F ile başlayan ilaçlar » Pfizer » FLUCAN 150 MG 1 KAPSÜL

FLUCAN 150 MG 1 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532151407
 • Fiyatı :
  9,03TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

FLUCAN® KAPSÜL 150 MG
FORMÜLÜ
Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve
titanyum dioksit bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Flukonazol, yeni triazol sınıfı antifungal ajanların bir üyesi olup, fungal sterol sentezinin
güçlü ve spesifik bir inhibitörüdür.
Flukonazolün oral veya intravenöz uygulamayı takiben farmakokinetik özellikleri birbirine
benzer. Flukonazol, oral uygulamayı müteakip iyi absorbe olur ve plazma seviyeleri (ve
sistemik bioyararlılık) intravenöz uygulamayı takiben erişilen seviyelerin %90'ından
yüksektir. Oral absorbsiyon beraberce gıda alınması ile etkilenmez. Açlık halinde doruk
plazma seviyeleri, dozu müteakip 0.5-1.5 saat sonra oluşur ve plazma eliminasyon yarı
ömrü yaklaşık 30 saattir. Plazma konsantrasyonları doza orantılıdır. Günde bir defalık
dozların tekrarlanan uygulamasıyla % 90 kararlı durum (steady state) seviyelerine 4-5'ci
günlerde erişilir. İlk gün, mutad günlük dozun iki misli olarak verilen yükleme dozu, ikinci
günde plazma düzeylerinin yaklaşık % 90 kararlı durum seviyelerine erişmesini sağlar.
Görünür dağılım hacmi toplam vücud sıvısına çok yaklaşır. Plazma proteinine bağlanma
düşüktür (%11 - 12).
Flukonazol, incelenen bütün vücud sıvılarına iyi bir penetrasyon gösterir. Tükürük ve
balgamdaki flukonazol seviyeleri, plazma seviyeleri ile benzerlik gösterir. Fungal menenjitli
hastalarda BOS (beyin omurilik sıvısı)'daki flukonazol seviyeleri, buna tekabül eden
plazma seviyelerinin takriben % 80'idir.
Belli başlı atılım yolu böbrek olup, uygulanan dozun takriben % 80'i idrarda değişmemiş
ilaç halinde bulunur. Flukonazol klirensi, kreatinin klirensi ile orantılıdır. Dolaşan
metabolitlere ait bir delil tespit edilmemiştir.
Uzun plazma eliminasyon yarı ömrü, tek bir dozla vajinal kandidiyazis tedavisinin ve
endike olduğu diğer bütün fungal enfeksiyonların günde tek doz ve haftada tek dozlarla
tedavilerinin esasını teşkil eder.
Flukonazol, fungal sitokrom p-450'ye bağımlı enzimler için çok spesifiktir. Günde 50 mg
olarak 28 güne kadar kullanılan flukonazolün erkeklerde plazma testesteron
konsantrasyonlarını veya çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda steroid konsantrasyonlarını
etkilemediği gösterilmiştir. Günde 200-400 mg flukonazolün, sağlıklı erkek gönüllülerde
endojen steroid seviyelerinde veya ACTH ile uyarılmış cevapta, klinik anlamlı etkisi yoktur.
ENDİKASYONLARI
Akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyaziste ve tekrarlayan vajinal kandidiyazis’in (yılda 3
kez ya da daha fazla) azaltılmasında proflaktik olarak endikedir.
Kültür ve diğer laboratuar çalışmalarının sonuçları beklenmeden tedavi başlatılabilir, ancak
bu sonuçlar belli olduğunda, anti-infektif tedavi gerektiği şekilde düzenlenmelidir.
KONTRENDİKASYONLARI
Flukonazol, bu ilaca veya buna benzer azol bileşiklerine hassas olduğu bilinen hastalarda
kullanılmamalıdır. Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400mg veya daha
yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan
terfenadin kontrendikedir. (Bkz. İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler)
UYARILAR/ÖNLEMLER
Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi
hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazole bağlı hepatoksisite durumlarında;
hastanın yaşı ya da cinsiyetiyle, tedavinin süresiyle ve toplam günlük dozla açık bir ilişki
gözlenmemiştir. Flukonazol hepatotoksisitesi, genellikle tedavinin kesilmesiyle reversibl
olmuştur. Flukonazol tedavisi boyunca anormal karaciğer fonksiyon testleri saptanan
hastalar, daha ciddi hepatik hasar gelişme riskine karşın takip edilmelidir. Flukonazole
bağlı olabilecek karaciğer hastalığı ile uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse
flukonazol kesilmelidir.
Flukonazol ile tedavi sırasında hastalarda nadiren toksik epidermal nekroliz ve Stevens-
Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişmiştir. AIDS’li hastalarda pek
çok ilaca karşı şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir. Yüzeysel fungal
enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazole bağlı olabileceği düşünülen bir deri
döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. İnvaziv/sistemik fungal enfeksiyonu olan
hastalarda deri döküntüsü oluşursa, bunlar yakından takip edilmeli ve büllöz lezyonlar veya
eritema multiforme gelişecek olursa flukonazol kesilmelidir.
Günde 400mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar dikkatlice
izlenmelidir. (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler)
Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak
olaylar rapor edilmiştir. Sisaprid ile beraber flukonazol uygulanan hastalar dikkatlice
izlenmelidir. (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler)
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anaflaksi bildirilmiştir.
Hamilelikte Kullanım
Hamilelerde yapılmış yeterli miktarda kontrollü çalışma mevcut değildir. Koksidioidomikozis
tedavisi sebebiyle 3 ay süresince veya daha uzun süre yüksek dozda (400-800mg/gün)
flukonazol kullanan annelerin çocuklarında multipl kongenital anormallikler rapor edilmiştir. Bu
etkiler ile flukonazol arasındaki ilişki belirsizdir. Şiddetli veya potansiyel olarak hayatı tehdit
edici, ve beklenen faydanın fötüse muhtemel riskden daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar
dışında hamilelikte kullanımdan kaçınmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım
Flukonazol anne sütünde, plazmaya benzer konsantrasyonlarda bulunur. Dolayısıyla emziren
annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Yaşlılarda kullanım
Renal bozukluk belirtilerinin olmadığı hallerde, normal doz tavsiyesi benimsenmelidir. Renal
bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi < 50 ml/dak) dozaj aşağıda tarif edildiği gibi
ayarlanmalıdır.
Renal bozukluğu olan hastalar
Flukonazol, çok büyük oranda idrarla değişmemiş ilaç şeklinde atılır. Tek bir doz gerektiren
tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir.
Vasıta sürme/makina kullanma
Mevcut deneyimlere göre, flukonazol kullanımının hastanın vasıta sürme veya makina
kullanma kabiliyetini bozması olası görülmemektedir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Flukonazol, genellikle iyi tolere edilir. Flukonazol ile en sık görülen yan etkiler
gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlar arasında bulantı, karın ağrısı, diyare ve gaz
vardır. Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsüdür.
Flukonazole bağlı başağrısı görülmüştür. Döküntülü deri hastalıkları (Bakınız:
Uyarılar/Önlemler bölümü), nöbetler, nötropeni ve agranülositozu içeren lökopeni,
trombositopeni ve saç dökülmesi, sebepsel ilişkisi kesin olmayan durumlarda ortaya
çıkmıştır.
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anaflaksi rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Flukonazol vajinal kandidiyazis tedavisinde tek doz olarak önerilmektedir. Mamafih, uzun
süreli kullanım sırasında saptanan etkileşmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Antikoagulanlar : Bir etkileşim çalışmasında flukonazol, varfarin kullanılan sağlıklı erkeklerde
protrombin zamanını uzatmıştır. Her ne kadar değişmenin derecesi az olmuşsa da (%12),
kumarin tipi antikoagülan alan kimselerde protrombin zamanının dikkatle takip edilmesi tavsiye
edilmektedir.
Sulfonilüreler : Flukonazolun sağlıklı gönüllülerde, beraberce kullanılan sülfonilürelerin
(klorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid) serum yarı ömürlerini uzattığı gösterilmiştir.
Flukonazol ve oral sülfonilüreler diabetik hastalarda beraberce kullanılabilir, fakat bir
hipoglisemik epizod ihtimali daima akılda tutulmalıdır.
Hidroklorotiazid : Kinetik bir etkileşim çalışmasında, flukonazol alan sağlıklı gönüllülerde
beraberce tekrarlayan dozlarda hidroklorotiazid verilmesi, flukonazol plazma seviyelerini %40
civarında artırmıştır. Bu sınırlardaki bir etki, birlikte diüretik kullanan hastalarda flukonazol doz
rejiminde bir değişiklik gerektirmez ise de, uygulayıcı hekim tarafından akılda
bulundurulmalıdır.
Fenitoin : Flukonazol ve fenitoinin birlikte kullanılması fenitoin seviyelerini klinik olarak anlamlı
derecede yükseltir. Eğer bu iki ilacın birlikte kullanımı gerekiyorsa, fenitoin düzeyleri takip
edilmeli ve terapötik seviyeleri idame ettirecek şekilde fenitoin dozu ayarlanmalıdır.
Oral Kontraseptifler : Tekrarlayan dozlarla verilen flukonazol kullanılarak kombine oral
kontraseptiflerle iki kinetik çalışma gerçekleştirilmiştir. Günde 200 mg flukonazol ile etinil
östradiol ve levonorgestrel eğri altı alanı (AUC) sırayla %40 ve %24 artarken 50 mg Flukonazol
çalışmasında her iki hormon seviyesiyle ilgili etkiler olmamıştır. Bu dozlarda, tekrarlayan dozlar
halinde flukonazol kullanımı, kombine oral kontraseptiflerin etkinliği üzerine bir etkisi olma
ihtimali yoktur.
Rifampisin : Flukonazol ile birlikte tatbik edilen rifampisin, flukonazolun eğri altı alanında (AUC)
%25 ve yarı-ömründe %20 azalmaya yol açmıştır. Birlikte rifampisin verilen hastalarda
flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.
Siklosporin : Böbrek nakli hastalarıyla yapılan kinetik çalışmada, 200 mg/gün flukonazolun
siklosporin seviyelerini yavaşca artırdığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, bir diğer tekrarlayan
doz çalışmasında kemik iliği nakledilmiş hastalarda 100 mg/gün flukonazol siklosporin
seviyelerini etkilememiştir. Flukonazol kullanan hastalarda, siklosporin plazma seviyelerinin
kontrolu tavsiye edilmektedir.
Teofilin : Plasebo kontrollü etkileşim çalışmasında, 14 gün 200 mg Flukonazol kullanımı
teofilinin ortalama plazma klirensi hızında, %18 azalma meydana getirmiştir. Yüksek doz
teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımı
sırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiği
gibi değiştirilmelidir.
Terfenadin: Terfenadin ile birlikte azol grubu antifungal ilaçları alan hastalarda QTc
aralığının uzamasına sekonder olarak ciddi kardiak disritmilerin ortaya çıkması nedeniyle
etkileşme çalışmaları yapılmıştır. QTc aralığının uzadığını göstermek için günlük 200
mg’lık flukonazol dozuyla yapılan bir çalışma başarılı olmamıştır. Günde 400mg ve 800mg
flukonazol ile yapılan bir başka çalışmada, günlük 400mg veya daha fazla dozlarda
flukonazol alımı beraber uygulanan terfenadinin plazma seviyelerini önemli ölçüde
yükseltmiştir.Terfenadin ile beraber 400mg veya daha fazla dozlarda flukonazol kullanımı
kontrendikedir. (Bkz. Kontrendikasyonlar)
Günde 400mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar dikkatlice
izlenmelidir.
Sisaprid: Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de
içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir.
Rifabutin: Flukonazol ve rifabutinin beraber uygulanıldığında, rifabutinin serum
konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu rapor edilmiştir. Flukonazol
ve rifabutinin beraber uygulandığı hastalarda uveit rapor edilmiştir. Flukonazol ve rifabutini
beraber kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir.
Takrolimus: Flukonazol ve takrolimus beraber uygulanıldığında, takrolimusun serum
konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu rapor edilmiştir
Flukonazol ve takrolimusun beraber uygulandığı hastalarda nefrotoksisite rapor edilmiştir.
Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir.
Zidovudin : Yapılan iki kinetik çalışma,büyük ihtimalle zidovudinin major metabolitlerine
dönüşümünün azalmasından dolayı artmış zidovudin seviyesi ile sonuçlanmıştır. Bir
çalışmayla ; AIDS’li ya da ARC’li (AIDS öncesi dönemdeki) hastalarda, 15 gün boyunca
günde 200 mg flukonazol alınmasından önceki ve sonraki zidovudin seviyeleri
saptanmıştır. Zidovudin eğri altı alanı(EAA) değerlerinde % 20’lik anlamlı bir artış
olmuştur. Randomize, 2 dönemli, 2 tedavili, çapraz ikinci çalışmada HIV ile enfekte olmuş
hastalardaki zidovudin seviyesine bakılmıştır. İki durumda 21 gün ara ile, hastalar 7 gün
boyunca, ya günde 400 mg flukonazol ile birlikte ya da flukonazol almaksızın her 8 saatte
bir 200 mg zidovudin almışlardır. Flukonazol ile birlikte kullanım boyunca zidovudin eğri
altı alanı(EAA) değerleri anlamlı olarak artmıştır (% 74). Bu kombinasyonu alan hastalar
zidovudin’e bağlı advers reaksiyonların oluşma riskine karşı takip edilmelidir.
Astemizol, sisaprid, rifabutin, takrolimus veya sitokrom P-450 sistemi tarafından metabolize
edilen diğer ilaçları alan hastaların aynı zamanda flukonazol kullanması; bu ilaçların serum
seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Kesin bilginin olmayışı nedeniyle, flukonazol ve bu
ajanların birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalı ve hastalar dikkatle takip
edilmelidirler. (Bkz. Uyarılar Önlemler)
Etkileşim çalışmaları, aynı zamanda verilen gıdaların simetidinin, antiasitlerin veya kemik iliği
naklini müteakip yapılan tüm vücud ışınlamasının, flukonazolun emilmesinde klinikçe anlamlı
bir azalmaya sebep olmadığını göstermiştir.
Hekimler, diğer ilaçlarla ilaç - ilaç etkileşim çalışmalarının yapılmadığından ancak bir etkileşim
olasılığının varlığından haberdar olmalıdırlar.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:Vajinal kandidiyazis
tedavisinde FLUCAN 150 mg'lık tek bir oral doz olarak uygulanmalıdır.
Rekürren vajinal kandidiyazis insidansını azaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lık bir doz
kullanılabilir.Tedavi süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır.
Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir.
AŞIRI DOZ
Aşırı doz durumlarında semptomatik tedavi (destekleyici önlemler ve gerektiğinde mide
lavajı ile birlikte) yeterli olabilir.
Flukonazol, büyük oranda idrarla atılır; zorlu volüm diürezi, muhtemelen eliminasyon hızını
artıracaktır. Üç saatlik bir hemodializ seansı plazma seviyelerini takriben % 50 azaltır.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Vajinal kandidiasis endikasyonu için FLUCAN kapsül 150 mg flukonazol içeren 1 kapsüllük
blister ambalajlarda sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Dermal endikasyonlar için FLUCAN kapsül 150 mg flukonazol içeren 2 kapsüllük blister
ambalajlarda bulunur.
-HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
-ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
-Reçete ile satılır.
Ruhsat No: 160/23 Ruhsat tarihi:20.04.1992
Ruhsat Sahibi: PFİZER İLAÇLARI Ltd.Şti.
tarafından PFIZER INC. şirketinin izniyle 80840
Ortaköy/İSTANBUL'da üretilmiştir.
(Uluslararası Ürün Dökümanı: 04.12.1997) (Prospektüs onay tarihi: 14.10.1998 )

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.