B ile başlayan ilaçlar » Actavis Ilac » BLOKACE 10 MG 30 TABLET

BLOKACE 10 MG 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  ACTAVIS ILAC
 • Barkod :
  8699517011634
 • Fiyatı :
  15.54TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09AA05
 • Etkin madde :
  ramipril
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09A ACE İNHİBİTÖRLERİ
  C09AA ACE inhibitörleri
  C09AA05 ramipril
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 2.5 mg Oral

ramipril etkin maddesi hakkında kısa bilgi

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif.
Yetişkinde 2,5-10mg/gün.

Gebelik kategorisi birinci trimestrde C, iki ve üçüncü trimestrde D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, bir ACE inhibitörü kullanırken anjiyoödem meydana gelmiş kişilerde, renal arterin hemodinamik etkili stenozu , bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde, sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalar ( örn. aort veya mitral kapak darlığı ) ve düşük kan basıncı veya labil kan dolaşımı olan hastalarda kontrendikedir.

Etkileşim; NSAİİ'ler: ADE inhibitörleri, diüretikler, potasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretikler, heparin, lityum, oral hipoglisemik ajanlar ve insülin, efhedra, yohimbin, sarmısak ve ginseng preparatları.

Yan etkiler; baş ağrısı(%5.4), sersemlik(%2.2) ve yorgunluk ve asteni(%2.0), öksürük, hipotansiyon, artan öksürük, baş dönmesi, bulantı, kusma, postüral hipotansiyon, senkop, baş dönmesi, diyare...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her bir tablet 10 mg Ramipril içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri
Ramipril ve ramiprilat insanlarda ve hayvanlarda ADE’yi inhibe eder. Ramipril karaciğerde aktif şekli olan ramiprilata dönüşen bir ön ilaçtır. Ramiprilin aktif metaboliti ramiprilat, bir dipeptidil karboksipeptidaz I (ADE, kininaz II) enzim inhibitörüdür. ADE angiotensin I’i vazokonstriktör bir madde olan angiotensin II’ye dönüştürür. Angiotensin II ayrıca adrenal korteksten aldostreron salınımını uyarır. ADE’nin inhibisyonu, vazopressör aktivitede azalmaya ve aldosteron salınımında azalmaya yol açan plazma angiotensin II düzeyinde azalmaya yol açar. Ramiprilin hipertansiyon üzerindeki etkisi en azından kısmen dokudaki ve dolaşımdaki ADE aktivitesinin inhibisyonu ve böylece doku ve plazmada angiotensin II oluşumunun azalması sonucunda oluşmaktadır.
2.5-20 mg Ramiprilin tek doz uygulanımından sonra 4 saat boyunca % 60-80 ADE inhibisyonu sağlanır, 24 saat sonra yaklaşık % 40-60 inhibisyon sağlanır. 2.0 mg veya daha yüksek Ramiprilin çoklu doz alımıyla plazma ADE aktivitesinde, 4 saat boyunca % 90’dan fazla düşüş, kalan 24 saat boyunca % 80’in üzerinde inhibisyon sağlanır.

Farmakokinetik özellikleri
Oral yolla alındıktan sonra plazma doruk konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır. Absorbsiyon oranı en az %50-60’tır ve besinler emilimi anlamlı olarak etkilemez. Ester gruplarının ayrılması ramiprilin, aktif diasit metaboliti olan ramiprilata dönüşmesine neden olur. İlacın alınmasından 2-4 saat sonra ramiprilatın plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşılır. Ramiprilin serum proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak %73 ramiprilatın ise yaklaşık olarak %56’dır. Ramiprilin hemen hemen tamamı ramiprilata metabolize olur. Ramiprilatın ADE inhibitörü aktivitesi ramiprilin yaklaşık 6 katıdır. Ramipril ve ramiprilatın diketopiperazin ester, diketopiperazin asit, glukuronid türevleri ise inaktiftir. Ramiprilin oral yolla alımından sonra ana ilacın ve metabolitlerinin % 60’ı idrarla atılır ve yaklaşık olarak % 40’ı feçeste bulunur. Alınan ramipril dozunun % 2’sinden azı idrarla değişmemiş ilaç olarak atılır. Doz arttıkça ramipril ve ramiprilatın kan konsantrasyonları da artar fakat tam olarak doz orantılı değildir. Ramiprilatın 24 saatlik eğri altı alan değeri (EAA) 2.5-20 mg’lık doz aralığında doz orantılıdır. 5 mg oral ramipril aynı dozda intravenöz olarak verilen ramipril ile kıyaslandığında; ramipril ve ramiprilatın mutlak biyoyararlanımı sırasıyla % 28 ve % 44 olmuştur. Bu ilacın birikmesine katkıda bulunmaz. 5-10 mg ramiprilin günlük çoklu dozlarından sonra terapötik doz aralığında ramiprilat konsantrasyonlarının yarı ömrü 13-17 saat olmuştur.
Günde tek doz kullanımda ramiprilatın kararlı durum plazma konsantrasyonlarına dördüncü dozda ulaşılmıştır.

Böbrek yetmezliğinde farmakokinetik
Kreatinin klirensi 40 ml/dak/1.73 m2 den daha az olan hastalarda ramiprilatın doruk düzeyleri yaklaşık olarak iki mislidir ve 5 misline kadar çıkabilir. Çoklu doz uygulamalarında bu grup hastalarda ramiprilatın EAA düzeyleri, ilacı benzer dozlarda alan renal fonksiyonu normal olan hastalara göre 3-4 kat daha fazladır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ramipril ramiprilat ve metabolitlerinin idrarla atılımı azalmıştır. Normal olgularla kıyaslandığında kreatinin klirensi 40 ml/dak/1.73 m2’den daha az olan hastaların ramiprilat doruk ve çukur düzeyleri daha yüksektir ve doruk konsantrasyonlarına biraz daha uzun zamanlarda ulaşılır.

Karaciğer yetmezliğinde farmakokinetik
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, hepatik esterazların azalmış aktivitesi nedeniyle olsa gerek ramiprilin ramiprilata metabolizasyonun daha yavaş olduğu görülür. Bu hastalarda plazma ramipril düzeyleri yaklaşık 3 misli artar. Bununla birlikte bu hastalarda ramiprilatın doruk konsantrasyonları, karaciğer fonksiyonu normal olan hastalarda görülenden farklı değildir ve verilen dozun plazma ADE aktivitesi üzerine etkisi karaciğer fonksiyonuna bağlı olarak değişmez.

ENDİKASYONLARI
BLOKACE 10 mg TABLET;
-Hipertansiyon,
-Konjestif kalp yetmezliği,
-Miyokard enfarktüsü, inme ve kardiyovasküler nedenli ölüm riskinde azaltmada
-55 yaş ve üzerinde koroner arter hastalığı, inme, periferik vasküler hastalık veya diyabet ile birlikte en az bir kardiyovasküler risk faktörü (hipertansiyon, artmış total kolesterol düzeyi, düşük HDL düzeyi, sigara kullanımı veya mikroalbuminüri) taşıyan kardiyovasküler olay geçirme riski yüksek hastalarda miyokard enfarktüsü, inme veya kardiyovasküler ölüm risklerini azaltmada endikedir. İhtiyaç duyulan diğer tedavilere (Antihipertansif, antiplatelet, lipit düşürücü tedavi gibi) ek olarak kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI
BLOKACE 10 mg TABLET, Ramipril veya bir başka ADE inhibitörüne karşı aşırı duyarlılık gösterenlerle, bir ADE inhibitörü kullanırken anjiyoödem meydana gelmiş kişilerde, renal arterin hemodinamik etkili stenozu , bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde, sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalar ( örn. aort veya mitral kapak darlığı ) ve düşük kan basıncı veya labil kan dolaşımı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Anafilaktoid ve ilişkili reaksiyonlar: ADE inhibitörlerinin eikozanoid ve polipeptid metabolizmasını etkiledikleri tahmin edilmektedir.
Baş ve boyun anjiyoödemi: ADE inhibitörü kullanımı esnasında anjiyoödem hikayesi olan hastalarda ramipril kullanımı sırasında anjiyoödem gelişim riski artmıştır. Laringeal ödemin bir belirtisi olarak nefes almada zorlanma, yüzde ve dilde şişme tedavi esnasında meydana gelir ise tedavi derhal sonlandırılmalıdır. Anjiyoödem bağlantılı Laringeal ödem hayatı tehdit edici düzeyde olabilir. Dilde, larinkste ve glottiste oluşan ödem hava yolu obstruksiyonuna neden oluyor ise derhal deri altından 1:1000’lik (0,3 -0,5 mL) epinefrin solüsyonu uygulanmalıdır.
İntestinal anjiyoödem: ADE inhibitör tedavisi alan hastalarda intestinal anjiyoödem bildirilmiştir. Bu hastalarda bulantı kusma ile birlikte olan ya da olmayan karın ağrısı gelişmiştir. Anjiyoödem, abdominal alanın bilgisayarlı tomografisinde ve ultrason tetkiki sırasında ya da cerrahi sırasında teşhis edilmiştir.
Diyaliz membranlara maruz kalma sonucu gelişen anafilaktoid reaksiyonlar: ADE inhibitörü tedavisindeki hastalarda, diyaliz yapılması gerektiğinde bazı yüksek-akım membranlarıyla (örn. poliakrilonitril zarlar) kullanılırsa diyalizde şoka kadar gidebilen, hayatı tehdit eden, hızlı başlangıçlı ve allerji benzeri (anafilaktoid) reaksiyonlar bildirilmiştir. Benzer reaksiyonlar dekstran sülfatla
uygulanan düşük dansiteli lipoprotein aferezi sırasında gözlenmiştir. Bu nedenle, bu metod ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda kullanılmamalıdır(membran üreticisinin talimatlarına da bakınız).BLOKACE ve bu tip zarların bir arada kullanılmasından (örn. acil durumlarda veya hemofiltrasyon için) başka zarlar kullanarak veya ADE inhibitörsüz tedaviye geçilerek kaçınılmalıdır.
Hipotansiyon: Kan basıncında görülebilecek belirgin düşme ve olası böbrek fonksiyon bozukluğu ihtimalinin artmış olması sebebiyle aşağıdaki hasta grupları tedavinin başlangıcında ve aynı zamanda da gidişi sırasında dikkatle takip edilmelidir:
-sıvı veya tuz eksikliği olan veya ortaya çıkma ihtimali bulunan hastalar,
-diyaresi veya kusması bulunan, diyalizde olan hastalar,
-konjestif kalp yetmezliği olan hastalar.
Karaciğer yetmezliği: Nadiren ADE inhibitörü tedavisi, kolestatik sarılıkla başlayan fulminan hepatik nekroza bazen de ölüme giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle tadavi sırasında sarılık gelişen veya karaciğer enzimlerinde yükselme olan hastalar bu açıdan değerlendirilmelidirler.
Nötropeni/agranülositozis: ADE inhibitörlerine karşı hematolojik reaksiyonlara daha çok kollajen vasküler hastalığı veya böbrek yetmezliği olan hastalarda rastlanmaktadır.
Fetal/neonatal morbidite ve mortalite: ADE inhibitörlerinin hamile kadınlarda fetal ve neonatal mobidite ve ölüme neden olduğu birçok vaka bildirilmiştir. ADE inhibitörleri gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestrinde kullanıldığında, gelişmekte olan fötüste ve yenidoğanda hasarlara, hipotansiyon, neonatal kafa kemiklerinde hipoplazi, anüri, reversibl ya da irreversibl böbrek yetersizliği hatta ölüme neden olabilir. Fötal renal fonksiyonun azalmasına bağlı olduğu tahmin edilen oligohidramniyoz da bildirilmiştir.
Gebelik tespit edildiğinde en yakın zamanda ADE inhibitörü tedavisine son verilmelidir. 2. ve 3. trimesterde ADE inhibitörü kullanımıyla ilişkili morbidite tabloları karşımıza çıkarken, 1. trimesterde kullanım, morbidite ile sonuçlanıyor gibi görünmemektedir.
Hiperkalemi: Klinik çalışmalarda hiperkalemi, ramipril alan hipertansif hastaların %1’inde görülmüştür.
Öksürük: Israrcı nonprodüktif öksürük tüm ADE inhibitörleri ile bildirilmiştir. Tedavinin bırakılmasıyla da bu şikayet sona ermiştir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Ramipril primer olarak hepatik esterazlar yoluyla metabolize olduğundan karaciğer fonksiyon bozukluğunda plazma ramipril düzeylerinin artması beklenir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu: Böbrek fonksiyonu renin angiotensin aldosteron sistemine bağlı ciddi konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ADE inhibitörü kullanımı oligüri, ve/veya ilerleyici azotemi ve nadiren akut böbrek yetmezliği ve/veya ölüme neden olabilir.
Cerrahi / anastezi: Anestezi altındaki cerrahi hastalarda hipotansiyon gelişebilir. Bu hastalarda ramipril Angiotensin II oluşumunu engeller ve bu engellenmeye karşıt olarak renin salınımı oluşturabilir. Bu mekanizmanın sonucu olarak görülebilen hipotansiyon sıvı volümünün tamamlanması ile düzeltilebilir.

Gebelikte kullanımı
Gebelik kategorisi ilk trimesterde C, ikinci trimesterde D’dir. Gebelik tespit edildiğinde en yakın zamanda ADE inhibitörü tedavisine son verilmelidir. 2. ve 3. trimesterde ADE inhibitörü kullanımıyla ilişkili morbidite tabloları karşımıza çıkarken, 1. trimesterde kullanım, morbidite ile sonuçlanıyor gibi görünmemektedir.

Emzirme döneminde kullanımı:
Tek doz ramipril 10 mg alınması sonrasında anne sütünde ramiprile veya metabolitlerine rastlanmamıştır. Ancak tekrarlanan dozlar sütte düşük konsatrasyonlara yol açabileceğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi
Diğer antihipertansif ilaçlar gibi ramipril kullanılması sırasında da araç ya da makine kullanırken dikkatli olunması önerilir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Ramipril ile genellikle hafif, geçici nitelikte ve tedavinin kesilmesini gerektirmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir.
Toplam 4000 hipertansiyon hastası ramiprilin placebo karşılaştırmalı güvenilirliği değerlendirilmiştir. İlaçla ilişkili olduğu düşünülen en sık rastlanan yan etki baş ağrısı(%5.4), sersemlik(%2.2) ve yorgunluk ve astenidir(%2.0). Ancak son yan etkiler plasebodan daha fazla oranda görülmüştür. Yan etkiler 1.25-20 mg aralığında karakter ve şiddet bakımından değişiklik göstermemiştir. Herhangi bir yan etki nedeniyle tedaviyi sonlandıran hastaların görülme oranı %3’tür. En sık tedaviyi sonlandırma nedeni olan yan etkiler; öksürük %1, sersemlik %0.5 ve empotans %0.4’tür.
Bu çalışmalar sırasında ADE inhibitörlerinin öksürük nedeni oldukları bilinmiyordu. Daha sonra yapılan 1 yıllık çalışmada ramipril kullanan hastaların %12’sinde öksürüğün arttığı gözlenmiş, hastaların %4’ü çalışmayı bırakmışlardır. Bunlarla birlikte daha az sıklıkta olmak üzere görülen yan etkiler hipotansiyon, artan öksürük, baş dönmesi, bulantı – kusma, postüral hipotansiyon, senkop, baş dönmesi ve diyaredir.

Kontrollü klinik çalışmalarda bildirilen diğer advers olaylar (ramipril kullanan hastaların %1’inden azında rastlanan) veya postmarketing dönemde rastlanan daha da nadir olaylar şöyledir:
Tüm vücut: Anaflaktoid reaksiyonlar,
Kardiyovasküler: Angina, aritmiler, kardiyak arrest, konjestif kalp yetmezliği, semptomatik hipotansiyon, senkop, çarpıntı, geçici iskemik atak ve miyokard enfarktüsü.
Hematolojik: Pansitopeni, hemolitik anemi, trombositopeni.
Renal: Daha önceden bir renal hastalığı bulunmayan ve hipertansiyon tedavisi amaçlı ramipril ile birlikte diüretik kullanan bazı hastalarda hafif düzeyde kreatinin ve BUN artışı gözlenmiştir.
Angionörotik ödem: ABD’de yapılan klinik çalışmalarda hastaların %0.3’ünde angionörotik ödem bildirilmiştir.
Gastrointestinal: Pankreatit, karın ağrısı, anoreksi, kabızlık, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, disfaji, gastroenterit, hepatit, artan tükrük salgısı ve tat bozukluğu.
Dermatolojik: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, fotosensitivite, purpura, pemfigus, toksik epidermal nekrolizis, Stevens-Johnson sendromu.
Nörolojik ve psikiyatrik: Anksiyete, amnezi, konvulsiyon, depresyon, işitme kaybı, uykusuzluk, asabilik, nevralji, nöropati, parestezi, uyku hali, kulak çınlaması, tremor, vertigo ve görme bozuklukları.
Diğer: Artralji, artrit, dispne, ödem, epistaksis, hipoglisemi, empotans, terlemede artış, myalji ve kilo artışı.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


İLAÇ ve LABORATUAR TESTİ ETKİLEŞİMLERİ
NSAİİ’ler: ADE inhibitörleriyle birlikte verildiklerinde nadiren böbrek yetmezliğinin kötüleşmesine veya hiperkalemiye neden olabilirler.
Diüretikler: Öncesinde diüretik tedavi almakta olan hastalara ramipril başlandıkta sonra kan basıncının aşırı düşmesine rastlanabilir.
Potasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretikler, heparin: Ramipril, tiazid diüretiklerinin sağladığı potasyum kaybını azaltabilir. Potasyum tutucu diüretikler ve potasyum kullanımı sırasında hastaya ramipril ilave edildiğinde hiperkalemi açısından daha dikkatli olunmalıdır.
Lityum: Lityum ile birlikte ADE inhibitörü tedavisi sırasında artan serum lityum seviyeleri ve lityum toksisitesine ait semptomlar bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımda serum lityum seviyelerinin izlenmesi tavsiye edilir.
Oral hipoglisemik ajanlar ve insülin: Ramipril ile birlikte tedavide nadiren hipoglisemi bildirilmiştir. Ramipril tedavisi eklendiğinde veya doz artırıldığında hipoglisemi semptomları açısından hastalar izlenmelidir.
Ne ramipril ne de metabolitlerinin besinlerle ve digoksin ile etkileşebildiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Efhedra, yohimbin, sarmısak ve ginseng preparatları ile beraber kullanılmaması önerilir.
Ramiprilin Anjiotensin II reseptör blokerleri ile birlikte kullanımına dair bir bilgi mevcut değildir.

Kreatinin ve Kan Üre Nitrojeni: Ramiprili tek başına kullanan hastalarda % 1,2 ve ramipril ile birlikte diüretik kullanan hastalarda %1,5 oranında kretainin yükselmesi görülebilir. Kan Üre Nitrojeninde ise ramiprili tek başına kullananlarda %0,5 ve bir diüretik bile birlikte kullananlarda % 3 yükselmeler gözlenebilir. Bu durumlar bir tedavi gerektirmez. Bu laboratuar değerlerinde yükselmeler renal yetmezlikli ve daha önce tedavi amaçlı diüretik kullananlarda daha belirgin olarak gözlenebilir. Ramipril aldosteron salınımını azaltarak serum potasyum düzeylerini yükseltebilir. Birlikte potasyum alanlar ve potasyum tutucu diüretik kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır ve hastalarda serum potasyum düzeyleri sık aralıklarla izlenmelidir.

Hemoglobin ve hematokrit: Ramipril tedavisiyle, hemoglobinde 5g/dL veya hemotokritte %5 azalma nadir ratlanan bir durumdur. Tek başına ramipril alan hastaların %0.4’ünde, beraberinde diüretik alan hastaların %1.5’unda bu duruma rastlanır. Bu azalmalar nedeniyle tedaviyi bırakan hasta olmamıştır. Ramipril kullanımının plazma kolesterol düzeylerine olan etkisine dair bir bilgi mevcut değildir.

Diğer: Ramipril kullanımı ile bağlantılı olabilen ve nadir görülen etkileşimler; karaciğer enzimlerinde, serum bilirubininde, ürik asitte ve kan glukozunda yükselme, lököpeni, eozinofili ve proteinüri gibi nadir görülebilen etkileşimler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dozaj istenilen antihipertansif etkiye ve hastanın ilaca karşı olan toleransına bağlıdır.
Ramipril tedavisi uzun süreli bir tedavidir, tedavi süresi doktor tarafından ayarlanır.
Miyokard enfarktüsü, inme ve kardiyovasküler nedenlerle ölüm riskini azaltmada: Başlangıç dozu, ilk bir hafta günde 2.5 mg’dır. Sonraki 3 haftada doz 5 mg’a çıkarılır. İdame tedavisinde hasta tolere edebiliyorsa günlük 10 mg’a çıkılır.
Hipertansiyon: Diüretik almayan hasta için önerilen doz 2.5 mg’dır. Kan basıncı yanıtına göre doz 2.5-10
mg arasında tek doz veya eşit iki doz şeklinde ayarlanır.
Miyokard enfarktüsü sonrası kalp yetmezliği: Bu durumda ramipril günde iki kez 2.5 mg şeklinde uygulanır. Bu dozla hipotansiyon gelişmesi durumunda bu doz, günde iki kez 1.25 mg şeklinde ayarlanır. Hasta tolere edebildiği sürece hedeflenen doz titrasyonu (3 hafta içinde sağlanır) günde iki kez 5 mg’dır.İzin verilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır.
Bir diüretik tedavisi altında olan hastalarda tedaviye Ramipril eklenmesi sonrasında hastada semptomatik hipotansiyon görülebilir. Semptomatik hipotansiyon görülme olasılığının azaltılması için tedaviye Ramipril başlamadan 2 -3 gün önce diüretik tedavisine ara verilmelidir. Eğer kan basıncı tek başına Ramipril kullanımı ile kontrol altına alınamıyor ise tedaviye diüretik eklenebilir.

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması:
Kreatinin klirensi <40 mL/dak/1.73 m2 olan hastalarda uygulanan dozun sadece %25’inin ramiprilatın terapötik etkilerini gerçekleştirebileceğini akılda tutmak gerekir.
Hipertansiyon: Hipertansiyonu ve böbrek yetmezliği olan hastalara başlangıç dozu olarak günde tek doz 1.25 mg ramipril tavsiye edilir. Kan basıncını kontrol altına alabilmek için doz maksimum günlük 5 mg’a kadar çıkılabilir.
Miyokard enfarktüsü sonrası kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg’dır. Doz maksimum günde iki kez 5 mg’a çıkılabilir.

DOZ AŞIMI
İnsanlarda ramiprilin doz aşımıyla ilgili olarak sınırlı veri bulunmaktadır. Görülebilen belirtiler hipotansiyon ve hipovolemiye bağlı belirtilerdir. Klinik bulgular daha çok hipotansiyona bağlı gibi görünmektedir. Ramipril veya metabolitlerinin eliminasyonunu hızlandıracak yöntemler konusunda veri yoktur.
Ramipril ile doz aşımında angiotensin-II’nin antagonist-antidot olarak rol oynayacağı düşünülebilir. Ancak angiotensin-II’ye araştırma kuruluşları dışında ulaşılamaz. Ramiprilin hipotansif etkisi vazodilatasyon ve etkili hipovolemi aracılığıyla oluştuğundan ramipril ile doz aşımında % 0,9 NaCl’ün damar yolundan verilmesi suretiyle düzeltmeye çalışmak akılcıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
BLOKACE 10 mg TABLET, 30 tablet içeren blister ambalajlardadır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca;
BLOKACE 2.5 mg TABLET
BLOKACE 5 mg TABLET
BLOKACE PLUS 2.5/12.5 mg TABLET
BLOKACE PLUS 5/25 mg TABLET
isimli formları da mevcuttur.
Reçete ile satılır.
RUHSAT TARİHİ : 26.04.2006

RUHSAT NUMARASI : 119/96 S.B. Onay Tarihi: 02.05.2006


Üretim Yeri : ACTAVIS hf.
Hafnarfjordur - İZLANDA


Ruhsat Sahibi : ACTAVIS GROUP hf., İZLANDA Lisansı ile
FAKO İLAÇLARI A.Ş.
Levent-İstanbul

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.