D ile başlayan ilaçlar » Actavis Ilac » DOKSURA 2 MG 20 TABLET

DOKSURA 2 MG 20 TABLET

 • İlaç Firması :
  ACTAVIS ILAC
 • Barkod :
  8699517010750
 • Fiyatı :
  13,49TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C02CA04
 • Etkin madde :
  doksazosin mesilat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C02 ANTİHİPERTANSİFLER
  C02C PERİFERİK ETKİLİ ANTİADRENERJİKLER
  C02CA Alfa-adrenoreseptör antagonistleri
  C02CA04 doksazosin mesilat

doksazosin mesilat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Alfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 alt tipinin selektif inhibitörü kinazolin bileşiğidir.
Hipertansif hastalarda 1-16mg/gün. Selim prostat hiperplazisinde 2-6mg/gün.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; hipotansiyon, ödem kırıklık/yorgunluk ve kalp hızı değişmeleri...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Doksazosin; benign prostat hiperplazisi endikasyonunda UH-P;
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ

Doksura 2 mg Tablet; her bir tablette, 2 mg doksazosine eşdeğer doksazosin mesilat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Doksazosin mesilat, alfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 alttipinin selektif inhibitörü olan bir kinazolin bileşiğidir.
Etki Mekanizması
Doksazosin mesilat'ın etki mekanizması, alfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 (post-jonksiyonel) attipinin selektif blokajıdır. Normal deneklerde yapılan insan çalışmaları, fenilefrinin (bir alfa-1 agonisti) pressör etkilerinin ve norepinefrinin sistolik pressör etkisinin doksazosin tarafından yarışmalı olarak antagonize edildiğini göstermiştir. Prazosin ve doksazosinin, fenilefrini antagonize etmede benzer becerileri vardır.
Doksazosin mesilat'ın antihipertansif etkisi, sistemik damar direncindeki bir azalmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Antihipertansif aktiviteden, öncelikle ana bileşik olan doksazosin sorumludur. Doksazosinin bilinen aktif ve inaktif metabolitlerinin (2-piperazinil, 6'-7'-hidroksi ve 6- ve 7-O-dezmetil bileşikleri) ana bileşiğe göre düşük plazma konsantrasyonlarında olması, insanlarda antihipertansif etkiye en güçlü bileşiğin (6'-hidroksi) katkısının bile muhtemelen az olduğuna işaret etmektedir.
Doksazosin mesilat'ın prostat ve mesane boynundaki alfa reseptörleri bloke etmesiyle prostat tonusunda bir düşme sağlanır. Bunun sonucunda mesane çıkışında idrar akımının karşısındaki direnç azalır ve selim prostat hiperplazisindeki üriner semptomlar hafifler.
Farmakokinetik özellikleri:
Doksazosin mesilatın terapötik dozlarının oral uygulanmasında sonra zirve plazma konsantrasyonlarına yaklaşık olarak 2-3 saatte ulaşılır Doksazosin'in karaciğerde ilk-geçiş metabolizmasına uğraması nedeniyle biyoyararlanımı yaklaşık olarak %65'tir. Gıdaların doksazosin'in biyoyararlanımı üzerindeki etkileri belirlenmemiştir. Doksazosin mesilat karaciğerde, temelde kinazolin çekirdeğinin O-demetilasyonuyla ya da benzodioksan grubunun hidroksilasyonuyla yaygın olarak metabolize olur.
Doksazosinin oral ve intravenöz yoldan uygulandığı bir farmakokinetik çalışmasında, uygulanan dozun yaklaşık %63'ünün feçesle ve %9'unun idrarla elimine olduğu saptandı. Değişmemiş ilaç olarak elimine edilen miktar feçeste dozun yaklaşık %9'u ve idrarda ise yalnızca eser miktarıydı. Terapötik dozlarla elde edilen plazma konsantrasyonlarında, dolaşımdaki ilacın yaklaşık olarak %98'i plazma proteinlerine bağlıdır.
Doksazosinin plazmadan eliminasyonu bifaziktir ve terminal eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 22 saattir. Günde tek doz 2-16 mg dozunda doksazosin verilen hipertansif hastalardaki kararlı-durum çalışmaları lineer bir kinetik ve dozla orantılılık göstermiştir. Plazma doksazosin konsantrasyonlarının ikinci bir zirve yapması, doksazosin'in enterohepatik resirkülasyonu olduğunu düşündürmektedir.
Doksazosinin birçok aktif metaboliti tanımlanmış olmakla birlikte, bu metabolitlerin farmakokinetiği karakterize edilmemiştir. Yaşlı hastalardaki ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetik çalışmaları, normal böbrek fonksiyonları olan daha genç hastalardakinden anlamlı farklılıklar göstermemiştir. Buna karşın, karaciğer bozukluğu olan hastalarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur ve hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçların (örn. simetidin) etkileriyle ilgili sınırlı veri mevcuttur. Karaciğer fonksiyon değişmeleri olan hastalarda doksazosin kullanılmasına karar verilirse çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu ilacın ıtrahı neredeyse tümüyle karaciğer üzerindendir.
Farmakodinamik özellikleri:
Doksazosin mesilat uygulaması sistemik damar direncinde bir azalmayla sonuçlanır. Hipertansiyonlu hastalarda kalp debisinde çok az değişme olur. Kan basıncındaki maksimum azalma genellikle dozlamadan sonraki 2. ve 6. saatler arasında olur ve beraberinde, ayakta ölçülen kalp hızında küçük bir artış bulunur. Diğer alfa1 - adrenerjik bloker ajanlar gibi doksazosin de ayakta ölçülen kan basıncı ve kalp hızı üzerinde (oturur veya yatar pozisyonda ölçülene göre) daha büyük bir etki gösterir.
65 yaşın üstündekilerle daha gençler arasında kan basıncı yanıtı açısından herhangi bir belirgin fark yoktur.
Predominant olarak kan kolesterol değerleri normal seyreden hastalarda doksazosin, total serum kolesterolünde (%2-3), LDL kolesterolde (%4) küçük azalmalar ve HDL/total kolesterol oranında benzer şekilde küçük bir artış (%4) ortaya çıkarmaktadır. Bu bulguların klinik anlamı kesinleşmiş değildir.
Selim prostat hiperplazisi bulunan hastalarda doksazosin mesilat, özellikle obstrüktif semptomlarda (zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, mesanenin tam boşalmaması, damlama) belirgin olan bir düzelmeye yol açar.

ENDİKASYONLARI

Doksura, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Tek başına veya diüretikler ya da beta-bloker ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir. Doksura'nın ACE inhibitörleri veya kalsiyum kanal blokerleri ile kombine kullanımı ile ilgili sınırlı deneyim mevcuttur. Doksuraayrıca, selim prostat hiperplazisiyle birlikte olan üriner semptomların tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Doksura, kinazolinlere veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Senkop ve "ilk-doz" etkisi: Diğer alfa-adrenerjik bloker ajanlar gibi doksazosin de, senkop ve diğer postüral semptomlarla (örneğin baş dönmesi) birlikte belirgin hipotansiyona (özellikle ayakta) neden olabilir. Belirgin ortostatik etkiler en sık ilk-dozla olmakla birlikte, doz artırımı yapıldığında veya tedaviye birkaç günden fazla ara verildikten sonra yeniden başlandığında da ortaya çıkabilir.
Aşırı hipotansiyon ve senkop ihtimalini azaltmak için tedavinin 1 mg dozuyla başlatılması mutlak gereklidir. Dozaj daha sonra, her iki haftada bir yapılan artırımlarla kademeli olarak ayarlanır. İlave antihipertansif ajanlar tedaviye dikkatle eklenmelidir. Doksazosin dozunun arttırıldığı hastalar, senkop olduğu takdirde yaralanmaya yol açabilecek durumlar konusunda uyarılmalıdırlar.
Senkop ortaya çıkarsa hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli destek tedavisi yapılmalıdır.
Doksazosin tedavisinin en şiddetli ortostatik etkisi senkop olmakla birlikte, özellikle tedavi başlangıcında veya doz artırımları sırasında, baş dönmesi, sersemlik hissi veya vertigo gibi başka kan basıncı düşmesi semptomları da ortaya çıkabilir. Tedaviye günde 1 mg dozuyla başlandığında ve doz iki haftalık aralarla günde 2 mg, 4 mg ve 8 mg dozlarına yükseltildiğinde ortostatik etkiler en aza inmektedir.
Ortostatik hipotansiyonun tehlikeli olabileceği meslekteki hastalara doksazosin verilirken, özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotansiyon ortaya çıkarsa hasta sırtüstü yatırılmalıdır. Eğer bu önlem yetersiz kalırsa, intravenöz sıvılarla volüm artırımı veya vazopressör ajanların uygulanması denenebilir. Geçici bir hipotansif yanıtın ortaya çıkması doksazosin'in sonraki dozları için bir kontrendikasyon değildir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulguları bulunan hastalara veya hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçları almakta olan hastalara Doksura uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu durumların bulunduğu hastalarda Doksura kullanımı ile ilgili kontrollü klinik deneyim mevcut değildir.
Lökopeni/nötropeni: Doksazosin almakta olan hastalardan elde edilen hematolojik verilerin analizi, lökosit ve nötrofil sayısında azalma olduğunu göstermektedir.Bu fenomen diğer alfa-bloker ilaçlarla da görülmektedir. Hastaların takip edilebildiği durumlarda lökosit ve nötrofil sayıları doksazosin tedavisinin
kesilmesinden sonra normale dönmüş; hiçbir hasta lökosit veya nötrofil sayısının düşüklüğü nedeniyle semptomatik olmamıştır.
Hastalar için bilgi: Hastalar, özellikle tedavi başlangıcında senkop ve ortostatik semptom ihtimaline karşı uyarılmalıdırlar ve ilk dozdan sonraki 24 saatte, doz artırımlarında ve tedaviye ara verilip yenide başlandığında araba kullanmaktan veya herhangi bir tehlikeli iş yapmaktan kaçınmaya ikna edilmelidirler. Doksazosin tedavisinin başlangıcı sırasında senkop olması durumunda bir yaralanma meydana gelmemesi için hastalara dikkatli olmaları hatırlatılmalıdır. Yine hastalara, düşük tansiyon belirtileri ortaya çıkarsa (her ne kadar bu semptomlar her zaman ortostatik olmayabilirse de) oturmalar veya uzanmaları gerektiği belirtilmeli ve oturur ya da yatar konumdan ayağa kalkarken dikkatle olmaları hatırlatılmalıdır. Baş dönmesi, sersemlik hissi ve palpitasyonlar sorun yaratıyorsa, doz ayarlaması yapmayı düşünmesi için bunlar hekime bildirilmelidir. Doksazosin ile uyku basması veya somnolans olabileceği hastaya söylenmelidir. Bu durum, otomobil veya iş makinesi, kullanmak zorunda olan insanlarda özellikle dikkat gerektirir.
Hamilelerde Kullanımı: İnsanlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından, Doksura hamilelik döneminde ancak açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Süt Verme Döneminde Kullanımı: İnsan sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemekle birlikte, birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, süt veren kadınlara Doksura uygulanırken dikkatle olunmalıdır.
Çocuklarda Kullanımı: Çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Doksazosin mesilatla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda tedavinin kesilmesine yol açan başlıca yan etkiler postüral etkiler, ödem kırıklık/yorgunluk ve kalp hızı değişmeleriydi. Postüral etkiler ve ödem dozla ilişkili göründü.
Ayrıca baş dönmesi, vertigo, başağrısı, ağız kuruluğu, görme bozukluğu, somnolans, sinirlilik, seksüel disfonksiyon, diyare, poliüri, bulantı, göğüs ağrısı ve rinit görülmüştür.
Doksazosinin rutin biyokimyasal testlerle klinik olarak anlamlı herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir. Serum potasyum, serum glukoz, ürik asit, kan üre azotu kreatinin değerleri veya karaciğer fonksiyon testlerinde klinik olarak anlamlı herhangi bir advers etkisi kaydedilmemiştir. Doksazosin tedavisi sırasında lökosit sayısında azalma olduğu görülmüştür.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Plazmadaki doksazosinin büyük bölümü (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazması ile ilgili in vitro veriler, digoksin, varfarin, fenitoin veya indometasinin proteine bağlanması üzerinde doksazosinin herhangi bir etkisi olmadığına işaret etmektedir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan diğer ilaçların doksazosinin proteine bağlanması üzerinde etkileri konusunda veri yoktur. Doksazosin, tiazid grubu diüretikler, beta-bloker ajanlar ve nonsteroidal antienflamatuar ajanları kullanmakta olan hastalarda, hiçbir advers ilaç etkileşimi bulgusu olmaksızın uygulanmıştır.
Simetidin: Simetidin ile doksazosinin birlikte uygulanması sonucunda doksazosinin ortalama AUC ve ortalama Cmax değerleri ile ortalama yarı-ömründe artış olmaktadır. Ancak bu artışların klinik önemi bilinmemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doksura dozajı bireyselleştirilmelidir.
Hipertansif hastalarda Doksura'nın başlangıç dozu günde tek doz 1 mg'dır. Bu başlangıç dozunun amacı, Doksura tedavisinde görülebilen postüral hipotansiyonun ve ilk-doz senkopunun sıklığını minimize etmektir.
Postüral etkilerin ortaya çıkma ihtimali en fazla dozlamadan sonraki 2. ile 6. saatler arasında yüksektir. Bu nedenle ilk dozdan sonra ve doz artırımlarında yapılan kan basıncı ölçümleri dozlamadan sonraki bu zaman diliminde gerçekleştirilmelidir. Her hastanın ayaktaki kan basıncı yanıtına (dozlamadan sonraki 2-6. saatler arasında ve dozlamadan 24 saat sonra yapılan ölçümlere göre belirlenen) göre doz daha sonra 2 mg'a ve daha sonra, eğer gerekirse (kan basıncında istenen düşmeyi sağlamak amacıyla) 4 mg, 8 mg ve 16 mg'a yükseltilebilir. 4 mg'ın üzerine çıkılan doz artışları, aralarında senkop, postüral baş dönmesi/vertigo ve postüral hipotansiyonun bulunduğu aşırı postüral etki ihtimalini artırır.
Selim prostat hiperplazisinde Doksura, günde tek doz 2 mg ila 8 mg arasında dozlarda kullanılmakla birlikte, hastaların çoğu günde 4 mg uygulanmasına cevap vermektedir. Hipertansiyon tedavisinde olduğu gibi tedaviye günde tek doz 1 mg uygulanarak başlanmalı ve 1 veya 2 haftalık aralıklarla doz titre edilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

İnsanlarda doksazosin ile doz aşımı konusunda herhangi bir veri yoktur. Doksazosinin fareler ve sıçanlardaki oral LD50 değeri 1000 mg/kg'dan fazladır. Doz aşımının en muhtemel belirtisi hipotansiyondur ve bunun için mutad tedavi intravenöz yoldan sıvı infüzyonudur. Doksazosin proteine yüksek oranda bağlandığından dializ endike değildir.

İKAZLAR


Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ

Doksura 2 mg Tablet, her bir tablette 2 mg doksazosin'e eşdeğer doksazosin mesilat içeren 20 tabletlik blister ambalajlardadır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Preparatın ayrıca;
DOKSURA® 4 mg Tablet
isimli formu da mevcuttur.

Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi: 07.04.1997
Ruhsat No: 182/20
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: FAKO İlaçları A.Ş. Levent - İstanbul

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.