B ile başlayan ilaçlar » Bio-Gen » BIOCALCIN 200 IU 1X1 14 DOZ NAZAL SPREY

BIOCALCIN 200 IU 1X1 14 DOZ NAZAL SPREY

 • İlaç Firması :
  BIO-GEN
 • Barkod :
  8699821540011
 • Fiyatı :
  84.12TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  H05BA01
 • Etkin madde :
  kalsitonin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - H - ENDOKRİN SİSTEM (CİNSİYET HORMONLARI VE İNSÜLİN HARİÇ)
  H05 KALSİYUM METABOLİZMASI
  H05B ANTİ PARATİROİD AJANLAR
  H05BA Kalsitonin
  H05BA01 kalsitonin

kalsitonin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Osteoporoz,osteoliz,osteopenide, sentetik polipeptid hormon.
Yetişkinde 50-200 IU.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; rinit, sinüzit, epistaksis, sıcak basması, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, ishal, karın ağrısı, kas-iskelet ağrısı, farenjit, yorgunluk, tad almada değişiklik...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

4.2.17 - Osteoporoz, Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanım ilkeleri

4.2.17.A – Osteoporoz
(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), denosumab) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.
(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan Kemik Mineral Yoğunluk (KMY) ölçümüyle planlanır. Ölçüm yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.
(3) 75 yaş ve üzerindeki hastalar ile raporunda osteoporotik patolojik kalça kırığı belirtilen hastalarda KMY ölçümü şartı aranmaz.
(4) Bu ilaçlar;
a) Patolojik kırığı olan hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda,
b) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş ve üzeri hastalarda, lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olması durumunda,
c) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda,
ç) Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.
d) Bifosfanatların, kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları, bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.
(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(6) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab;
a) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab; yalnızca bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan osteoporozlu hastalarda bu durumun, iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
b) Denosumab; Hormon ablasyonu uygulanmış olan nonmetastatik prostat kanserli veya meme kanseri nedeniyle adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi gören yüksek kırık riskine sahip hastalardaki osteoporoz tedavisinde; bu durumun belirtildiği, en az bir onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(7) Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun, iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Kalsitonin, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde; ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda, bu durumun iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir.
(9) Aktif D vitaminleri (kalsitriol ve alfakalsidol) osteoporoz tedavisinde ödenmez. (EK-4/D Listesindeki düzenlemeler hariç)

4.2.17.B - Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi)
(1) Kalsitonin bu endikasyonda tanı konulduktan sonraki ilk altı ay süresince fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji veya romatoloji uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Bu sürenin üstündeki kullanımı ödenmez.

4.2.17.C - Juvenil Osteoporoz
(1) Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.

4.2.17.Ç - Paget Hastalığı
(1) Endokrinoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.

4.2.17.D - Osteoporozda teriparatid kullanımı
(1) 65 yaş üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli endokrinoloji ve/veya geriatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji ve/veya geriatri uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.

Prospektüs

BIOCALCIN 200 IU Nazal Sprey
Formülü
Beher püskürtme 200 IU sentetik salmon kalsitonini içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum Klorür, Sodyum Metil Parapen, Sodyum Propil Parapen, Disodyum Edetat, Saf su k.m 1,00 ml
Her sprey şişesi en az 14 ölçülü doz; her sıkım 200 IU’lük dozlara tekabül eder. 1IU yaklaşık 0,2 mcg ilaç etken maddesine
karşılık gelir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
Çeşitli kalsitonin yapıları sıralanımı türden türe farklılık gösteren N-terminalinde 7 amino asit kalıntısından oluşmuş halka içeren
tek sıra halinde 32 aminoasit içermektedir. Salmon kalsitonini, receptör bağlantı bölgelerine, sentetik memeli kalsitoninlerden
daha çok afinite gösterdiğinden Biocalcin Nazal Sprey daha güçlü ve daha uzun etkilidir. Kalsitonin osteoporoz gibi kemik
rezorbsiyonu hızının arttığı şartlarda kemiklerden kalsiyum transferini anlamlı olarak azaltır. Kemik oluşumu ve osteoblastik
aktiviteyi stimüle ederken osteoklastik aktiviteyi inhibe eder. Kalsitonin kemik rezorbsiyonunu inhibe eder ve sonuçta patolojik
olarak yükselmiş serum kalsiyum seviyelerini düşürür. Böylece kemik yıkımını belirgin şekilde azaltır. Hem hayvan modellerinde
hem de insanda salmon kalsitoninin, muhtemelen merkezi sinir sistemine doğrudan bir etki yolu ile analjezik etkili olduğu
saptanmıştır.
Salmon kalsitonini insanda, tübüler geri emilimini azaltarak kalsiyum, fosfat, magnezyum ve sodyumun atımında artışa neden
olur. Ayrıca, hidroksipirolinin idrarla atımında azalma gözlenir. Potasyumun tübüler reabsorbsiyonunu azaltır. Su, sodyum,
potasyum ve klorürün jejunal salgılanmasını artırır.
Nazal uygulanan Salmon Kalsitonini, lomber omurga kemik mineral dansitesinde (KMD) artış sağlar. Kalça KMD’si korunur.
Kalsitonin, gastrik salgı volüm ve asiditesini, endokrin pankreatik salgıdaki tripsin ve amilaz içeriğini azaltır.
Farmakokinetik Özellikleri
200 IU dozluk biyoyararlılık, paranteral uygulamaya kıyasla % 3 – 5 arasında bulunmaktadır.
BIOCALCIN nazal mukozadan çok hızlı bir şekilde emilir ve uygulamadan sonraki 31 – 39 dakika içerisinde doruk plazma
konsantrasyonlarına ulaşır.
Eliminasyon yarı ömrü 43 dakika olarak hesaplanmıştır. Çoklu dozlamda herhangi bir akümülasyon kanıtına rastlanmamıştır.
ENDİKASYONLARI
 Osteoporoz: Postmenopozal osteoporozun tedavisi
 Kemiğin Paget Hastalığı (osteitis deformans)
 Osteogenesis imperfecta
 Hiperkalsemide yardımcı tedavi olarak
KONTRENDİKASYONLARI
Salmon kalsitonini ya da bu preparatın yardımcı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılık.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Salmon kalsitoninin, peptid yapısında olmasından dolayı sistemik alerjik reaksiyonların oluşma olasılığı vardır. Ancak yapılan
klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası elde edilen verilerde ciddi alerjik reaksiyonlar kaydedilmemiştir. Yine de bu tip
reaksiyonlara eğilimli hastaların tedaviye başlamadan önce deri testi yapmaları önerilmektedir.
GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI
Gebelik Kategorisi: C
Gebe kadınlarda ve emziren annelerde çalışma yapılmadığından, bu durumdaki hastalara BIOCALCIN Nazal Sprey
uygulanmamalıdır.
Salmon kalsitoninin anne sütüyle atılımı hakkında yeterli bilgi olmadığından emziren annelerde kullanımı tavsiye
edilmemektedir.
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
İntranazal kalsitoninin araç kullanımı kabiliyeti ve makinelerin kullanımındaki etkisi hakkında veri bulunmamaktadır.
YAN ETKİLERİ/ADVERS ETKİLER
İntranazal uygulanan salmon kalsitoninin yan etkileri, injeksiyonla uygulanan formuna göre çok daha az sıklıkta görülmektedir.
Aşağıdaki advers etkilerin çoğunluğu %3’den düşük bir oranla görülmektedir.
Tüm Vücut-Genel Rahatsızlıklar: İnfluenza benzeri semptomlar, yorgunluk, periorbital ödem, ateş.
Deri: Eritematöz kızarıklık, deri ülseri, egzema, saç dökülmesi, kaşıntı, terlemede artış.
Kas-İskelet: Artroz, myalji, artrit, romatik polimyalji, eklem sertliği.
Solunum:Sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, bronkospazm, farenjit, bronşit, pnömoni, öksürük, dispne, tat almada değişiklik,
nefes darlığı; nazal uygulamayı takiben burun kanaması, rinit, yahut burunda lokal reaksiyon.
Kardiyovasküler: Hipertansiyon, anjina pektoris, taşikardi, palpitasyon, bundle branch tıkanıklığı, myokard infarktüsü.
Gastrointestinal: Dispepsi, kabızlık, abdominal ağrı, bulantı, diyare, kusma, gaz, iştah artışı, gastrit, ağız kuruluğu.
Karaciğer: Kolelitiazis, hepatit, susuzluk, kilo alma.
Endokrin: Guatr, hipertiroidizm.
Üriner Sistem: Sistit, piyelonefrit, hematüri, böbrek taşı.
Merkezi&Periferik Sinir Sistemi: Baş dönmesi, parestezi, vertigo, migren, nevralji, ajitasyon.
Duyma: Kulak uğultusu, işitme kaybı, kulak ağrısı.
Görme: Anormal gözyaşı salgısı, konjunktivit, bulanık görme, vitröz floater.
Vasküler: Kızarıklık, serebrovasküler komplikasyon, tromboflebit.
Hematolojik: Lenfadenopati, infeksiyon, anemi.
Psikiyatrik: Depresyon, uykusuzluk, anksiyete, iştah kaybı.
İlacın etkisini gözlemek için serum elektrolitleri, serum alkalen fosfataz, serum hidroksipirolin ve serum kalsiyum düzeyleri
düzenli ölçülmelidir.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Bugüne kadar salmon kalsitonini ile diğer ilaçlar arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Paget hastalığına sahip hastalarda
difosfonat kullanımının Biocalcin nazal spreyin anti-resorptif aktivitesini düşürebilmesi olasıdır. Hiperkalsemili hastalarda,
tedavide aynı zamanda kalsiyum ve D vitamini kullanımı, kalsitoninin etkisini antagonize edebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki dozlar uygulanır.
Osteoporoz
Biocalcin 200 IU nazal spreyin osteoporoz tedavisinde önerilen dozu günde 200 IU’dür.
İlerleyen kemik kütle kaybını önlemek için Biocalcin nazal spreyin yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı ile birlikte uygulanması
önerilir. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde Biocalcin ile tedavi uzun süreli olarak uygulanmalıdır.
Paget Hastalığı
Doz, her hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Paget hastalığında Biocalcin tedavisine minimum birkaç aydan birkaç yıla
kadar değişen periyodlarda devam edilmelidir. Tedavi esnasında serum alkalen fosfataz ve üriner hidroksipirolin atılımı belirgin
olarak normal düzeylere iner.
Not: Uzun süreli tedavide kalsitoninlere karşı antikor oluşabilirse de bu durum genelde klinik etkinliği etkilemez.
Çocuklarda Kullanımı
Çocuklarda Biocalcin uygulamasına dair herhangi bir veri yoktur.
Yaşlılarda-Özel hasta Popülasyonunda Uygulama
İlacın yaşlılarda uygulanması ile ilgili geniş deneyimde tolerabilite azalması görülmemiştir ya da doz ayarlanmasına gerek
yoktur. Aynı durum, bu spesifik hasta popülasyonunda hiçbir resmi çalışma yapılmamış olmasına rağmen böbrek veya karaciğer
bozukluğu olan hastalar için de geçerlidir.
BİOCALCİN NAZAL SPREYİN BÖLÜMLERİ
1. Koruyucu kapak
2. Püskürtücü uç
3. Burunluk
4. Pompa
5. Damlatma tüpü
6. Şişe
Yeni bir Nazal Sprey Şişesini İlk Kullanıma Hazırlamak
BİOCALCIN Nazal Sprey çalkalandığı takdirde hava kabarcıkları oluşacaktır. Oluşan hava kabarcıkları, dozun azalmasına
neden olacağı için Nazal Sprey Şişesini ASLA ÇALKALAMAYINIZ. Yeni bir nazal sprey şişesini dik olarak tutunuz.
1. İlk olarak kapağı çıkartınız.
2. Pompa kısmı yukarıda kalmak üzere nazal spreyi dik olarak elinizde
tutunuz ve pompasını 3-6 kez ilk püskürtmesi havaya sıkılıncaya kadar ard
arda basınız. Az miktarda ilaç spreyle atılırsa üzülmeyiniz bu normaldir. Bu
sayede damlatma tüpünde bulunan hava dışarıya atılacak ve şişe
kullanıma hazır hale gelecektir. Bu işlem sadece bir kez ve yeni bir şişe
kullanmaya başlandığında yapılmalıdır.
NAZAL SPREYİN KULLANIMI
İlk olarak koruyucu kapağı çıkartınız.

Başınızı hafif öne eğdikten sonra burunluğu burun

deliklerinden birisine yerleştiriniz. Nazal spreyi resimde
görüldüğü gibi, mümkün olduğunca dik tutunuz.
Pompaya kuvvetlice ve sadece 1 kez basınız.

Nazal spreyi burun deliklerinizden çıkardıktan

sonra derin nefes alarak ilacın burnunuzda
kalmasını sağlayınız.
Eğer doktorunuz bir seferde 2 doz ilaç almanızı

Önermişse, aynı işlemi diğer burun deliğinize de
uygulayınız.
Kullanımdan sonra burunluğu kuru bir kağıt

mendille temizledikten sonra koruyucu kapağı takınız.
UYARILAR
Nazal spreyi yanlış kullanmamak için bu talimatları lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar sizi;
1. Nazal spreyin bölümleri,
2. Yeni bir nazal spreyin kullanıma hazırlanması,
3. Nazal spreyin kullanımı,
4. Nazal spreyin temizlenmesi ve saklanması konusunda bilgilendirir.
Eğer sprey mekanizmanız tıkanırsa, bu tıkanma pompaya kuvvetlice basılarak çözümlenir. Tehlike yaratacağından sivri uçlu
nesnelerle tıkanıklığı açmaya çalışmayınız.
Nazal spreyin uygun biçimde çalışmadığını düşünüyorsanız asla kendiniz tamire kalkışmayınız. Sprey başlığını bir başka
başlık ile değiştirmeyiniz. Sprey parçalarını parçalara ayırmayınız. Unutulmamalıdır ki, bu yanlış uygulamalar, ilacın dozunu
etkileyecektir.
Dozla ilgili doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz.
Tekrar kullanabilmek için prospektüsü kaybetmeyecek şekilde saklayınız.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Normal kullanımda doz aşımı meydana gelmesi beklenmez.
İlacın çocuklardaki potansiyel doz aşımı bilinmemektedir.
BIOCALCIN parenteral uygulandığında bulantı, kusma, sıcak basması ve baş dönmesi doza bağlı bilinen etkilerdir. Aşırı doz
alan izole vakalar bildirilmiştir. Tedavi semptomatiktir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Kullanılmaya başlayıncaya kadar buzdolabı ısısında 2°C ila 8°C arasında saklayınız.
Dondurmayınız.
NAZAL SPREY BİR KEZ AÇILDIKTAN SONRA 25°C’NİN ALTINDAKİ ODA SICAKLIĞINDA SAKLANMALIDIR.
Açıldıktan sonra 30 gün içinde kullanılmalıdır.
Damlatma tüpüne hava kabarcığı kaçmasını engellemek için, Nazal spreyi daima dik pozisyonda tutunuz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVİYATI
Biocalcin 200 IU Nazal Sprey, en az 14 ölçülü doz içeren püskürtücülü renksiz cam şişede 2 ml.
Biocalcin 200 IU Nazal Sprey, en az 28 ölçülü doz içeren püskürtücülü renksiz cam şişede 4 ml.
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ
BİO-GEN İlaç San. Tic. Ltd. Şti., Bosna Hersek caddesi, No: 33/2, 06510 – Emek/ANKARA.
RUHSAT TARİH VE NO: 07.07.2005/ 118 – 16
ÜRETİM YERİ
Pharmanel Pharmaceuticals S.A., Yunanistan.
Reçete ile satılır. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
: Tescilli marka.
Bu prospektüsün onay tarihi: Temmuz 2005

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.