A ile başlayan ilaçlar » Assos » ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 TABLET

ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 TABLET

 • İlaç Firması :
  ASSOS
 • Barkod :
  8699708090103
 • Fiyatı :
  25,94TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  V03AE04
 • Etkin madde :
  kalsiyum asetat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - V - ÇEŞİTLİ
  V03 DİĞER TÜM TERAPÖTİKLER
  V03A DİĞER TÜM TERAPÖTİKLER
  V03AE Hiperkalemi ve hiperfosfatemi ilaçları
  V03AEx1 kalsiyum asetat

kalsiyum asetat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hiperfosfatemide, fosfat bağlayıcı.
Ortalama doz günde 2-4 tablet.

Kontrendikasyon; hiperparatiroidizm, D hipervitaminozu, paraneoplastik sendrom, hiperkalsemi.

Yan etkiler; şişkinlik, renal taş oluşumu, hiperkalsemi, metabolik alkolozis, hiperkalsiüri...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Anti-fosfat ca 700mg Film Tablet


BİLEŞİMİ
1 film kaplı tablet, etken madde olarak, 700 mg Kalsiyum asetat içerir. Yardımcı maddeler olarak, Mikrokristalize selüloz, Povidon K30, Krospovidon, Magnezyum stearat, Sakkaroz, Metilsellüloz, Makragol 6000 bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Kalsiyum iyonları biyolojik sistemlerin aktivasyonu için kritik öneme sahiptir. Uyarılabilir membranların hassasiyeti ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonuna bağımlıdır.
Kalsiyum iyonları hücre membranı permeabilitesinde de görev alırlar. Kalsiyum iyonlarının eksikliği nöromüsküler uyarılabilirliği artırır, fazlalığı ise azaltır.

Oral kalsiyum alımı kalsiyum eksikliği durumunda iskelet kemiklerinin remineralizasyonunu artırır. Fosfat bağlayıcı ajan olarak kalsiyum asetatın önemi, gastrik hidroklorik asid ile aktive edilmeye ihtiyaç duymadan doğrudan barsaktaki diyet fosfatı ile çözünmez kalsiyum taşları oluşturmasındandır. Oluşan bu çözünmez bileşikler ise idrarla atılır. Maksimum fosfat bağlama kapasitesi pH 6 – 8 değerleri arasındadır. Bu nedenle kalsiyum asetat, fosfat bağlayıcı ajan olarak hipo ve anasidite hastalarında da uygundur.

Farmakokinetik Özellikleri
Kalsiyum asetat beyaz, kristalize bir toz olup higroskopik özellikleri mevcuttur. Hoş olmayan, metalik bir tadı vardır ve bu nedenle farmakolojik bir preparat içinde uygun bir forma getirilmelidir. Kalsiyum asetat suda, geniş bir pH aralığında kolayca çözünür. Kalsiyum karbonatın aksine, kalsiyum asetat pH>5.0 olduğunda da kolayca fosfat bağlar. Oysa, kalsiyum karbonat, fosfat bağlamak için hafifçe asidik bir pH'ya ve dolayısı ile düzenli bir mide asid salgısına ihtiyaç duyar.

Bu nedenle kalsiyum asetatın, kalsiyum karbonata göre dinamik avantajı vardır. pH değerinin 6,0'ın üzerine çıktığı durumlarda kalsiyum karbonatın fosfat bağlama kapasitesi belirgin olarak düşer. Jejenum'da mevcut nötral pH'da kalsiyum karbonat çözünebilir değildir ve fosfatı yeterli bağlayamaz. Buna karşın, kalsiyum asetat geniş bir pH aralığında olduğu için barsakta kolayca fosfat iyonlarını ve çözünmez kalsiyum fosfatı bağlar ve bu form feçeş ile atılır.

Bu presipitasyon reaksiyonu kalsiyum asetatın fosfat bağlayıcı ajan olarak çözünürlüğüne doğrudan bağlıdır. Fosfat içeren yiyeceklerin alınması durumunda, fosfat bağlama işlevi pH'dan bağımsız olarak midede bile gerçekleşir. Daha sonra barsakta devam eder. pH 7.0'da kalsiyum asetatın fosfat bağlama kapasitesi %100'e ulaşır. Bu nedenle terapötik olarak istenen fosfat presipitasyonu pH'nın 7.0-8.0 aralığında bulunduğu ince barsaklarda gerçekleşir.

Kalsiyum asetat, gastrik asid ile reaksiyona girerek çözünür kalsiyum klorid ve asetik asid oluşturur. Aktif solüsyonda kalsiyum asetat, kalsiyum hidroksite ve asetik asite ayrılır. Eğer yiyeceklerle alınan fosfatlar mevcut değilse kalsiyum iyonları biyoyararlanılabilirdir ve barsaklardan absorbe olur. İntestinal absorbsiyonda iki transport mekanizması söz konusudur.

1.Vitamin D'ye bağlı aktif ve satüre edilebilir transport
2.Hormondan bağımsız pasif transport
Vitamin D durumuna ve alınan kalsiyum dozuna bağlı olarak kalsiyumun %10-36 şeklinde absorbsiyonu beklenir. Diyaliz hastasında, özel olarak D vitamini tedavisi yapılmıyorsa kalsiyumun absorbsiyonu daha azdır.

Kalsiyum asetatın daha geniş bir pH aralığında kalsiyum karbonat'dan daha fazla çözünür durumda bulunması, eğer yiyeceklerle beraber kullanılıyorsa kalsiyum asetatın daha fazla fosfat bağlayacağını göstermektedir. Bu nedenle kalsiyum asetat şeklinde alındığında kalsiyumun barsaklardan emilimi, özellikle yemeklerle beraber alındığında, diğer kalsiyum formlarından daha düşüktür. İn vivo çalışmalar 59 mEq kalsiyum asetatın alınımı ile 190 mg kalsiyumun absorbe olduğunu göstermektedir. Oysa aynı miktar kalsiyum karbonat alındığında absorbe olan kalsiyum miktarı 251 mg'dır. Kalsiyum emilimi (biyoyararlanımı) ile fosfat bağlama özellikleri kalsiyum asetatta daha uygundur. Çünkü kalsiyum karbonat'ın fazla kullanımı ile sistemik kalsiyum alımında da artış olabilir. Ancak kalsiyum asetatın daha küçük dozları aynı miktar fosfat bağlamak için yeterlidir. Dolayısı ile hiperkalsemi riski de azalmaktadır.

Klinik çalışmalarda, kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat ve aluminyum hidroksit değişik pH düzeylerinde, fosfat bağlama kapasiteleri açısından karşılaştırmıştır. Bu çalışmalarda pH değeri 5.5-7.0 olduğunda yalnızca kalsiyum asetat ilave edilen bütün fosfatı (%100) bağlamıştır. Bu nedenle kalsiyum asetatın fosfat bağlama kapasitesi açıkça daha hızlıdır ve 60 dk. içinde gerçekleşir. Oysa kalsiyum karbonat (aynı molar konsantrasyonlarda) pH'ya bağlı olup, 60 dk. içinde yalnızca %10-25 fosfat bağlayabilir. 4 saat sonra bu değer %8-80 arasında, 24 saat sonra %6-93 arasında değişmektedir.

Günlük fosfat alımı ortalama 15-20 mg/kg/gün olup toplam 1000-2000 mg'dır. Ancak kişisel ve kültürel farklılıklara göre oldukça değişebilir. Klinik çalışmalar 4.0 gram kalsiyum asetat alımının (1000 mg kalsiyuma eşdeğer), fosfat rezorpsiyonunu, 345 mg'lık oral alım sonrası, 89.0 mg'a indirebildiğini göstermiştir. 4 saatlik bir hemodiyaliz sonrasında da 400-500 mg'lık bir fosfat temizleneceği için fosfat resorpsiyonunun azaltılması önem taşır.

Bu ise, diyette herhangi bir sınırlama olmadan 860-2000 mg kalsiyuma eşdeğer 3.4 - 7.9 gram kalsiyuma asetata gereksinim duyar. Bu dozlarda serum kalsiyum seviyelerinin 0.05-0.20 mmol artma riski vardır. Ancak farmakokinetik verilerle bu doğrulanmamıştır. Randomize çalışmalarda kalsiyum asetat kullanan pekçok hastada hiperkalsemik periyodlarda azalma görülmüş ve serum kalsiyumunda artış saptanmamıştır.

Sonuç olarak, kalsiyum asetat, fosfat bağlayıcı ajan olarak seçildiğinde istenmeyen kalsiyum absorbsiyonu azalmaktadır. Tedavi esnasında serum kalsiyum düzeyi, düzenli bir şekilde monitorize edilmeli, gerektiğinde doz azaltılmalı ve kalsiyumsuz fosfat bağlayıcı ajanlar (alüminyum hidroksid, alüminyum hidroksiklorid) seçilmeli ve dializatta kalsiyum konsantrasyonu adapte edilmelidir.

Hormonlar kalsiyum absorbsiyonunu kontrol eder. Absorbsiyonu yaşla beraber azalır, hipokalsemik durumlarda artar. Alınan 500 mg kalsiyum asetatın % 40 – 50’si absorbe olur. Daha yüksek dozların alınması absorbe edilen miktarı yalnızca hafifçe artırır. Günlük normal diyetle alım yaklaşık 1000 mg’dır.
Kalsiyum, serum kalsiyum seviyesine bağlı olarak böbrekler yoluyla ıtrah edilir. Sağlıklı bir böbrekte filtre edilen kalsiyumun % 98’i glomerüler tübülüslerden absorbe edilir.
ENDİKASYONLARI
Renal yetmezlikli, özellikle, düzenli hemodializ alan hastalarda yüksek serum fosfat düzeyi (hiperfosfatemi) tedavisinde
KONTRENDİKASYONLARI
Anti-fosfat ca, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Anti-fosfat ca yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalı, adsorptif veya renal hiperkalsiürisi, nefrokalsinozisi, kalsiyum böbrek taşları ve hipofosfatemisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Ailevi üriner kalsiyum taşları anamnezi olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
İnsanlarda gebelik ve emzirme döneminde kullanılan kalsiyuma ait hasar verici bir etki rapor edilmemiştir. Hamilelik döneminde serum kalsiyum düzeyinin çok yakın monitorizasyonu gereklidir. Uzun dönemli hiperkalsemi çocukta fiziksel malformasyon ve mental retardasyona neden olabilir.

YAN ETKİLER
Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir.

Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri’ye yol açabilir.


Hiperkalsemi
Fosfat bağlayıcı ajan olarak Anti-fosfat ca kullanan kronik renal yetmezlikli hastalar, özellikle vitamin D derivelerini de beraberinde kullanıyorlarsa, hiperkalsemik epizodlar geliştirebilirler. Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve serum fosfat monitorizasyonu gereklidir.

Literatürlerde kronik renal yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum asetat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifikasyonlarının gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporların anlamlılığı henüz belirgin değildir. Profilaktik olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu serum kalsiyum ve fosfat sevileri ile tayin edilir.
Kalsiyum tuzlarının alımı çözünür olmayan kalsiyum fosfat oluşumuna neden olarak fosfat absorbsiyonunu azaltır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kalsiyum rezorpsiyonu vitamin D ve Vitamin D derivelerinin kullanımı ile artar. Tiazid türü diüretikler kalsiyum sekresyonunu azaltırlar. Kalsiyum ve tiyazidler aynı zamanda alınırsa, serum kalsiyum seviyesinin monitorizasyonu gerekir.

Anti-fosfat ca ile beraber aşağıdaki ilaçlar kullanıldığında bu ilaçların rezorbsiyonu ve etkinlikleri azalır: tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksim-aksetil, ketokonazol, 4 -kinolon’lar (siprofloksasin, norfloksasin gibi), demir, florid, estramustin preparatları.

Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat ca alımı arasında en az 2 saat süre bulunmalıdır.
Artmış serum kalsiyumu durumunda glikosidlere karşı aritmi riskini de içeren hassasiyet oluşur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır.
Tedavi yemeklerle beraber alınan iki-üç tablet Anti-fosfat ca ile başlamalıdır (günde 1400-2100 mg kalsiyuma tekabül eder). Anti-fosfat ca dozunu her yemekle beraber alınan 3-4 tablete artırmak mümkündür (Günde 10g’a kadar Ca asetat’a tekabül eder).

Anti-fosfat ca tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin monitorizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol2/l2 'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

DOZ AŞIMI, İŞARET VE BELİRTİLERİ VE ANTİDOTU
Tek başına oral kalsiyum preparatlarına bağlı bir doz aşımı raporu bulunmamaktadır. Hiperkalsemi durumunda rehidratasyon, isotonik NaCl infüzyonu ve force diürez önerilir. Regüler dializ hastalarında dializatdaki kalsiyum konsantrasyonunu düşürmek mümkündür.

İLAVE BİLGİ
Yalnızca endikasyonda belirtilen özel bir grup hastanın kullanımı içindir.
Kronik renal yetmezlik nedeniyle uzun dönemli kalsiyum asetat tedavisi altında bulunan hastalarda serum kalsiyum ve fosfat seviyelerinin monitorizasyonu gereklidir. Özellikle D vitamini deriveleri de alan hastalarda bu daha da önem kazanır.

SAKLAMA KOŞULU
25oC’ın altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında muhafaza edilmelidir.
Seri No. ve Son kullanma tarihi kutunun üzerindedir.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Takdim Şekli:
100 film tabletlik blisterlerde, karton kutusunda, prospektüsü ile beraber

İmalatçı:
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya

Ruhsat Sahibi:
ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri, Üretim ve Tic. Ltd. Şti
Ümraniye, İstanbul

Ruhsat Numarası: 4.4.2002, 112/24

Reçete ile satılır

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.