E ile başlayan ilaçlar » Dem Ilac » ESELAN 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

ESELAN 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

 • İlaç Firması :
  DEM ILAC
 • Barkod :
  8699769790035
 • Fiyatı :
  12,59TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A02BC01
 • Etkin madde :
  omeprazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A02 MİDE
  A02B PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
  A02BC Proton pompası inhibitörleri
  A02BC01 omeprazol

omeprazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Peptik ülser ve reflüde, Proton pompası inhibitörü.
Yetişkinde günde 1 defa.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; diazepam,varfarin, fenitoin, siklosporin, atazanavir, tacrolimus, disulfiram, ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları.

Yan etkiler; regürjitasyon, ÜSYE, konstipasyon, baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntü...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

ProspektüsFORMÜL

Preparata çözücüsü eklenip çözüldüğünde oluşan çözeltinin beher ml.sinde 40.0 mg omeprazol’e eşdeğer miktarda 42.6 mg omeprazol sodyum, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı) bulunur. Her çözücü ampulde; 4 g polietilen glikol 400, 6 mg sitrik asit monohidrat ve enjeksiyonluk su q.s. 10 mI bulunmaktadır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik Özellikler: Omeprazol, paryetal hücrelerdeki proton pompasının spesifik inhibitörü olup, mide asit sekresyonunu kendine özgü bir mekanizma ile azaltmaktadır. Etkisi kısa sürede başlar ve i.v. uygulama sonucunda 60-90 dakika içerisinde asit inhibisyonu en üst düzeyine ulaşır. Mide asit sekresyonunun denetim altına alınması için günde tek doz yeterli olmaktadır.
Omeprazol zayıf özellikte baz olup intraselüler kanaliküllerin asit ortamında yoğunlaşarak etkinleşir ve paryetal hücrelerde H, KATPaz enzimini (proton pompası) inhibe eder. Bu etki, mide asidi oluşumunun son safhasında görülür. Doza bağlı olduğu için, gerek bazal, gerekse uyarılmış asit sekresyonu, uyarı niteliğinden bağımsız olarak inhibe edilir.
Omeprazol, asetilkolin ve histamin reseptörleri üzerinde etkisiz olup, midedeki asit sekresyonu üzerindeki etkisi dışında klinik olarak hiçbir farmakodinamik etkisi yoktur.
Omeprazol, Helicobacter pylori üzerinde bakterisit etkiye sahiptir. Fakat, antibiyotik kullanmaksızın yapılan omeprazol tedavisinde, Helicobacter pylori’nin yokedilemediği bildirilmiştir. Helicobacter pylori tedavisi için, omeprazol ile birlikte öncelikle amoksisilin ve klaritromisin olmak üzere uygun antibiyotiklerle kullanımında, doza bağlı sineıjik etki vardır. Peptik ülserli hastaların hemen hemen tümünde, Helicobacter pylori’nin yokedilmesi uzun süreli rahatlama sağlamaktadır.

Farmakokinetik Özellikler: Asit inhibisyonu I.V. uygulamasından 60-90 dakika içinde görülür. Omeprazol, plazma proteinlerine yaklaşık %95 oranında bağlanmaktadır.
Plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin terminal döneminde, ortalama yarı ömrü 40 dakika civarındadır. Tedavi boyunca yarılanma ömrü değişmez. Asit sekresyonunun inhibisyonu, herhangi bir andaki plazma konsantrasyonuna değil, plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alan (AUC) ile orantılıdır.
Omeprazol, özellikle karaciğerde olmak üzere tümüyle metabolize olmaktadır. Plazmada saptanan metabolitleri; sülfon, sülfit ve hidroksiomeprazol’dür. Bu metabolitlerin asit sekresyonu üzerinde anlamlı bir etkileri bulunmamaktadır. Metabolitlerin %8O’i idrarla, kalan bölümü ise dışkı ile atılır. İdrarda bulunan iki ana metaboliti, hidroksiomeprazol ve karboksilik asittir.
Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, omeprazol’ün sistemik biyoyararlanımı belirgin bir değişiklik göstermez. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alan artar, fakat omeprazol birikim eğilimi görülmez.

ENDİKASYONLAR

• Duodenum ülseri,
• Mide ülseri,
• Helikobakter puan ile ilişkili peptik ülser,
• Gastrik muhtevanın reflüsünden kaynaklanan özofajit (Gastroözofegal reflü hastalığı),
• Zollinger-Ellison sendromu,
• Genel anestezi sırasında mide muhtevası inhalasyonunun önlenmesinde (İnhalasyon profi la ksisi).

KONTRENDİKASYONLAR

Formülasyonda bulunan etken ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda Eselan’ın günlük dozu 20 mg’ı aşmamalıdır.
Uzun süreli ve yüksek dozda omeprazol ile tedavi gastrik tümörlere neden olabilir. Uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Omeprazol tedavisine karşı görülen semptomatik cevap gastrik maligniteyi maskeleyebilir.
Eselanla tedavide baş dönmesi oluştuğu taktirde hastanın bir süre için uzanması sağlanmalı, daha sonra yavaşça kaldırılmalıdır.
Böbrek yetmezliği olanlarda veya yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Çocuklarda güvenilirlik ve etkisi araştırılmamıştır.

GGebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: C.:
Gebelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Eselan’la tedavi sırasında gebelik konusunda doktor bilgilendirilmelidir.
Laktasyon süresince Eselan kullanılmamalıdır.
Araba sürme ve makina kullanma yeteneği üzerinde etkileri
Eselanla tedavide baş dönmesi oluşabileceğinden hasta, araba ve potansiyel olarak tehlikeli
makina kullanmamalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER


Eselan iyi tolere edilir. Aşağıda belirtilen yan etkiler, Eselan tedavisi ile yan etkiler arasında ilişki olduğu kanıtlanmaksızın rapor edilmiştir.
Oluşma sıklığı %l’in üzerinde olan yan etkiler
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Başağrısı, baş dönmesi.
Gastrointestinal sistem: İshal, kabızlık, abdominal ağrı, bulantı, kusma.
Solunum sistemi: Üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük.
Deri: Ürtiker.
Diğer: Asteni, sırt ağrısı.
Oluşma sıklığı %l’in altında olan yan etkiler

Genel: Alerjik reaksiyonlar (nadiren anaflaksi), ateş, ağrı, aşırı yorgunluk, keyifsizlik, karın şişkinliği, tat duyusunda bozukluk, bulanık görme, bronkospazm.
Deri: Püririt, eritema multiforme, alopesi, ürtiker.
Kardiyovasküler sistem: Göğüs ağrısı veya anjina, taşikardi, bradikardi, çarpıntı, kan basıncında yükselme, periferik ödem.
Gastrointestinal sistem: Gastrointestinal kandidiyaz, stomatit, ağız kuruluğu, atrofik gastrit pankreatit.
Karaciğer: Bilirubin yükselişiyle birlikte veya yükseliş olmaksızın, karaciğer enzimlerinde yükselme, sarılık, karaciğer yetmezliği.
Metabolik: Hiponatremi, hipoglisemi, ağırlık kaybı.
Kas-iskelet sistemi: Kaslarda güçsüzlük, kas ağrısı, eklem ağrısı.
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Depresyonu da içeren psişik bozukluklar, ajitasyon, saldırganlık, halüsinasyonlar, uykusuzluk, konfüzyon, sinirlilik, titreme, uyuşukluk, anksiyete, rüya anormallikleri, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi.
Ürojenital sistem: İnterstisyel nefrit, üriner sistem enfeksiyonu, proteinüri, mikroskobik piyüri, idrara çıkmada sıklık, testislerde ağrı, serum kreatinininde yükselme, proteinüri, hematüri, glikozüri, jinekomasti.
Kan: Trombositopeni, lökopeni, nötropeni, anemi, lökositoz, hemolitik anemi ve çok nadir olarak pansitopeni, agranülisitoz.
İzole vakalarda, özellikle yüksek doz i.v. omeprazol enjeksiyonu ile tedavi edilen hastalarda kalıcı görme bozuklukları rapor edilmiştir. Ancak omeprazol tedavisi ile ilişkisi sa pta nam am ı ştı r.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ


Eselan uygulamasına geçilmeden önce, hasta kullandığı ilaçlar konusunda doktora bilgi vermeli ve ilaçlarla arasında geçimsizlik olup olmadığı belirlenmelidir.
Eselan; diazepam, varfarin, fenitoin ve karaciğerde oksidasyon yoluyla metabolize olan ilaçların atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir, doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte, düzenli olarak fenitoin tedavisi gören hastalarda, günde 20 mg Eselan tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir.
Varfarin’in birlikte proton pompası inhibitörlerini (omeprazol dahil) kullanan hastaların INR ve protrombin zamanlarında artış olduğu rapor edilmiştir. INR ve protrombin zamanlarındaki artışlar, anormal kanamalara ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu nedenle proton pompası inhibitörleri ve varfarinle tedavi gören hastaların INR ve protrombin zamanlarındaki artışlar yakından izlenmelidir. Düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg Eselan pıhtılaşma zamanını etkilemez.
Anagrelid ve omeprazol birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir. Omeprazol, birlikte alındıklarında, klaritromisin, 16-hidroksi klaritromisin ya da takrolismusun plazma konsantrasyonları yükselir. Omeprazol ve atazanavirTin birilikte kullanılması halinde, atazanavir’in plazma düzeylerinde azalma olduğu bildirilmiştir.
Sitokrom P450 sistemi ile metabolize olan diğer ilaçlarla etkileşmesi mümkündür. Omeprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH’nın önemli olduğu bazı ilaçların (ketokonazol, itrakonazol, demir tuzları ve ampisilin esterleri gibi) absorbsiyonlarını azaltabilir ve ya da digoksinin kandaki konsantrasyonunu arttırabilir.
Yemeklerle ya da antasitlerle birlikte alınması durumunda etkileşim görülmemiştir.
Alkolle birlikte alınmamalıdır.
St. John’s Wort, omeprazol düzeylerini azaltabilir.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Eselan enjektabl, oral yoldan ilaç alamayan veya ameliyata girecek hastalarda kullanılır.
Eselan 40 mg dozda, yavaş i.v. enjeksiyon ile en az 2.5 dakikada veya i.v. enfüzyon yolu ile 20-30 dakikada uygulanır.
Intravenöz enjeksiyon kısa sürede midenin asit düzeyini düşürür ve 24 saat süreyle yaklaşık %90 düzeyinde azalmasını sağlar.
Eselanın i.v. çözeltisinin hazırlanması için sadece kendi eriticisi kullanılmalıdır. Preparat eriticisinde çözüldükten sonra, enjeksiyon yavaş olarak dakikada en fazla 4 mI hızda, 2.5 dakika içerisinde yapılır. Çözelti, hazırlanışından itibaren 4 saat içerisinde kullanılmalıdır.
Helikobakter pilori’nin etken olduğu peptik ülser hastalıklarında H.B.P. eradikasyonda oral tedavi tercih edilmelidir.
Zollinger Ellison sendromunda doz hastaya göre ayarlanmalıdır.
İnhalasyon profilaksisinde kullanımı: İntravenöz yolla uygulama seçildiği taktirde, ameliyattan bir saat önce 40 mg omeprazol i.v. yolla uygulanır. Ameliyatın 2 saatten daha fazla gecikmesi durumunda ek bir enjeksiyon yapılmalıdır.
Böbrek yetmezliğinde kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer yetmezliğinde kullanımı: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, omeprazolün biyoyararlanımı ve yarılanma ömrü plazmada arttığı için, günde 20 mg.lık doz genellikle yeterlidir.
Çocuklarda kullanımı: Omeprazolun çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.
Yaşlı hastalarda kullanımı: Yaşlı hastalar için doz şeması değişikliğine gerek yoktur.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki ortamda, ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihi geçen ürün kullanılmamalıdır.
Çözücüsünde çözüldükten sonra oda sıcaklığında 4 saat ve buzdolabında 12 saat saklanabilir.

DOZ AŞIMI

Yüksek dozda omeprazol alınması sonucunda hastalarda hiçbir önemli semptoma rastlanmamış olmakla birlikte, doz aşımı halinde doktorla temasa geçilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI
Beher ambalaj; 40 mg omeprazol’e eşdeğer miktarda 42.6 mg omeprazol sodyum içeren 1 adet flakon ve 10 mI çözücü içeren 1 adet ampul içerir.

RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ:
DEM MEDİKAL ve ECZA DEPOSU SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. No:56 34718 Kadıköy / İstanbul

İMAL YERİ:
Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals Schimatari Viotias 320 09 Atina/Yunanistan


RUHSAT TARİHİ : 28/12/2007
RUHSAT NUMARASI : 123/92

REÇETE İLE SATILIR

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.