A ile başlayan ilaçlar » Biofarma » ARYPEZ 10 MG 28 FİLM TABLET

ARYPEZ 10 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578090074
 • Fiyatı :
  108,56TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N06DA02
 • Etkin madde :
  donepezil
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N06 PSİKOANALEPTİKLER
  N06D ANTİ-DEMANS İLAÇLAR
  N06DA Antikolinesterazlar
  N06DA02 donepezil
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 7.5 mg Oral

donepezil etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Alzheimer demansda, asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörü.
Yatmadan önce 5-10mg.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik.

Etkileşim; ketokonazol, kinidin, itrakonazol, eritromisin, fluoksetin, rifampisin, fenitoin, karbamazepin, alkol, antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlar, süksinilkolin, sinir ve adele bloke edici ajanlar, kolinerjik agonistler, beta-blokerler.

Yan etkiler; bulantı, diyare, uykusuzluk, kusma, kas krampları, yorgunluk ve anoreksi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarınca veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

ARYPEZ 10 mg F LM TABLET
PROSPEKTÜS
FORMÜLÜ : Her film tablet 10 mg Donepezil hidroklorür içerir.
Boyar madde olarak Titanyum dioksit ve Kinolin sarısı Al. lak kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Alzheimer hastalığının kognitif belirtilerinin patogenezi konusundaki bugünkü görüşler bu
belirtilerin bazısını, kolinerjik sinir iletilerinin yetersizliğine bağlamaktadır. Donepezil’in
terapötik etkisini kolinerjik fonksiyonları artırarak gösterdiği kabul edilmektedir. Donepezil,
asetilkolinin, kolinesteraz enzimi tarafından hidrolizini geri dönüşümlü olarak inhibe ederek,
asetilkolin konsantrasyonunu artırır. Eğer bu önerilen etki mekanizması doğruysa, hastalık
ilerleyip fonksiyonel olarak sağlam birkaç kolinerjik nöron kaldığında Donepezil’in etkisi
azalır. Donepezil’in demans gelişiminin temelinde yatan süreci değiştirdiğine yönelik bir
kanıt yoktur.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon
Donepezil oral yolla iyi absorbe olur. Bağıl oral biyoyararlanımı % 100’dür. Doruk plazma
konsantrasyonlarına 3 - 4 saatte erişir. Günde 1 mg - 10 mg arası dozlarda bir kere
verildiğinde doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Besinler ve ilacın alınma zamanı
absorpsiyonu etkilemez. Yinelenen dozlarda verildiğinde Donepezil plazmada 4 - 7 kat birikir
ve kararlı duruma 15 gün içinde erişir.
Dağılım
Donepezil’in kararlı durumda dağılım hacmi 12 L/kg’dır. Donepezil 2 - 1000 ng/ml
konsantrasyon aralığında % 96 oranında plazma proteinlerine, başlıca albüminlere (% 75) ve
alfa-1 asit glikoproteine (% 21) bağlanır.
Metabolizma
Donepezil idrarla değişmemiş olarak da atılır; fakat büyük oranda karaciğerde CYP2D6 ve
CYP3A4 izoenzimleri tarafından metabolize edilir ve glukuronidasyona uğrar. Donepezil’in 4
ana metaboliti tanımlanmıştır. Bunlardan ikisi farmakolojik olarak aktiftir. Küçük
metabolitlerinin hepsi tanımlanamamıştır.
14
C-Donepezil verilmesinden sonra plazma radyoaktivitesinin % 53’ü değişmemiş
Donepezil’e, % 11’i 6-O-desmetildonepezile aittir. Bu metabolit, asetilkolinesterazı
Donepezil ile aynı ölçüde inhibe eder.
Atılım
Donepezil’in ortalama eliminasyon yarı ömrü 70 saattir, ortalama görünür plazma klirensi ise
(Cl/F) 0.13 L/st/kg’dir. 14C-Donepezil verilmesinden sonra total radyoaktivitenin % 57’si
idrardan, % 15’i feçesten 10 gün içinde elde edilir, % 28’i ise bu sürede toplanamaz. Verilen
bir dozun % 17’si değişmemiş Donepezil olarak idrarla çıkar.
Özel hasta grupları :
Donepezil’in farmakokinetiğinde yaş, cinsiyet ve ırktan kaynaklanan farklılık bulunmamıştır.
Alkolik sirozu olan 10 hastada Donepezil klirensi sağlıklı kimselere göre % 20 azalmıştır.
Kreatinin klirensi 22 ml/dak/1.73 m2’nin altında olan 4 ilerlemiş böbrek yetmezliği hastasında
Donepezil klirensi sağlıklı kişilerden farklı bulunmamıştır.
END KASYONLARI :
ARYPEZ hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansta endikedir.
KONTREND KASYONLARI :
ARYPEZ; Donepezil’e, piperidin türevlerine ve tabletteki yardımcı maddelerden herhangi
birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Anestezi : Donepezil bir kolinesteraz inhibitörü olduğundan anestezi süresince süksinilkolin
tipi kas gevşeticilerin etkisini kuvvetlendirebilir.
Kardiyovasküler sistem : Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) vagotonik etkileri nedeniyle
sinoatrial ve atrioventriküler düğümler üzerinde inhibitör etki gösterir. Bunun sonucu kalp
hastalığı olanlarda ve olmayanlarda bradikardi veya kalp bloğu görülebilir. Donepezil
kullananlarda senkop vakaları bildirilmiştir.
Gastrointestinal sistem : Kolinesteraz inhibitörleri artmış kolinerjik aktivite nedeniyle
gastrik asit sekresyonunu artırır. ARYPEZ verilen hastalar ülser ve gastrointestinal kanama
yönünden yakın gözlem altında tutulmalıdır.
Ürogenital sistem : Her ne kadar Donepezil ile yapılan klinik araştırmalarda görülmediyse de
kolinerjik ilaçlar mesane çıkışında tıkanmaya neden olabilir.
Sinir sistemi : Kolinomimetik ilaçların genel konvülsiyon yapma potansiyeli olduğuna
inanılır. Ancak epileptik belirtiler Alzheimer hastalığı nedeniyle de görülebilir.
Solunum sistemi : Kolinerjik etkileri nedeniyle ARYPEZ astım veya tıkayıcı akciğer
hastalığı hikayesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C’dir.
Denepezil’in gebelikte güvenli bir şekilde kullanımı konusunda hamile kadınlarda yapılmış
yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır. ARYPEZ gebelikte ancak anneye
sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım :
Donepezil’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ARYPEZ’in emziren annelerde
kullanılacağı herhangi bir endikasyon yoktur. Bu nedenlerle ARYPEZ emziren annelerde
kullanılmamalıdır.
Pediatrik hastalar :
Donepezil’in çocuklarda görülen herhangi bir hastalıkta güvenilirliği ve etkinliği konusunda
yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi :
Donepezil uyuklama, baş dönmesi, titreme gibi yan etkilere neden olabilir. Hastalar
ARYPEZ’in kendilerini nasıl etkileyeceğini denemeden motorlu araç ve tehlikeli makine
kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Kontrollü klinik araştırmalarda yan etki nedeniyle Donepezil tedavisini bırakma oranı 5
mg/gün dozunda % 5 olup, bu oran plasebo verilen hastalardaki kadardır (% 5). 7 günlük
basamaklı tedavi ile 5 mg – 10 mg dozlarında Donepezil verilen hastalarda ise tedaviyi
bırakma oranı % 13’tür. Tedaviyi bırakmaya neden olan, en az % 2 sıklıkta ve plasebodan
daha sık görülen yan etkiler 10 mg/gün dozunda Donepezil için bulantı (% 3), diyare (% 3) ve
kusma (% 2)’dır.
Günde 10 mg/kg dozda Donepezil tedavisi sırasında hastaların en az % 5’inde ve plasebonun
2 katı sıklıkta görülen yan etkiler şunlardır : Bulantı, diyare, uykusuzluk, kusma, kas
krampları, yorgunluk ve iştahsızlık. Bu yan etkiler hafif ve geçici olup, tedavi ilerledikçe
kaybolur. Doz titrasyonunun kısa sürede (1 hafta) yapıldığı hastalarda yan etki görülme oranı
doz titrasyonunun uzun sürede (6 hafta) yapıldığı hastalara göre daha yüksektir.
Kontrollü klinik araştırmalarda Donepezil kullanan hastaların en az % 2’sinde görülen ve
görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan yan etkiler aşağıda gösterilmiştir. Genel
olarak bu yan etkiler kadınlarda ve yaş ilerlemesiyle daha sık görülür.
Tüm vücut : Baş ağrısı, çeşitli bölgelerde ağrı, kaza, yorgunluk.
Kardiyovasküler sistem : Senkop.
Sindirim sistemi : Bulantı, kusma, diyare, iştahsızlık.
Kan ve Lenf sistemi : Ekimoz.
Metabolizma ve Beslenme : Vücut ağırlığında azalma.
skelet Kas sistemi : Kas krampları, artrit.
Sinir sistemi : Uykusuzluk, baş dönmesi, depresyon, anormal rüyalar, uyuklama.
Ürogenital sistem : Sık idrara çıkma.
Klinik çalışmalar sırasında gözlenen diğer yan/advers etkiler :
Donepezil ile yapılan çalışmalar sırasında gözlenen yan etkiler görülme sıklıklarına göre
Sık (≥ 1/100) ve Seyrek (1/100 – 1/1000) olarak sınıflandırılmışlardır :
Tüm vücut : Sık : nfluenza, göğüs ağrısı, diş ağrısı; Seyrek : Ateş, yüzde ödem, periorbital
ödem, hiatus hernisi, abse, selülit, üşüme titreme, genel soğukluk hissi, kafada dolgunluk
hissi, kayıtsızlık.
Kardiyovasküler sistem : Sık : Hipertansiyon, vazodilatasyon, atrial fibrilasyon, sıcak
basması, hipotansiyon; Seyrek : Anjina pektoris, postural hipotansiyon, miyokard enfarktüsü,
birinci derece atrioventriküler (AV) blok, konjestif kalp yetmezliği (KKY), arterit, bradikardi,
periferik vasküler rahatsızlık, supraventriküler taşikardi, derin ven trombozu.
Sindirim sistemi : Sık : Feçes tutamama, gastrointestinal kanama, şişkinlik, epigastrik ağrı;
Seyrek : Geğirme, dişeti iltihabı, iştah artışı, gaz, periodontal abse, safra taşı, divertikülit, aşırı
tükürük salgılanması, ağız kuruluğu, nekroze ülser, gastrit, irritabl kolon, dil ödemi, epigastrik
sıkıntı, gastroenterit, transaminaz düzeyinde artış, hemoroid, bağırsak tıkanması, susamada
artış, sarılık, melena, polidipsi, duodenal ülser, mide ülseri.
Endokrin sistem : Seyrek : Diabet, guatr.
Kan ve Lenf sistemi : Seyrek : Anemi, trombositemi, eozinofili, eritrositopeni.
Metabolizma ve Beslenme : Sık : Dehidratasyon; Seyrek : Gut, hipokalemi, kreatin kinaz
miktarında artış, hiperglisemi, vücut ağırlığında artış, laktat dehidrogenaz miktarında artış.
skelet Kas sistemi : Sık : Kemik kırılması; Seyrek : Kas güçsüzlüğü, kas demeti oluşması.
Sinir sistemi : Sık : Delüsyon, titreme, irritabilite, parestezi, saldırganlık, vertigo, ataksi,
libidoda artış, huzursuzluk, anormal ağlama, sinirlilik, afazi; Seyrek : Serebrovasküler kaza,
intrakranyal kanama, geçici iskemik atak, duygusal kararsızlık, nevralji, lokalize soğukluk
hissi, kas spazmı, disfori, anormal yürüyüş, hipertoni, hipokinezi, nörodermatit, lokalize
hissizlik, paranoya, dizartri, disfazi, düşmanlık duyguları, libidonun azalması, melankoli,
duygusal içe çekilme, nistagmus, kalp uyarılması.
Solunum sistemi : Sık : Dispne, boğaz ağrısı, bronşit; Seyrek : Epistaksis, boğazda akıntı,
pnömoni, hiperventilasyon, akciğerde konjesyon, solunum güçlüğü, hipoksi, farenjit, plörezi,
akciğer kollapsı, uyku apnesi, horlama.
Deri ve uzantıları : Sık : Şiddetli kaşıntı, fazla terleme, ürtiker; Seyrek : Dermatit, eritem, cilt
renginde değişme, hiperkeratoz, alopesi, fungal dermatit, zona (herpes zoster), aşırı kıllanma,
ciltte çatlaklar oluşması, gece terlemesi, cilt ülseri.
Duyu organları : Sık : Katarakt, gözde hassasiyet, bulanık görme; Seyrek : Göz kuruması,
glokom, kulak ağrısı, kulakta çınlama, göz kapağı iltihabı, işitmede azalma, retinal kanama,
dış kulak iltihabı, orta kulak iltihabı, ağızda kötü tat, konjonktival kanama, hareket hastalığı,
göz önünde benekler oluşması.
Ürogenital sistem : Sık : drar kaçırma, noktüri; Seyrek : Dizüri, hematüri, metroraji, sistit,
enürez, prostat hipertrofisi, piyelonefrit, idrar kesesini boşaltamama, meme fibroadenomu,
fibrokistik meme, mastit, idrarda iltihap, böbrek yetmezliği, vajinit.
Pazarlama sonrası dönemde bildirilen yan/advers etkiler : Donepezil’in pazarlanmasından
sonra bildirilen, fakat ilaç ile nedensellik ilişkisi belli olmayan yan etkiler şunlardır : Karın
ağrısı, ajitasyon, kolesistit, konfüzyon, konvülsiyon, halüsinasyon, kalp bloğu (her tipte),
hemolitik anemi, hepatit, hiponatremi, nöroleptik malign sendrom (NMS), pankreatit ve
erüpsiyon.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Donepezil’in diğer ilaçların metabolizması üzerine etkileri :
Donepezil’in CYP2D6 (imipramin) veya CYP3A4 tarafından (sisaprid, terfenadin) metabolize
edilen ilaçlarla etkileşimi klinikte araştırılmamıştır. Ancak in vitro denemelerde Donepezil bu
enzimlere zayıf olarak bağlandığından söz konusu ilaçlarla etkileşime girmesi beklenmez.
Donepezil’in enzim indüksiyonu potansiyeline sahip olup olmadığı bilinmemektedir.
Donepezil; teofilin, simetidin, varfarin, digoksin ve ketokonazol farmakokinetiğini etkilemez.
Başka ilaçların Donepezil metabolizması üzerine etkileri :
CYP450-2D6 ve 3A4 inhibitörleri olan ketokonazol ve kinidin in vitro Donepezil
metabolizmasını inhibe eder. Bu inhibitörlerin klinikte böyle bir etki gösterip göstermeyeceği
bilinmemektedir. CYP2D6 ve CYP3A4 indüktörleri (fenitoin, karbamazepin, deksametazon,
rifampin ve fenobarbital) ARYPEZ atılımını hızlandırabilir.
Antikolinerjikler :
Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) ve antikolinerjik ilaçlar birbirlerine karşı antagonist etki
gösterirler.
Kolinomimetikler ve diğer kolinesteraz inhibitörleri :
Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) süksinilkolin gibi nöromüsküler blok yapıcı ilaçlar veya
betanekol gibi kolinerjik agonistlerle birlikte verilirse sinerjistik etki beklenir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Kontrollü klinik araştırmalarda Donepezil’in etkili dozu günde 1 kere verilmek üzere 5 mg ve
10 mg olarak belirlenmiştir.
Günde 10 mg’lık doz 5 mg’lık doza göre daha yüksek oranda iyileşme sağlamaz. Ancak
günde 10 mg’lık doz bazı hastalar için ek fayda sağlayabilir. Buna göre günde 10 mg’lık doz
kullanımı tedavi eden doktorun ve hastanın seçimine bırakılmıştır.
ARYPEZ dozu bir hafta içinde günde 5 mg’dan 10 mg’a yükseltilirse kolinerjik yan etkilerin
sıklığı günde 5 mg’lık doza göre daha yüksektir. Öte yandan doz 6 haftada 5 mg’dan 10 mg’a
yükseltilirse yan etkilerin sıklığı 5 mg ve 10 mg’lık gruplarda aynıdır. Bunun için, kararlı
durum 15 günden önce oluşmadığından ve yan etkilerin sıklığı dozun hızlı artırılmasından
etkileneceğinden hastalar günde 5 mg’lık dozda 4 - 6 haftayı doldurmadıkça günlük dozun 10
mg’a çıkartılması düşünülmemelidir.
ARYPEZ geceleri, yatmadan hemen önce alınmalıdır. ARYPEZ yemeklerle veya
yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.
DOZ AŞIMI :
Doz aşımı vakalarında genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Kolinesteraz inhibitörleri ile
doz aşımı kolinerjik krizle sonlanabilir. Bunun belirtileri; şiddetli bulantı, kusma, salivasyon,
bradikardi, hipotansiyon, solunum depresyonu, kollaps ve konvülsiyonlardır. Kas
kuvvetindeki azalma solunum kaslarına yayılırsa sonuç ölümcül olabilir. ARYPEZ doz
aşımında kullanılacak antidotlar atropin gibi tersiyer antikolinerjiklerdir. Atropin sülfat
intravenöz yolla başlangıç dozu olarak 1.0 mg – 2.0 mg dozunda verilir. Daha sonraki dozlar
alınan klinik yanıta göre ayarlanır. Atropin gibi tersiyer antikolinerjiklerin yerine glikopirolat
gibi kuvaterner antikolinerjikler kullanıldığında kan basıncında ve nabızda atipik değişmeler
görülmüştür. ARYPEZ ve/veya metabolitlerinin hemodiyalizle kandan uzaklaştırılıp
uzaklaştırılamayacağı bilinmemektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda
sıcaklığında saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
ARYPEZ 10 mg F LM TABLET, 28 Tablet’lik blister ambalajda, karton kutuda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEK LLER :
ARYPEZ 5 mg F LM TABLET, 14 Tablet’lik blister ambalajda, karton kutuda
RUHSAT SAH B VE MAL YER :
B OFARMA laç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Samandıra – STANBUL
RUHSAT TAR H VE NO : 26.12.2007 – 213/87
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 06.12.2007
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (donepezil etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.