D ile başlayan ilaçlar » Biofarma » DOKSETIL 1 GR 1 FLAKON

DOKSETIL 1 GR 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578270629
 • Fiyatı :
  13.19TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DD01
 • Etkin madde :
  sefotaksim sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DD Üçüncü kuşak sefalosporinler
  J01DD01 sefotaksim sodyum
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 4g Parenteral

sefotaksim sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 6-12 saatte bir 1 gr.- 4 saatte bir 2 gr. Çocuk 50-180mg/kg/gün 4 veya 6 doza bölünerek

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; aminoglikozidlerle nefrotoksisite artar.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), enjeksiyon bölgesinde ağrı-inflamasyon, ishal, bulantı, kusma, kolit, aritmi, nötropeni, trombositopeni, eozinofili, hemolitik anemi, vajinitis, moniliazis, AST-ALT yükselmesi, BUN creatinin yükselmesi, interstisyel nefrit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

DOKSET L® 1.0 g. i.m/i.v.
Geniş Spektrumlu Antibiyotik
FORMÜLÜ : Bir flakonda ;
Sefotaksim..................1.0 g.
Bir flakonda 1.0 g. Sefotaksime eşdeğer 1.048 g Sefotaksim sodyum tuzu
kuru ve steril toz halinde bulunur.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Sefotaksim etki spektrumu son derece geniş III. kuşak sefalosporindir. Sefotaksim i.v. 0.5-2.0
g arasında verildiğinde ortalama serum zirve konsantrasyonları 40-214 mcg/ml arasında
değişir. .M. uygulamadan sonra bu seviyeler 10-26 mcg/ml arasındadır. .M. uygulama
sonrası serum zirve konsantrasyonlarına yaklaşık 30 dakika sonra ulaşır. Eliminasyon
yarılanma ömrü ise yaklaşık 1 saattir. Düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlarda Sefotaksim’in
ortalama yarılanma ömrü daha uzun, ortalama serum klirensi de daha düşüktür.
Sefotaksim parenteral uygulandıktan sonra serum ve dokularda minimal inhibisyon
konsantrasyonun (MIC) çok üzerinde konsantrasyonlara ulaşır. Patojenlerin çoğunda minimal
bakterisid konsantrasyonlar (MBK), minimal inhibisyon konsantrasyonlarının çok az
üzerindedir. Sefotaksim bakterisid etkisini bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek
gösterir. Serum proteinlere bağlanma oranı ise % 32-50 arasındadır. Sefotaksim’in 0.5 gr,
1 gr, 2 gr .V. uygulamasından sonra serum konsantrasyonlarında doza bağlı bir artış görülür.
Ancak eliminasyon yarılanma ömrü değişmez. Sefotaksim’in .V. uygulanan dozunun
yaklaşık % 20-36’sı değişmemiş olarak % 15-25’i ise başlıca metaboliti olan desasetil türevi
şeklinde böbreklerden atılır. Desasetil türevinin bakterisid aktiviteye katkısı vardır.
Sefotaksim ve etanol uygulanan gönüllülerde disülfiran benzeri reaksiyonlar bildirilmemiştir.
M KROB YOLOJ :
Enterococcus (Streptococcus faecalis) dışında bütün Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler
ile anaerob bakteriler Doksetil’in etki spektrumuna dahildir. Gram negatif patojenlere karşı
amikasin ve kanamisin gibi aminoglikozidlerden daha etkilidir. Doksetil’in etki spektrumuna
giren mikroorganizmalar şunlardır :
Gram pozitif aerob bakteriler :
Staphylococcus aureus (penisilinaz üretenler dahil), Staphylococus epidermidis,
Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik streptokoklar), Streptococcus agalactiae
(A grubu streptokoklar), Diplococcus pneumoniae.
Gram negatif aerob bakteriler :
Citrobacter türleri, Enterobacter türleri, E.coli, Haemophilus influenzae (Ampisiline dirençli
olanlar dahil) Klebsiella türleri (K. pneumoniae dahil), N. gonorrhoeae (Penisilinaz üretenler
dahil) N. meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus morgani, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris,
Serratia türleri, bazı Pseudomonas aeruginosa suşları.
Anaerob bakteriler :
Bacteroides türleri (Bazı B. fragilis ve Clostridium türleri dahil) Peptococcus türleri,
Peptostreptococcus türleri.
Sefotaksim gerek plazmidler gerekse kromozomlar tarafından oluşturulan beta-laktamaz’a
karşı dirençlidir. Sefotaksim sodyum ve aminoglikozidlerin, bazı Pseudomonas aeruginosa
suşlarına karşı sinerjik etkiye sahip oldukları gösterilmiştir.
END KASYONLARI :
Doksetil duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir :
Solunum sistemi enfeksiyonları : Akut ve kronik bronşit, pnömoni, plorezi, bronkopnömoni
vb.
Kulak burun boğaz enfeksiyonları : Otitis media, sinüzit, farenjit, larenjit, trakeobronşit vb.
Abdominal enfeksiyonlar : Peritonit, kolanjit, gastroenterit, kolesistit vb.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Abse, flegmon, yara enfeksiyonları vb.
Obstetrik ve jinekolojik enfeksiyonlar : Postpartum sepsis, vulvovaginit, salpingoovarit vb.
Üriner sistem enfeksiyonları : Piyelonefrit, sistit, üretrit, orşit, prostatit vb.
Sinir sistemi enfeksiyonları : Purulent menenjit vb.
Generalize enfeksiyonlar : Septisemi, Gram-negatif sepsis, anaerobik sepsis.
Kemik ve eklem enfeksiyonları : Osteomiyelit, purulent artrit vb.
Diğer : Gonore, endokardit, göz enfeksiyonları
Profilaktik : Enfeksiyon tehlikesinin yüksek olduğu durumlarda perioperatif profilaksi ile
vücut direnci zayıf hastalarda enfeksiyon profilaksisi.
KONTREND KASYONLARI :
Doksetil Sefalosporinlere karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
1- Sefalosporinlerle penisilin arasında çapraz allerji olabileceği göz önünde tutularak
Doksetil Penisiline allerjik şahıslarda dikkatli kullanılmalıdır.
2- Sefalosporinler’in ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı sırasında
psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında
diyare görülen hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı dikkate alınmalıdır.
3- Doksetil, gastrointestinal hastalık özellikle kolit hikayesi olan hastalarda önerilirken
dikkat edilmelidir.
4- Kuvvetli diüretikler ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmasının böbrek hasarına yol
açabileceği akılda tutulmalıdır.
5- Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda kreatinin klirensi 20 ml/dk’dan az ise doz
azaltılmalıdır.
6- Her ne kadar teratojenik bir etki gözlenmemişse de Sefotaksim gebelik sırasında, özellikle
gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, eğer kesin bir endikasyon var ise, beklenen yarara
karşı risk faktörleri göz önüne alınıp değerlendirildikten sonra ve doktor gözetiminde
dikkatle kullanılmalıdır.
7- Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli Sefotaksim kullanımında da duyarlı
olmayan mikroorganizmalar üreyebilir.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Sefotaksim genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanılan yan etkiler .V ve .M enjeksiyon
bölgesinde enflamasyon, ağrı, sertlik gibi lokal belirtilerdir.
Başlıca sistemik yan etkiler : Allerjik deri reaksiyonları (eritem, ekzantem deri döküntüleri
vb.) kolit, diyare, bulantı, kusmadır. Nadiren; Granülositopeni, geçici lökopeni, eozinofili,
nötropeni, moniliasis, vaginitis, başağrısı, geçici SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz
yükselmeleri, geçici BUN yükselmeleri bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Doksetil penisilin ve bikarbonat içeren solüsyonlara katılmamalıdır. Probenesid,
Sefotaksim’in renal ekskresyonunu azalttığından birlikte kullanıldığında Doksetil’in serum
konsantrasyonu seviyesini arttırır ve süresini uzatır. Doksetil nefrotoksisite potansiyeli
bulunan ilaçlar (örn. aminoglikozidler) ile birlikte kullanıldığında hastaların böbrek
fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Doksetil tedavisi sırasında direkt Coombs testinde
ve enzimatik olmayan metotlarla idrarda glikoz arandığı zaman yalancı pozitif sonuçlar
alınabilir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Doksetil 1.0 g. .M. veya .V. olarak uygulanır.
ntravenöz Uygulama : Flakondaki kuru toz en az 4 ml enjeksiyonluk su içerisinde
eritildikten sonra verilecek doza tekabül eden miktar vena içine veya enfüzyon setinin
tüpünden 3-5 dakika zarfında zerkedilir.
Enfüzyon : Yüksek dozların enfüzyon şeklinde verilmesi mümkündür. Sefotaksim % 0.9
sodyum klorür, % 5 veya % 10 dekstroz, % 5 dekstroz + % 0.9 sodyum klorür, % 5 dekstroz
+ % 0.2 sodyum klorür, laktatlı ringer (M/6) sodyum laktat solüsyonları içerisinde
uygulanabilir. Sefotaksim, sodyum bikarbonat solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.
ntramüsküler Uygulama : Flakondaki kuru toz 4 ml enjeksiyonluk su içerisinde eritildikten
sonra derin olarak gluteus kasına zerkedilir. Doksetil sulandırıldıktan sonra çalkalanmalı ve
renk ile partikül yönünden kontrol edildikten sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. Çözeltinin
rengi, konsantrasyona, kullanılan çözücüye, depolama zaman ve koşullarına göre açık sarı ile
amber rengi arasında değişir.
Dozaj ve uygulama şekli, enfeksiyonun ağırlığına, mikroorganizmanın duyarlılığına ve
hastanın durumuna ve kilosuna göre ayarlanır. Hekim tarafından başka türlü tavsiye
edilmemişse aşağıdaki dozlar tavsiye edilir.
Yetişkinlerde : Duyarlı bakterilerin neden olduğu nonkomplike enfeksiyonlarda : 12 saat
ara ile 1 g ( .V. veya .M.)
Orta şiddetli ve ağır enfeksiyonlar : 8 saatte bir 1-2 g ( .V.)
Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda : 4 saatte bir 1-2 g ( .V.)
Gonore tedavisinde : .M. olarak 1 g bir defada uygulanır.
Perioperatif profilaksi : Ameliyata başlamadan önce 1 g tek doz .V. uygulama önerilir.
Enfeksiyon tehlikesine göre aynı doz 12 saatlik aralıklarla tekrarlanır.
Elektif ameliyatlarda profilaktik kullanımın etkili olabilmesi uygulama zamanına bağlıdır.
Etkin doku konsantrasyonuna ulaşabilmek için Doksetil ameliyattan 30-90 dakika önce
verilmelidir.
Sezaryen ameliyatlarında : lk doz 1 g .V. (göbek kordonu klampe edildikten hemen
sonra), ikinci ve üçüncü 1 g’lık dozlar .V. olarak ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra uygulanır.
Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda : Kreatinin klirensi 20 ml/dk’dan düşük olan
hastalarda doz normal dozun yarısına düşürülür.
Çocuklarda :
0-1 hafta arası : 12 saatte bir 50 mg/kg .V.
1-4 hafta arası : 8 saatte bir 50 mg/kg .V.
1 ay 12 yaş arası : 50 kg’ın altında olanlar; günde 50-180 mg/kg, 4-6 eşit dozda
.M. veya .V.
50 kg’ın üzerinde olanlarda; erişkin dozu uygulanır.
SAKLAMA ŞEKL :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kuru toz 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Doksetil sulandırıldıktan sonra ise 25°C ve altında 24 saat, soğukta (5°C’nin altında) 10 gün
süreyle etkinliğini korur. Çözeltideki hafif sarımtırak bir renk antibiyotiğin aktivitesini
etkilemez.
T CAR TAKD M ŞEKL ve AMBALAJ MUHTEVASI :
1.0 g Sefotaksim’e eşdeğer 1.048 g kuru toz halinde Sefotaksim sodyum içeren 1 flakon ve
4 ml enjeksiyonluk distile su içeren 1 ampul
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri :
Doksetil 0.5 g / flakon + 2 ml. enjeksiyonluk su içeren bir ampul
Doksetil 2 g / flakon + 10 ml. enjeksiyonluk su içeren bir ampul
RUHSAT SAH B :
B OFARMA LAÇ SAN.ve T C.A.Ş. Samandıra/ STANBUL
MAL YER :
TOPRAK LAÇ ve K MYEV MADDELER SAN.T C.A.Ş. - SAKARYA
RUHSAT TAR H ve NO : 25.12.1992 – 162/98
Reçete le Satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.