyon(CABG, PTCA) uygulanacak hastalara operasyon gününe kadar
FRAGMİN® verilir. Günde iki kez 120 IU/kg dozu ile sağlanan stabilizasyon sonrası idame
dozu olarak 5000 IU günde iki kez (kadın<80 kg, Erkek<70 kg) veya 7500 IU günde iki kez
(kadın≥80 kg, Erkek≥70 kg) uygulanır. Toplam tedavi süresi 45 günü geçmemelidir
Cerrahi ile birlikte tromboprofilaksi:
Tromboembolik komplikasyon riski bulunan genel cerrahi girişimleri;
Cerrahi girişimden 1-2 saat önce cilt altına 2500 IU uygulanır. Hasta mobilize oluncaya
kadar, genellikle 5 ila 7 gün veya daha uzun süre, her sabah cilt altına 2500 IU uygulanır.
İlave risk faktörleri ile birlikte olabilen genel cerrahi ve kalça eklemi cerrahi girişimleri;
Cerrahi girişimden önceki akşam cilt altına 5000 IU uygulanır ve izleyen akşamlarda tedavi
5000
IU ile sürdürülür. Tedaviye hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ila 7 gün veya
operasyon sonrasında 35 güne kadar kadar devam edilir.
Alternatif olarak; operasyondan 1-2 saat önce 2500 IU cilt altına uygulanır. Tedavi 8-12
saat sonra 2500 IU ve izleyen günlerde her sabah 5000 IU cilt altına uygulama şeklinde
sürdürülür.
Medikal tedavi gören ve hastalıkları nedeniyle hareketleri kısıtlanmış olan hastalarda
DVT profilaksisinde:
Tıbbi tedavi gören ve akut hastalıkları sırasında hareketlerinde şiddetli kısıtlamaları olan
hastalar için FRAGMİN®’in önerilen dozu, cilt altına günde tek doz uygulanan 5000 IU’dir.
Genellikle uygulama süresi 12 – 14 gündür.
Venöz tromboemboli geçirmiş kanserli hastaların VTE tedavisinde ve uzun dönem
profilaksisinde:
Kullanım şekli 1. ve 30. günler arasında 200 IU/kg cilt altı enjeksiyonu şeklinde; 2. ayın
başlangıcından 6. ay sonuna kadar yaklaşık 150 IU/kg cilt altı enjeksiyonu şeklinde
uygulanır. 2-6 ay arasında doz hastanın kilosuna göre aşağıdaki tablodaki gibi
ayarlanmalıdır.
Vucut ağırlığı (kg) Dalteparin sodyum doz (IU)
≤ 56 kg altı 7500 IU
57-68 kg arası 10000 IU
69-82 kg arası 12500 IU
83-98 kg arası 15000 IU
≥99 kg üstü 18000 IU
Uygulama
FRAGMİN® cilt altına enjekte edilerek uygulanır. İntramüsküler olarak uygulanmamalıdır.
Cilt altı enjeksiyon tekniği
Hasta oturur ya da yatar konumda olmalıdır. FRAGMİN® derin cilt altı enjeksiyonu ile
uygulanır. FRAGMİN® göbek çevresine, uyluğun ve kalçanın üst-dış kısmına
uygulanabilir. Enjeksiyon yeri hergün değiştirilmelidir. Göbek çevresi veya uyluğa
enjeksiyon yaparken baş parmak ve işaret parmağı ile bir deri katı kaldırılır ve enjeksiyon
bu bölgeye yapılır. Tüm iğne uzunluğunun, deriye 45-90 derecelik bir açı ile sokulması
gerekir.
Bütün parenteral ilaçlar, uygulanmadan önce, solüsyon ve şişesinin elverdiği ölçüde,
partikül veya renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
FRAGMİN®’in aşırı dozda uygulanması hemorajik komplikasyonlara yol açabilir. Bu
komplikasyonlar protamin sülfatın %1’lik solüsyonunun yavaş intravenöz enjeksiyonu ile
genellikle durdurulabilir. Protamin dozu, uygulanan her 100 anti-Xa IU FRAGMİN® için 1
mg’dır. Eğer APTZ süresi ilk enfüzyondan 2 – 4 saat sonra da uzun bulunursa, protamin
sülfatın her 100 anti-Xa IU FRAGMİN® için 0,5 mg’lık ikinci bir enfüzyonu uygulanabilir.
Uygulanan ek protamin dozlarına karşın APTZ değerleri, bilinen heparinin uygulanmasını
takiben genellikle görülen sürelerden daha uzun kalabilir. Tüm olgularda anti-Faktör Xa
aktivitesi hiçbir zaman tümüyle nötralize edilemez (yaklaşık % 60 - %75).
Protamin sülfatın doz aşımından kaçınmak için özellikle dikkat edilmelidir. Ek bilgi için
protamin sülfat kullanım bilgilerine bakınız.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25°C ‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
FRAGMİN 2.500 IU/0,2ml TEK DOZ ENJEKTÖR X 10 adet
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
FRAGMİN 5.000 IU/0,2ml TEK DOZ ENJEKTÖRX 10 adet
FRAGMİN 2.500 IU/ml 4 ml AMPUL X 10 adetlik ambalajlarda
FRAGMİN 10.000 lU/ml , 1ml Ampul X 10 adet
Ruhsat sahibi ve ithal eden :
Pharmacia Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ayazpaşa / İstanbulPFIZER
Üretim yeri :
Vetter Pharma Fertigung GmbH/Almanya
Ruhsat tarihi : 18.12.1997 Ruhsat no.: 103/38
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Kod no: FRA.10A.2504/P-02/1
Prospektüs Onay Tarihi: 22/10/2004

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.