A ile başlayan ilaçlar » Pfizer » ANSAID 100 MG 15 BÖLÜNEBİLİR FİLM KAPLI TABLET

ANSAID 100 MG 15 BÖLÜNEBİLİR FİLM KAPLI TABLET

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532098597
 • Fiyatı :
  12,27TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AE09
 • Etkin madde :
  flurbiprofen
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE09 flurbiprofen

flurbiprofen etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin başlangıç 200-300mg 2-4 doza bölünerek, devamında 100mg/gün.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, koroner cerrahi ağrıları, fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, beta bloker.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her bölünebilir film kaplı tablette 100mg flurbiprofen (öğütülmüş), propilen
glikol, titanyum dioksit ve boyar madde olarak FD&C Mavi No.2 bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
ANSAID Tablet, antiinflamatuvar, analjezik ve antipiretik etki gösteren
nonsteroid bir antiinflamatuvar ilaç olan flurbiprofen içerir. ANSAID’in etki
mekanizması, diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi,
tamamen anlaşılamamış olup, prostaglandin sentetaz inhibisyonuyla ilgili
olduğu düşünülmektedir.
Farmakokinetik özellikler
Absorpsiyon: ANSAID Tablet 100 mg’da bulunan flurbiprofenin ortalama oral
biyoyararlanımı oral çözeltiye nazaran %96’dır. Flurbiprofen ANSAID’den
çabuk ve nonstereoselektif olarak absorbe edilir ve pik plazma
konsantrasyonlarına yaklaşık 2 saatte ulaşılır. ANSAID’in gıda veya
antasitlerle birlikte alınması flurbiprofenin absorpsiyon hızını değiştirebilse de
absorpsiyon oranını değiştirmez.
Dağılım: Hem R- hem de S-flurbiprofenin görünen dağılım hacmi (Vz/F)
yaklaşık 0.12 L/Kg’dır. Her iki flurbiprofen enantiomeri de %99’un üzerinde bir
oranla albümin başta olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Plazma
proteinlerine bağlanma, tavsiye edilen dozlarla elde edilen tipik ortalama
kararlı durum konsantrasyonlarında (≤10 μg/ml) nispeten sabittir.
Metabolizma: İnsan plazması ve idrarında çok sayıda flurbiprofen metaboliti
saptanmıştır. Bu metabolitler arasında 4'-hidroksi-flurbiprofen, 3',4'-dihidroksi-
flurbiprofen, 3'-hidroksi-4'-metoksi-flurbiprofen, bunların konjugatları ve
konjuge flurbiprofen yer almaktadır. Diğer arilpropiyonik asit türevlerinin
(örneğin, ibuprofen) aksine, R-flurbiprofenin S-flurbiprofene metabolize olması
minimal düzeyde gerçekleşmektedir. Yapılan in vitro çalışmalar, sitokrom
P450 2C9’un flurbiprofenin ana metaboliti olan 4'-hidroksi-flurbiprofen’in
metabolizmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 4'-hidroksi-
flurbiprofen metaboliti, havyan inflamasyon modellerinde çok az
antiinflamatuvar aktivite göstermiştir. Flurbiprofen, metabolizmasını değiştiren
enzimleri indüklememektedir.
Bağlanmamış durumdaki flurbiprofenin toplam plazma klerensi stereoselektif
olmayıp, terapötik aralıkta kullanıldığında flurbiprofenin klerensi dozdan
bağımsızdır.
Atılım: ANSAID kullanımı sonrasında flurbiprofenin %3’ten azı değişmeden
idrarla atılır ve idrarda elimine olan dozun yaklaşık %70’ini ana ilaç ve
metabolitleri oluşturur. Renal eliminasyon flurbiprofen metabolitlerinin önemli
bir eliminasyon yolu olduğu için, orta ila şiddetli böbrek yetmezliği bulunan
hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikimini önlemek amacıyla doz
ayarlaması yapmak gerekebilir. R- ve S-flurbiprofenin ortalama terminal yarı
ömürleri (t1⁄2) sırasıyla 4.7 ve 5.7 saat olup, birbirleriyle benzerdir. Çoklu
ANSAID doz uygulaması sonrasında flurbiprofen birikimi çok az olmuştur.
Özel Popülasyonlar
Pediyatrik: Flurbiprofenin pediyatrik hastalardaki farmakokinetiği
araştırılmamıştır.
Irk: Irklar arasında herhangi bir farmakokinetik farklılık tanımlanmamıştır.
Geriyatrik: Flurbiprofenin farmakokinetiği, gerek tekli gerekse çoklu dozlarda
ANSAID Tablet 100 mg alan yaşlı artrit hastalarında, genç artrit hastalarında
ve genç sağlıklı gönüllülerde benzer olmuştur.
Karaciğer yetmezliği: Flurbiprofen eliminasyonunun >%90 oranında
karaciğerden metabolize olarak elimine edilir, bu yüzden karaciğer hastalığı
olan hastalarda karaciğer fonksiyonları normal olan hastalara göre ANSAID
Tablet dozlarının azaltılması gerekebilir. Flurbiprofenin plazma proteinlerine
bağlanışı, karaciğer hastalığı olan ve serum albümin konsantrasyonları 3.1
g/dL’nin altında olan hastalarda azalabilir (Bkz. Özel Uyarılar ve Özel Kullanım
Tedbirleri- Hepatik Etkiler).
Böbrek yetmezliği: Renal klerens flurbiprofen metabolitlerinin önemli bir
atılım yolu olmasına rağmen, değişmemiş flurbiprofen için zayıf bir atılım
yoludur (toplam klerensin ≤%3’ü). Flurbiprofenin plazma proteinlerine
bağlanışı, böbrek yetmezliği olan ve serum albümin konsantrasyonları 3.9
g/dL’nin altında olan hastalarda azalabilir. Flurbiprofen metabolitlerinin
eliminasyonu böbrek yetmezliği olan hastalarda azalabilir (Bkz.
Uyarılar/Önlemler- Renal Etkiler).
Flurbiprofen, sürekli ambülatör peritoneal diyalize giren hastalarda kandan
ayrılarak diyalizata yeterli seviyede geçmez.
ENDİKASYONLARI
Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku
yaralanmaları ve dismenorede endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
ANSAID Tablet, flurbiprofene hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda
kontrendikedir. ANSAID astım, ürtiker veya aspirin veya başka bir nonsteroid
inflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında alerjik tipte reaksiyonlar geçirmiş
hastalarda kullanılmamalıdır. Bu gibi hastalarda nonsteroid antiinflamatuvar
ilaçlara karşı şiddetli, nadiren fatal, anafilaktik benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir
(Bkz. Uyarılar/Önlemler-Anafilaktoid Reaksiyonlar ve Önceden Var Olan
Astım). ANSAID, aspirin triadı olan hastalara verilmemelidir. Bu semptom
kompleksi tipik olarak, aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları
aldıktan sonra nazal polipli veya polipsiz rinit veya şiddetli, potansiyel olarak
fatal bronkospazm geçiren astımlı hastalarda meydana gelir.
Gastrointestinal ülser, ağır hepatik yetmezlik ve ağır renal yetmezliği olanlarda
kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Uyarılar
Gastrointestinal (Gİ) Etkiler - Gİ Ülserasyon, Kanama veya Perforasyon
Riski
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar uygulanan hastalarda, semptomları olsun
veya olmasın herhangi bir zamanda mide, ince barsak veya kalın barsakta
inflamasyon, kanama, ülserasyon veya perforasyon gibi ciddi Gİ toksisite
meydana gelebilir. Dispepsi gibi hafif üst Gİ sorunlar yaygındır ve tedavi
sırasında herhangi bir zamanda yaşanabilir. Bu yüzden, önceden Gİ
semptomlar yaşanmamış olsa bile hekim ve hastalar ülserasyon veya kanama
durumuna karşı tetikte olmalıdır. Hastalara, ciddi Gİ toksisitesinin belirti
ve/veya semptomları ve meydana geldikleri takdirde yapmaları gerekenler
hakkında bilgi verilmelidir. Periyodik laboratuvar gözlemlerinin yararı henüz
kanıtlanmamış olmakla birlikte yeteri kadar değerlendirme de yapılmamıştır.
Nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçla tedavi sırasında ciddi bir Gİ advers olay
geliştiren her beş hastadan yalnızca biri semptomatiktir. Nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlar nedeniyle üst Gİ ülser, büyük kanama veya
perforasyonların, 3 ila 6 ay süreyle tedavi edilen hastaların yaklaşık %1’inde,
bir yıl tedavi gören hastalarınsa yaklaşık %2 ila %4’ü arasında meydana
geldiği görülmektedir. Bu eğilimlerin zaman içinde sürmesi, hastanın tedavinin
herhangi bir safhasında ciddi bir Gİ olay geliştirme olasılığını artırmaktadır. Ne
var ki, kısa süreli tedavi dahi risksiz değildir.
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, önceden ülser hastalığı veya Gİ kanaması
hikayesine sahip hastalara reçetelenirken son derece dikkatli olunmalıdır.
Fatal Gİ olaylar hakkındaki spontan raporların çoğu yaşlı ve zayıf bünyeli
hastalarda görülmektedir; bu nedenle bu popülasyonda tedavi yaparken
özellikle dikkatli olmak gerekir. Advers bir Gİ olayın potansiyel riskini en
aza indirmek için, mümkün olan en kısa süreyle en düşük etkili doz
kullanılmalıdır. Yüksek risk grubundaki hastalarda, nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlar içermeyen alternatif tedaviler dikkate alınmalıdır.
Yapılan çalışmalar, nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanan, önceden peptik
ülser ve/veya Gİ kanama hikayesine sahip hastaların, bu risk faktörlerine
sahip olmayan hastalara kıyasla Gİ kanama geliştirme riskinin 10 kat fazla
olduğunu göstermiştir. Ülser hikayesine ek olarak, yapılan
farmakoepidemiyolojik çalışmalarda, Gİ kanama riskini artırabilecek
aşağıdakiler gibi çok sayıda başka, birlikte tedavi ve komorbiditeye yol
açabilecek durum tanımlanmıştır: oral kortikosteroidlerle tedavi,
antikoagülanlarla tedavi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla tedavinin
uzaması, sigara içmek, alkol bağımlılığı, ilerlemiş yaş ve genel sağlık
durumunun kötü olması.
Anafilaktoid Reaksiyonlar
Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, ANSAID Tablete
önceden bilinen bir maruziyeti olmayan hastalarda anafilaktoid reaksiyonlar
meydana gelebilir (Bkz. Kontrendikasyonları, Uyarılar/Önlemler -Önceden Var
Olan Astım). Anaflaktoid bir reaksiyon meydana geldiği takdirde, hastaya
derhal acil tedavi uygulanmalıdır.
İlerlemiş Böbrek Hastalığı
İlerlemiş böbrek hastalığına sahip hastalarda ANSAID tedavisi önerilmez.
Ancak, nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçla tedaviye başlamak zorunluysa,
hastanın böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi tavsiye edilir (Bkz.
Uyarılar/Önlemler- Renal Etkiler).
Önlemler
Genel
Hepatik etkiler: ANSAID de dahil olmak üzere nonsteroid antiinflamatuvar
ilaç alan hastaların %15 kadarında bir veya daha fazla karaciğer testinde sınır
seviyede yükselmeler meydana gelebilir. Bu laboratuvar anomalileri
ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedaviye devam edildiğinde
kendiliğinden geçebilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla yapılan klinik
çalışmalarda, hastaların yaklaşık %1’inde ALT ve AST’de anlamlı yükselmeler
(normalin üst limitinin yaklaşık üç veya daha fazla katında) bildirilmiştir. Ayrıca,
bazıları ölümle sonuçlanmak üzere sarılık, fulminant hepatit, karaciğer
nekrozu ve karaciğer yetmezliği de dahil şiddetli karaciğer reaksiyonları
bildirilmiştir.
Karaciğer yetmezliğine işaret eden belirti ve/veya semptomlar gösteren veya
karaciğer test değerleri anormal olan bir hasta, ANSAID tedavisi sırasında
daha şiddetli bir karaciğer reaksiyonun gelişmesine karşı değerlendirilmelidir.
Karaciğer hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomların gelişmesi veya
sistemik belirtilerin (örneğin, eozinofili, döküntü, vb.) meydana gelmesi
halinde, ANSAID tedavisi kesilmelidir.
Renal etkiler: Önemli derecede dehidrasyonu olan hastalarda ANSAID
tedavisine başlarken dikkatli olunmalıdır. Hastalara önce rehidrasyon
uygulanması, ANSAID tedavisine bundan sonra başlanması tavsiye edilir.
Önceden böbrek hastalığı olan hastalarda da dikkatli olunması tavsiye edilir
(Bkz. Uyarılar/Önlemler- İlerlemiş Böbrek Hastalığı).
Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, ANSAID’in uzun süreli
uygulanması renal papiller nekroz ve renal medullada diğer değişikliklere yol
açmıştır. Renal prostaglandinlerin renal perfüzyonun korunmasında telafi edici
bir rol oynadığı hastalarda ikinci bir renal toksisite şekli görülmüştür. Bu
hastalarda bir nonsteroid antiinflamatuvar ilacın uygulanması, prostaglandin
oluşumunda ve ikincil olarak renal kan akımında açık renal dekompansasyonu
tetikleyebilecek doza bağımlı bir düşmeye neden olabilir. Bu reaksiyon
açısından en büyük risk altında bulunan hastalar böbrek yetmezliği, kalp
yetmezliği veya karaciğer yetmezliği olanların yanısıra diüretik veya ADE
inhibitörleri kullananlar ve yaşlılardır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
tedavisinin kesilmesinden sonra, genelde tedavi öncesindeki duruma geri
dönülür.
Klinik çalışmalarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda flurbiprofen
eliminasyonun yarı ömründe değişiklik olmamıştır. Flurbiprofen
metabolitlerinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir. 4'-hidroksi-flurbiprofenin
eliminasyonunda, orta ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda azalma
meydana gelmiştir. Bu nedenle, böbrek fonksiyonlarında önemli derecede
azalma olan hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikmesini önlemek için
doz azaltımı gerekebilir. Bu gibi hastalar yakından izlenmelidir (Bkz.
Farmakolojik Özellikleri).
Hematolojik etkiler: ANSAID de dahil olmak üzere nonsteroid
antiinflamatuvar ilaç alan hastalarda bazen anemi görülür. Bunun nedeni sıvı
retansiyonu, Gİ kan kaybı veya eritropoez üzerindeki tam olarak
tanımlamayan bir etki olabilir. ANSAID de dahil olmak üzere nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlarla uzun süreli tedavi altına giren hastalar, herhangi bir
anemi belirti veya semptomu göstermeseler bile hemoglobin ve hematokrit
seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelidirler.
Prostaglandin biyosentezini inhibe eden bütün ilaçlar, bir dereceye kadar
trombosit fonksiyonu ile kanamaya karşı verilen vasküler cevapla etkileşim
meydana getirebilirler.
Trombosit agregasyonunu inhibe eden nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların
bazı hastalarda kanama süresini uzattıkları gösterilmiştir. Aspirinin tersine,
bunların trombosit fonksiyonu üzerindeki etkileri kalitatif açıdan daha az, daha
kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. ANSAID genel olarak trombosit sayısı,
protrombin zamanı (PT) veya parsiyel tromboplastin zamanını (PTT)
etkilemez. ANSAID alan ve trombosit fonksiyonlarındaki değişimlerden
koagülasyon bozuklukları gibi advers şekilde etkilenebilecek ve antikoagülan
kullananlar hastalar dikkatle izlenmelidir.
Sıvı retansiyonu ve ödem: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar alan bazı
hastalarda sıvı retansiyonu ve ödem gözlenmiştir. Bu nedenle, diğer
nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, ANSAID sıvı retansiyonu,
hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Önceden var olan astım: Astım hastalarının yaklaşık %10’unun, aspirine
duyarlı astımı vardır. Aspirine duyarlı astım hastalarında aspirin kullanımı,
fatal olabilecek derecede şiddetli bronkospazma yol açabilir. Bu gibi aspirine
duyarlı hastalarda aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar arasında
bronkospazm da dahil olmak üzere çapraz reaksiyonlar bildirildiği için,
aspirine bu çeşit bir duyarlılığa sahip hastalar ANSAID kullanmamalı ve
önceden var olan astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Görme değişiklikleri: ANSAID ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların
kullanımı sırasında görmede bulanıklık ve/veya görmede azalma olan vakalar
bildirilmiştir. Göz şikayetleri olan hastalar göz muayenesinden geçmelidir.
Laboratuvar Testleri
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla uzun süreli tedavi gören hastalar düzenli
olarak tam kan sayımı ve kimya profillerini kontrol ettirmelidirler. Karaciğer
veya böbrek hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomların gelişmesi
veya sistemik belirtilerin (örneğin, eozinofili, döküntü, vb.) meydana gelmesi
veya anormal karaciğer testlerinin devamı veya kötüleşmesi halinde, ANSAID
tedavisi kesilmelidir.
Gebelik ve Laktasyon
Gebelik
Gebelik Kategorisi C’dir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların fetal
kardiyovasküler sistem (ductus arteriosus’un kapanması) üzerindeki bilinen
etkilerinden dolayı, gebeliğin geç safhalarında (6. aydan itibaren)
kullanımından kaçınılmalıdır.
Laktasyon
Anne sütü ve plazmasındaki flurbiprofen konsantrasyonları, ANSAID 200
mg/gün kullanmakta olan bir annenin sütünü alan bebeğin günde yaklaşık
olarak 0.10 mg flurbiprofen alabileceğini göstermektedir. Prostaglandini inhibe
eden ilaçların bebekler üzerindeki olası advers etkileri nedeniyle, anneye olan
yararı da hesaba katılarak emzirmeye son verme veya ilacı kesme arasında
bir karar verilmelidir.
Araç ve Makine Kullanma Üzerindeki Etkileri
Flurbiprofenin araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır,
fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki
oluşturması beklenmez.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKiLER
ANSAID veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları kullanan hastalarda
görülen advers olaylar
ANSAID kullanan hastalarda bildirilen olaylar ANSAID
dışındaki diğer
İnsidans %1 İnsidans < İnsidans <
ilaçları kullanan
veya daha %1- Nedensel %1- Nedensel
hastalarda
yüksek † İlişki Olası ‡ İlişki
bildirilen olaylar
Bilinmiyor ‡
TÜM VÜCUT
ödem anafilaktik < %1:
reaksiyon ölüm
ürperme infeksiyon
ateş sepsis
KARDİYOVASKÜLER
konjestif kalp angina pektoris
SİSTEM < %1:
yetmezliği aritmi hipotansiyon
hipertansiyon miyokard palpitasyon
vasküler enfarktüsü senkop
hastalıklar taşikardi
vazodilatasyon vaskülit
SİNDİRİM SİSTEMİ
abdominal ağrı kanlı ishal iştahta > %1:
kabızlık özofagus değişiklikler Gİ perforasyon
ishal hastalığı kolesistit Gİ ülser
dispepsi/mide ekşimesi gastrik/peptik kolit (gastrik/duodenal)
karaciğer enzimlerinde ülser gastrit ağızda kuruluk
yükselme sarılık inflamatuvar < %1:
mide gazı (kolestatik ve barsak geğirme
Gİ kanama nonkolestatik) hastalıklarında karaciğer
bulantı hematemez şiddetlenme yetmezliği
kusma hepatit periodontal abse pankreatit
stomatit/glossit ince barsakta
kan ve protein
kayıplı
inflamasyon
aplastik anemi lenfadenopati > %1:
(agranülositoz anemi
KAN VE LENFATİK
ve pansitopeni kanama süresinde
SİSTEM
dahil) uzama
hemoglobin ve
hematokrit
değerlerinde < %1:
düşme melena
ekimoz/purpura rektal kanama
eozinofili
hemolitik anemi
demir eksikliği
anemisi
lökopeni
trombositopeni
METABOLİK VE
hiperürisemi hiperkalemi < %1:
BESLENME SİSTEMİ
hiperglisemi
vücut ağırlığında
değişiklikler
SİNİR SİSTEMİ
baş ağrısı ataksi konvülsiyon < %1:
sinirlilik ve merkezi sinir serebrovasküler serebrovasküler koma
sisteminin (MSS) iskemi aksidan rüya anomalileri
uyarıldığının diğer konfüzyon duygusal uyku hali
belirtileri (örneğin, parestezi değişkenlik halüsinasyonlar
anksiyete, uykusuzluk, seğirme hipertoni
reflekslerde artma, menenjit
tremor) miyasteni
MSS inhibisyonundan subaraknoid
kaynaklanan kanama
semptomlar (örneğin
amnezi, asteni,
depresyon, halsizlik,
somnolans)
bronşit
dispne
hiperventilasyon
SOLUNUM SİSTEMİ astım larenjit < %1:
rinit epitaksis pulmoner pnömoni
emboli solunum
pulmoner depresyonu
enfarkt
DERİ VE EKLERİ
döküntü anjiyoödem alopesi < %1:
egzema ciltte kuruluk eritema multiforme
eksfoliyatif herpes Stevens Johnson
dermatit simpleks/zoster sendromu
fotosensitivite tırnakta
kaşıntı bozulmalar
toksik epidermal terleme
nekroliz
ürtiker
ÖZEL DUYULAR
görmede değişiklikler konjunktivit tat almada > %1:
baş dönmesi/ vertigo parozmi değişiklikler kaşıntı
tinnitus korneal opasite
kulak < %1:
hastalıkları işitme bozuklukları
glokom
retinal kanama
retrobulbar nörit
geçici işitme
kaybı
ÜROGENİTAL SİSTEM
idrar yolu enfeksiyonu hematüri Menstrüel > %1:
belirti ve bulguları interstisyel nefrit düzensizlikler böbrek
böbrek prostat hastalığı fonksiyonunda
yetmezliği vajinal ve anormallik
uterin
kanama < %1:
vulvovajinit dizüri
oligüri
poliüri
proteinüri
† klinik çalışmalardan
‡ klinik çalışmalar, pazarlama sonrası deneyim veya literatürden
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
ADE-inhibitörleri: Mevcut raporlarda, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların
ADE-inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabileceğini belirtilmektedir. Bu
etkileşim, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları ADE-inhibitörleriyle birlikte
almakta olan hastalarda dikkate alınmalıdır.
Antikoagülanlar: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla birlikte varfarin alan
hastalar, sadece her iki ilaçtan birini kullananlara oranla daha büyük bir ciddi
klinik kanama riski altındadır. Doktorlar, varfarin veya diğer koagülanları
kullanan hastalara ANSAID verirken dikkatli olunmalıdır.
Aspirin: Aspirinin eşzamanlı uygulanması, serum flurbiprofen
konsantrasyonlarını düşürür (Bkz. Farmakolojik Özellikleri). Bu etkileşimin
klinik önemi bilinmemektedir; ancak, diğer nonsteroid antiinflamatuvar
ilaçlarda olduğu gibi, ANSAID ve aspirinin birlikte uygulanması
önerilmemektedir.
Beta-adrenerjik blokör ajanlar: Flurbiprofen propranololün hipotansif etkisini
azaltmasına karşın atenololde böyle bir etki görülmemiştir (Bkz. Farmakolojik
Özellikleri). Bu etkileşimin altında yatan mekanizma bilinmemektedir. Hem
flurbiprofen hem de bir beta-blokör alan hastalar, yeterli seviyede bir hipotansif
etkinin elde edilmesi açısından takip edilmelidir.
Diüretikler: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar bazı hastalarda furosemid ve
tiyazidlerin natriüretik etkisini azaltabilmektedir (Bkz. Farmakolojik Özellikleri).
Bu etki, renal prostaglandin sentezinin inhibisyonuna dayandırılmıştır.
ANSAID ile birlikte diüretik ilaçlar alan hastalar, böbrek yetmezliği belirtileri
açısından (Bkz. Uyarılar/Önlemler -Renal Etkiler) ve istenen diüretik etkinin
elde edildiğinden emin olmak amacıyla yakından izlenmelidir.
Lityum: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar plazma lityum düzeylerinde artışa,
renal lityum klerensinde ise azalmaya yol açmıştır (Bkz. Farmakolojik
Özellikleri). Bu etkiler, renal prostaglandin sentezinin nonsteroid
antiinflamatuvar ilaç tarafından inhibisyonuna dayandırılmıştır. Bu nedenle,
nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla lityum birlikte uygulandığında, hastalar
lityum toksisitesine karşı yakından izlenmelidir.
Metotreksat: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların, tavşan böbrek kesitlerinde
metotreksat birikimini kompetitif inhibe ettikleri rapor edilmiştir. Bu durum, bu
ilaçların metotreksatın toksisitesini artırabileceğine işaret ediyor olabilir.
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar metotreksatla birlikte uygulandığında
dikkatli olunmalıdır.
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar zidovudin, tiklopidin ve siklosporin ile
birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
H2 reseptör antagonistleri: Ranitidinin, flurbiprofenin (ANSAID’in)
absorpsiyon hızı veya derecesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı
gösterilmiştir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, her hastaya en düşük
doz verilmeye çalışılmalıdır. Bu nedenle, ANSAID Tabletle yapılan başlangıç
tedavisi gözlenerek doz ve sıklığı her bir hastanın ihtiyaçlarına uyacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Tavsiye edilen günlük doz
Bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır.
Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir.
Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için
ANSAID’in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek
uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır.
Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6
saatte bir 50 mg-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg’dır.
Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg’dır.
15 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla akut doz aşımı sonrasında beliren
semptomlar genellikle letarji, uyuşukluk, bulantı, kusma ve epigastrik ağrıyla
sınırlı olup, destekleyici tedaviyle geri dönebilir. Gastrointestinal kanama
meydana gelebilir. Hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum
depresyonu ve koma da meydana gelebilir, ancak nadirdir. Nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçların tedavide kullanımı sonrasında anafilaktoid
reaksiyonlar bildirilmiş olup, bunlar doz aşımı sonrasında da meydana
gelebilir.
Aşırı dozda bir nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alan bir hastaya semptomatik
ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur. Semptomları
olan veya çok yüksek derecede bir doz alan (normal dozun 5 ila 10 katı)
hastalarda, ilacın alımından sonraki 4 saat içinde emezis ve/veya aktif kömür
(yetişkinlerde 60 ila 100 g arası, çocuklarda 1 ila 2 g/kg) ve/veya ozmotik
katartik endike olabilir. Proteinlere yüksek bağlanma oranı nedeniyle, forse
diürez, idrar alkalizasyonu, hemodiyaliz veya hemoperfüzyon yararlı
olmayabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her bölünebilir film tablette 100mg flurbiprofen içeren 15 ve 30 tabletlik blister
ambalajlarda sunulmuştur.
Reçete ile satılır.
HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMİYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat no: 03.02.2006 - 207/43
RUHSAT SAHİBİ: Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
ÜRETİM YERİ: Pfizer İlaçları Ltd.Şti., 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flurbiprofen etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.