A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Z - Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimklopidogrel

ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 ANTİTROMBOTİKLER
B01A ANTİTROMBOTİKLER
B01AC Platelet agregasyon inhibitörleri
B01AC04 klopidogrelKISITLAMALAR

SUT 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri
4.2.15.A - Klopidogrel (kombinasyonları dahil);
(1) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda; kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalıkları veya acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın reçete edilebilir. Bu durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden biri tarafından raporsuz veya bu uzman hekimlerce düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.
(4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
4.2.15.B - Silostazol;
(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;
a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (doppler veya anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;
b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda;
reçete edilir.
4.2.15.C - Ivabradin;
(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF <%40) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir.
(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45’in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir;
a) Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya
b) Beta blokör kontrendikasyonu olan veya
c) Beta blokör tedavisine intoleransı olan.
4.2.15.Ç–Prasugrel;
(1) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu gelişen akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda; bu durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
(2) Stent trombozunun geliştiği tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanılır.
4.2.15.D–Dabigatran;
(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan); en az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran tedavisine geçilebilir.
(2) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran tedavisine geçilebilir.
(3) Dabigatran; yukarıdaki durumlarda bu durumun belirtildiği tedavisine geçişin gerekçesinin belirtildiği ve en az bir kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

Klopidogrel ATC; B01AC04

Platelet agregasyon inhibitörü, antitrombotik.
75mg/gün.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşın duyarlılık, karaciğer yetmezliği, kontrolsüz kanama riski, emzirme.

Etkileşim; antikoagulanlar, glikoprotein IIb/Illa inhibitörleri, NSA ilaçlar, trombolitikler, fenitoin, tolbutamid, tamoxksifen, torsemide, fluvastatine ve NSAID'ler gibi sitokrom P450 tarafından metabolize edlen ilaçlar.

Yan etkiler; kanama, dispepsi, karın ağrısı, konstipasyon, baş ağrısı, baş dönmesi, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

AS-CLODIP 75 MG 28 FILM TABLET - APOTEX 33,15 TL . küb-hkt
ATERVIX 75 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 25,75 TL . küb-hkt
ATERVIX 75 MG 90 FILM TABLET - BIOFARMA 103,12 TL . küb-hkt
BACLAN 75 MG 28 FILM TABLET - BAYER 24,60 TL . küb-hkt
CLOGAN 75 MG 28 FILM TABLET - DEVA 30,92 TL . küb-hkt
CLOGAN 75 MG 90 FILM TABLET - DEVA 155,76 TL . küb-hkt
CLOPEROL 75 MG 28 FILM TABLET - PHARMACTIVE 24,13 TL . küb-hkt
CLOPITRO 75 MG 28 FILM TABLET - GENERICA 26,49 TL .
CLOPRA 75 MG 28 TABLET - DROGSAN 24,39 TL .
DILOXOL 75 MG 28 FİLM TABLET - BILIM 30,92 TL .
DILOXOL 75 MG 90 FILM TABLET - BILIM 147,90 TL .
DIPOREL 75 MG 28 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 30,69 TL .
KARUM 75 MG 28 FİLM TABLET - SANOVEL 25,75 TL . küb-hkt
KARUM 75 MG 90 FİLM TABLET - SANOVEL 82,75 TL . küb-hkt
KLOPIS 75 MG 28 TABLET - ACTAVIS 30,92 TL . küb-hkt
KLOPIS 75 MG 90 FILM TABLET - ACTAVIS 124,73 TL . küb-hkt
OPIREL 75 MG 28 FİLM TABLET - ALI RAIF 25,75 TL . küb-hkt
OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET - ALI RAIF 100,13 TL . küb-hkt
PINGEL 75 MG 28 FİLM TABLET - ZENTIVA 25,75 TL .
PINGEL 75 MG 90 FILM TABLET - ZENTIVA 82,75 TL .
PLANOR 75 MG 28 FİLM TABLET - KOCAK FARMA 25,75 TL .
PLANOR 75 MG 90 FILM TABLET - KOCAK FARMA 82,74 TL .
PLAVEGA 75 MG 28 FILM KAPLI TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 30,69 TL . küb-hkt
PLAVIDOL 75 MG 28 FILM KAPLI TABLET - GRANDI ILAC 24,60 TL .
PLAVIX 75 MG 28 FİLM TABLET - SANOFI AVENTIS 30,92 TL . küb-hkt
PLAVIX 75 MG 90 FILM TABLET - SANOFI AVENTIS 106,98 TL . küb-hkt


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş