F ile başlayan ilaçlar » Novartis » FORADIL COMBİ 200 MCG 120 KAPSÜL

FORADIL COMBİ 200 MCG 120 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  NOVARTIS
 • Barkod :
  8699504550207
 • Fiyatı :
  54.43TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  R03AK07
 • Etkin madde :
  formoterol + budesonid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

Prospektüs

FORMÜLÜ
Bir Foradil İnhaler kapsül 12 mikrogram (mcg) formoterol fumarat içerir.
Yardımcı madde: Laktoz.
Bir Miflonide 200 mcg İnhaler kapsül 200 mcg budesonid içerir.
Yardımcı madde: Laktoz
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Formoterol
Formoterol güçlü, seçici bir β2-adrenerjik uyarıcıdır. Geriye dönüşümlü solunum yolu
tıkanmaları olan hastalarda bronş genişletici bir etki gösterir. Etkisi çabuk (1-3 dakika
içinde) başlar ve inhalasyondan 12 saat sonrada hala belirgindir. Terapötik dozlarda
kardiyovasküler etkileri önemsizdir ve arasıra görülür.
Formoterol, pasif olarak duyarlı hale getirilen insan akciğerlerinden lökotrienlerin ve
histaminin salıverilmesini inhibe eder.
İnsanda inhale edilen alerjenlerin, egzersizin, soğuk hava, histamin veya metakolinin
neden olduğu bronkospazmı önlemede Foradil’in etkili olduğu gösterilmiştir.
Aerolizer inhaler ile günde iki defa 12 mcg ve günde iki defa 24 mcg dozlarda inhale
edilen formoterolün, stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda
hızlı etki ile bronkodilatasyon sağladığı, etkisinin en az 12 saat sürdüğü ve “Saint
George Solunum Yolları Anketi” sonucuna göre yaşam kalitesi açısından kişisel
faydayı beraberinde getirdiği gösterilmiştir.
Budesonid
Budesonid insanlarda belirgin topikal etki göstermekle birlikte önemli bir sistemik
etkisi olmayan bir kortikosteroiddir. Kortikosteroid tedavisinden fayda gören
hastalarda inhalasyon tozu olarak kullanıldığında, genellikle tedaviye başlandıktan
sonra 10 gün içerisinde astımı kontrol altına alabilmektedir. Budesonid düzenli
kullanıldığında astımlı akciğerlerdeki kronik inflamasyonu azaltmaktadır. Budesonid
ayrıca akciğer fonksiyonlarını arttırmakta ve astım semptomlarının ve bronşiyal
hiperaktivitenin azalmasını sağlamakta ve astım ataklarını önlemektedir.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim - Formoterol
İnhale edilen diğer ilaçlarda bildirildiği gibi, bir inhalatörden verilen formoterolün de
yaklaşık % 90’ının yutulması ve sonra gastrointestinal kanaldan emilmesi
muhtemeldir. Bu da oral formülasyonun farmakokinetik özelliklerinin inhalasyon tozu
için de büyük ölçüde geçerli olması demektir.
Formoterol fumaratın 300 mcg’a kadar oral dozları gastrointestinal kanaldan emilir.
Uygulanmasından 0.5-1 saat sonra değişikliğe uğramamış maddenin plazmada
doruk konsantrasyonlarına ulaşılır. 80 mcg’lık oral dozun % 65’i veya daha fazlası
emilir.
İncelenen oral doz aralığında, yani 20-300 mcg, formoterolün farmakokinetiğinin
lineer olduğu görülmüştür. Tekrarlanan uygulamalarla günde 40-160 mcg oral dozlar
ilacın önemli derecede birikimine yol açmaz.
Terapötik dozların inhalasyonunu takiben, formoterol bilinen analiz metodlarıyla
plazmada tespit edilemez. İdrarla atılma hızlarının analizi teneffüs edilen
formoterolün hızla emildiğini düşündürmektedir, 12-96 mcg’ın inhalasyonundan sonra
1-2 saat içerisinde itrah oranı maksimuma erişir. Terapötik dozdan daha yüksek
dozlarda (tek doz 120 mcg), inhalasyondan 5 dakika sonra plazmada doruk
konsantrasyon (266 pmol/L) gözlenir. Günde iki defa 12 veya 24 mcg formoterol
fumarat ile 12 hafta tedavi edilen KOAH hastalarında, inhalasyondan 10 dakika, 2
saat ve 6 saat sonra formoterolün plazma konsantrasyonları sırasıyla 11.5 ila 25.7
pmol/L ve 23.3 ila 50.3 pmol/L arasında bulunmuştur.
İnhaler kapsülün (12 - 24 mcg) ve iki farklı aerosol formülasyonunun (12 - 96 mcg)
uygulanmasından sonra formoterolün kümülatif üriner itrahı, dolaşımdaki formoterol
miktarının doz ile orantılı olarak arttığını göstermiştir.
Emilim - Budesonid
Akciğerlerde biriken budesonid miktarı hızlı bir şekilde ve tamamen emilmektedir.
Uygulamadan hemen sonra plazmada en yüksek konsantrasyona ulaşılmaktadır.
Orofarenkste biriken doz için gerekli düzeltme yapıldıktan sonra mutlak
biyoyararlanım %73 oranındadır. Ağız yolundan verilen budesonid için mutlak
biyoyararlanım ±%10 oranındadır.
Dağılım - Formoterol
Formoterolün % 61-64’ü (% 34’ü başlıca albümine) plazma proteinlerine bağlanır.
Terapötik dozlar ile erişilen konsantrasyon aralığında bağlanma yerlerinde doyma
olmaz.
Dağılım - Budesonid
Budesonidin dağılım hacmi ± 300 litredir. Yapılan hayvan deneylerinde dalak ve lenf
bezlerinde, timusda, adrenal kortekste, üreme organlarında ve bronşlarda yüksek
konsantrasyonlar gözlenmiştir. Budesonid farelerde plasenta bariyerini aşmaktadır.
Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Biyotransformasyon - Formoterol
Formoterol başlıca metabolizma ile elimine edilir; doğrudan glukuronidasyon
biyotransformasyonun ana yoludur. Glukuronidasyonun izlediği O-demetilasyon,
diğer bir biyotransformasyon yoludur.
Biyotransformasyon - Budesonid
Budesonid akciğerlerde metabolize olmaz. Emilimini takiben budesonid karaciğerde
yıkıma uğrar ve 6 β-hidroksibudesonid ve 16 α-hidroksiprednizolon dahil olmak üzere
bir dizi inaktif metabolit elde edilir. Klirensi hızlıdır: 84 L/saat ve plazmadaki
yarılanma ömrü kısadır: 2.8 saat.
Itrah - Formoterol
Formoterolün dolaşımdan eliminasyonunun polifazik olduğu görülmektedir; görünür
yarı ömrü, söz konusu edilen zaman aralığına bağlıdır. Oral verilişten 6, 8 veya 12
saat sonraya kadar plazma veya kan konsantrasyonları esas alınarak, eliminasyon
yarı ömrü 2-3 saat olarak tayin edilmiştir. İnhalasyondan sonra 3-16 saat arasında
üriner itrah oranlarından 5 saatlik bir yarı ömür hesaplanmıştır.
İlaç ve metabolitleri vücuttan tamamen atılırlar; bir oral dozun yaklaşık 2/3’si idrarda
ve 1/3’i feçeste görülür. İnhalasyondan sonra dozun ortalama % 6-9’u değişmeksizin
idrarla itrah edilir. Formoterolün renal klirensi 150 ml/dakikadır.
Itrah – Budesonid
İnhalasyonu takiben emilen dozun %32'si idrarda ve %15'i dışkıda tespit
edilebilmektedir.
ENDİKASYONLARI
Foradil bronşiyal astım gibi reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda
bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava
veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi.
Kronik bronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi. Foradil’ in KOAH
hastalarında yaşam kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir.
İnhalasyondan 12 saat sonra Foradil, hala önemli derecede bronkodilatör etki
gösterdiğinden, günde iki defa uygulama şeklindeki idame tedavisi, kronik durumlarla
ilişkili gündüz ve gece görülen bronkokonstriksiyonu çoğunlukla kontrol eder.
Miflonide bronşiyal astım tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet gösteren
hastalarda ve aktif seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
FORADİL
Antiinflamatuvar tedavi : Genellikle, bir β2 agonisti ile düzenli tedaviye ihtiyacı olan
hastalara, aynı zamanda düzenli ve yeterli dozlarda inhalasyon yolu ile bir
antiinflamatuvar (örneğin kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat)
veya oral kortikosteroidler de verilmelidir. Foradil reçete edildiğinde hastalar aldıkları
antiinflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidirler. Hastalara,
Foradil almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile,
antiinflamatuvar tedaviye değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir.
Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolu için Foradil dozlarını artırmak
gereği, hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve doktorun astım tedavisini yeniden
değerlendirmesi gerekir.
Eşlik eden şartlar : Foradil kullanan hastalarda aşağıdaki durumların varlığında,
özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetleme gereklidir:
İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece atriyoventriküler
blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon, idyopatik subvalvüler aortik stenoz,
hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT aralığında bilinen veya şüphe
edilen uzama (QTc > 0.44 saniye; bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).
β2 uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda Foradil tedavisi
başlatıldığında ek kan glikoz kontrolleri tavsiye edilir.
Hipokalemi : β2-agonist tedavisi sonucunda ciddi hipokalemi olabilir. Hipoksi ve
birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir
dikkat önerilir (bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler). Böyle durumlarda serum
potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.
Paradoksal bronkospazm : Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi paradoksal
bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır. Böyle bir durum görüldüğünde, Foradil
tedavisi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi B’dir.
Foradil’in gebelik ve emzirme döneminde emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Daha
güvenli bir alternatif olduğu takdirde gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır.
Diğer β2-adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de, uterus düz kası üzerine gevşetici
etkisi nedeniyle, doğuma engel olabilir.
Formoterolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Foradil kullanan anneler
emzirmemelidir.
MİFLONİDE
Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları
olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid bir
bronkodilatör olmadığı için akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status
asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken öncelikli tedavi
de değildir. İnhale edilen bir bronkodilatör ile birlikte kullanıldığında, kullanmadan
önce 10 dakika beklenmelidir.
Klinik belirti vermeyen akciğer tüberkülozlu veya solunum yollarında fungal ve viral
enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz gibi akciğer hastalıklarında fungal enfeksiyonlar
oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
Astımın akut nöbet durumunda Miflonide dozunda artışa veya kısa süreli oral
kortikosteroidlerle ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye
gereksinim duyulabilir.
Miflonide adrenokortikal fonksiyonu genellikle etkilemez. Fakat, tavsiye edilen günlük
dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler
görülebilir.
Steroid kullanmayan hastalarda önlemler
Terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı
mukus sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa
bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir.
Steroid kullanan hastalarda önlemler
Oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda
tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle
birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz
kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri
oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik
kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir.
Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında hastanın
adrenokortikal rezervinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için sistemik
kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli
olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli
olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid
desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların potansiyel tehlike teşkil eden
durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye
edilmektedir.
Sistemik kortikosteroidler yerine budesonide geçilmesi daha önce sistemik
kortikosteroidler tarafından baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjilerin
ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu alerjiler lokal antihistaminikler veya
kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidirler.
Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi B’dir.
Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında
glukokortikosteroid tedavisi kaçınılmazsa, oral glukokortikosteroidlerin eşit
güçteki anti-astım dozlarına kıyasla daha düşük sistemik etkileri olduğundan
inhale glukokortikosteroidler tercih edilmelidir. Budesonidin anne sütüne geçip
geçmediği bilinmemektedir.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri
Bu ilacın makine ve araç kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin veriler mevcut
olmamakla birlikte bu tür bir etkinin görülmesi beklenmemektedir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
FORADİL
Kas-iskelet sistemi : Bazen tremor; ender olarak kas krampları, kas ağrısı.
Kardiyovasküler sistem : Bazen palpitasyonlar; ender olarak taşikardi.
Merkezi sinir sistemi : Bazen baş ağrısı; ender olarak ajitasyon, baş dönmesi,
anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk.
Solunum sistemi : Ender olarak bronkospazmda şiddetlenme.
Lokal iritasyon : Ender olarak orofaringeal iritasyon.
Diğerleri : Çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,
egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları. Periferal ödem, tat alma bozukluğu,
bulantı.
MİFLONİDE
Boğazda hafif iritasyon. Orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir.
Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Bu durum
çoğunlukla Miflonide tedavisinin kesilmesine gerek kalmaksızın topikal antifungal
tedaviye yanıt vermektedir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Bu rahatsızlık geçicidir ve
tedavi kesildikten veya azaltıldıktan sonra ve/veya ses dinlendirildiğinde ortadan
kalkmaktadır.
Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir.
Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer
oluşursa budesonid tedavisi derhal bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir.
Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir.
Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER
Kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik
antidepresanlar gibi ilaçlar QT aralığının uzaması ve artmış ventriküler aritmi riski ile
ilişkili olabilirler.
Diğer sempatomimetik maddelerin birlikte verilmesi, Foradil’in istenmeyen etkilerini
güçlendirebilir.
Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan
hastalara Foradil dikkatle verilmelidir, çünkü β2-adrenerjik uyarıcıların kardiyovasküler
sistem üzerine etkileri güçlenebilir.
β2-agonistlerin
Ksantin türevleri, steroidler veya diüretikler ile birlikte tedavi
muhtemel hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi dijital ile tedavi edilen
hastalarda kardiyak aritmilere duyarlılığı artırabilir (bkz: Uyarılar/Önlemler).
β-adrenerjik blokerler Foradil’in etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu
yüzden Foradil, zorunlu olmadıkça, β-adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile
birlikte verilmemelidir.
Miflonide için ilaç etkileşimi ve diğer etkileşimler bilinmemektedir.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
FORADİL
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlerde ve 5
yaşındaki ve daha büyük çocuklarda aşağıdaki gibi kullanılır.
Erişkinler
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg).
Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı
Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg).
Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her
gün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğu
takdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum
hastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.
Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen
kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:
Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir.
Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mcg) gerekli olabilir.
5 yaşındaki ve daha büyük çocuklar
Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı
Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mcg).
Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her
gün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğu
takdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum
hastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.
Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen
kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:
Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir.
Foradil 5 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmez.
İlacın uygun kullanımından emin olmak için inhalerin kullanılması doktor veya eczacı
tarafından hastaya gösterilmelidir. Jelatin kapsülün parçalanabileceği ve
inhalasyondan sonra ağıza veya boğaza küçük jelatin parçacıklarının
ulaşabileceği hastaya anlatılmalıdır. Bu durumun meydana gelme olasılığı
kapsülü bir defadan fazla delmeyerek minimuma indirilmiştir. Kapsüller blister
ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
MİFLONİDE
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, astımın kontrol edilmesi
için gereken en düşük düzey elde edilecek şekilde doz kişiye göre ayarlanmalıdır.
Astımın kontrol edilebilmesi için budesonid düzenli olarak her gün alınmalıdır.
Muhtemel candida enfeksiyonu riskini azaltmak için her uygulamadan sonra ağzın su
ile iyice çalkalanması ve suyun tükürülmesi önerilmektedir. Miflonide sadece oral
inhalasyon içindir ve sadece AerolizerTM ile tatbik edilmelidir.
Erişkinler
Normal idame dozu günde iki defa 200-400 mikrogramdır.
Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroid tedavisinden budesonid
inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroid tedavi dozu azaltıldığında
günlük doz (2-4’e bölünerek) 400-1600 mikrograma kadar yükseltilebilir.
Bölünmüş dozlar halinde ve 400 mikrogramdan daha az doz kullanılması gereken
durumlarda bu ilaç kullanılmaz.
Çocuklar (6 yaşında ve daha büyük)
Normal idame dozu günde iki defa 100-200 mikrogramdır. Maksimum günlük doz
800 mikrogramdır. Miflonide erişkinlerin denetimi altında kullanılmalıdır. AerolizerTM'in
kullanımı, çocuğun inhaleri doğru bir şekilde kullanabilmesine bağlıdır. 6 yaşın
altındaki yaş grubunda klinik deneyim olmadığından, Miflonide 6 yaşın altındaki
çocuklarda önerilmemektedir.
Bölünmüş dozlar halinde ve 400 mikrogramdan daha az doz kullanılması gereken
durumlarda bu ilaç kullanılmaz.
İlacın akciğerlerdeki hedef bölgelere ulaşabilmesi için kullanım talimatına uygun
olarak AerolizerTM'in nasıl kullanılacağı hastalara öğretilmelidir.
DOZ AŞIMI
FORADİL
Belirtiler: Foradil’in aşırı dozuna bağlı olarak β2-adrenerjik uyarıcıların tipik etkilerinin
görülmesi beklenir: bulantı, kusma, baş ağrısı, tremor, uykusuzluk, palpitasyonlar,
taşikardi, ventriküler aritmiler, metabolik asidoz, hipokalemi, hiperglisemi.
Tedavi: Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Ciddi vakalar hastanede tedavi
edilmelidir.
Kardiyoselektif beta-blokerlerin kullanılması düşünülebilir, fakat β-adrenerjik bloker
kullanımı bronkospazma neden olabileceğinden çok dikkatli olmalıdır.
MİFLONİDE
Akut: Budesonidin akut toksisitesi düşük düzeydedir. Kısa bir süre içerisinde yüksek
miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben oluşan en büyük zararlı etki hipotalamik-
pitüiter-adrenal (HPA) fonksiyonlarının baskılanmasıdır. Bu durumda özel acil bir
tedaviye gerek yoktur. Astımı kontrol etmek için önerilen dozda Miflonide tedavisine
devam edilmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI
Foradil combi : Foradil 12 mcg 60 inhaler kapsül , Miflonide 200 mcg 60 inhaler
kapsül ve 1 aerolizer içerir.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ
Foradil® Combi 12 mcg – 400 mcg İnhaler Kapsül
RUHSAT SAHİBİ
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy - İstanbul
Novartis Pharma AG, Basel - İsviçre' den ithal edilmiştir.
ÜRETİM YERİ
Foradil
Novartis Pharma Stein AG, Stein – İsviçre’de üretilmiştir.
Miflonide
Novartis Pharma AG, Basel - İsviçre adına
Pharmachemie B.V. Haarlem- Hollanda’da üretilmiştir.
RUHSAT TARİHİ VE NO.: 17.05.2005 - 117/67
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri ( etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.